DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI - MARS 2003

* Den kliniska erfarenheten med produkten har ytterligare stärkts under perioden.

* En levertransplantation har framgångsrikt genomförts från en donator av blodgrupp A till en mottagare av blodgrupp 0 efter behandling med GlycoSorb®-AB0. Transplantationen genomfördes i Belgien.

* En första ansökan har inlämnats som en del i processen för ett godkännande av GlycoSorb®-AB0 i USA. Produkten är certifierad (godkänd) inom EU.

* Resultatet efter finansiella poster blev -5 506 TSEK inkluderat planenlig avskrivning med 1 413 TSEK på tidigare aktiverad utvecklingskostnad (resultat föregående år -5 123 TSEK).

Verksamheten

Bolaget har utvecklat två kolhydratbaserade huvudprodukter, GlycoSorb-AB0 och GlycoSorb®-Xeno. Glycosorb®-AB0 är certifierad för marknadsföring och försäljning inom EU-området. Denna produkt underlättar transplantationer över blodgruppsgränserna och ökar antalet transplantationsmöjligheter. GlycoSorb®-Xeno underlättar transplantationer mellan djur och människa, s k xenotransplantationer.

Den kliniska erfarenheten med GlycoSorb®-AB0 har stärkts under perioden. Det samlade utfallet av genomförda transplantationer är gott. Kontakter med flera transplantationscentra har fördjupats och kontraktsdiskussioner förs med bl.a. engelska sjukhus. Etablerandet av denna produkt kan leda till att ett avsevärt större antal patienter i framtiden kan transplanteras och efter kortare väntetider.

Under perioden har en levertransplantation framgångsrikt genomförts från en donator av blodgrupp A till en mottagare av blodgrupp 0 efter behandling med GlycoSorb®-AB0. Antalet levertransplantationer utgör ca en tredjedel av antalet njurtransplantationer. Levertransplantation innebär således en betydelsefull ytterligare applikation av produkten.

Med GlycoSorb®-AB0 blir donatorer ”universella” och olika blodgrupper hos donatorer och patienter blir inte längre något hinder. Transplantation över blodgruppsbarriären har potential att markant minska bristen på organ. Transplantation sparar avsevärda belopp för sjukvården jämfört med annan behandling och medför samtidigt avsevärt bättre livskvalitet för patienten. Varje transplantation kräver dock omfattande rutiner, vilket gör att det tar tid att etablera en ny teknologi och produkt av denna typ på sjukhusen.

Med produkten GlycoSorb®-Xeno, som är på utvecklingsstadiet, kan antalet möjliga transplantationer ökas. Xenotransplantationer i större omfattning ligger flera år framåt i tiden.

Marknad

Den största potentiella marknaden för GlycoSorb®-AB0 är USA, bl. a. beroende på ett aktivare program för att öka antalet transplantationer. Under perioden har bolaget fortsatt arbetet med att få produkten godkänd i USA. En första ansökan har inlämnats till FDA (Food and Drug Administration), som en del i processen att uppnå ett godkännande av GlycoSorb®-AB0. Företaget har etablerat kontakter med inflytelserika centra i USA angående den kliniska användningen.

Bolagets fokus är för närvarande marknadsföring och försäljning av GlycoSorb®-AB0 inom EU-området. Antalet transplantationer är relativt konstant i Europa trots att antalet patienter i behov av transplantation ökar. Behovet av fler transplantationer är därför stort och växer för varje år.

Ytterligare en kommersiell utvecklingsmöjlighet inom företagets produktområde är framtagning av universell blodplasma. Flera miljoner enheter blodplasma används varje år och brist på plasma av rätt blodgrupp uppstår relativt ofta. Universell blodplasma har fördelen att kunna ges till patienter oavsett blodgrupp. Studier tillsammans med en större blodbank i Europa har visat att bolagets produkter kan användas för framtagning av universell plasma.

Diskussioner med amerikanska bolag har inletts angående samarbete kring denna produktmöjlighet.

Utveckling av resultat och ställning

Nettoomsättningen uppgick under perioden till 250 TSEK (101 TSEK motsvarande period föregående år). Rörelsekostnaderna uppgick till

-5 844 (-5 458). I rörelsekostnaderna ingår planenlig avskrivning på tidigare aktiverad utvecklingskostnad för GlycoSorb®-AB0 med 1 413 TSEK (1 413 TSEK).

Totalt under åren 1997--2002-12-31 har 45,2 MSEK aktiverats för GlycoSorb®-AB0. Aktiveringen motsvarar företagets nedlagda kostnader på produktutveckling, inkluderat tillverkningsprocesser och preklinisk testning samt skälig andel av indirekta kostnader under perioden. Periodens kostnad för fortsatt vidareutveckling av produkten GlycoSorb®-AB0, ca 2,4 MSEK (2,2 MSEK) har fr.o.m. år 2002 kostnadsförts eftersom bolaget inlett den kommersiella fasen.

Resultat efter finansiella poster blev -5 506 TSEK (-5 123 TSEK).

Periodens kassaflöde blev -3 736 TSEK (23 983 TSEK)

Soliditeten uppgick till 91 % (93 %, 2002-03-31).

Likviditeten inklusive kortfristig placering uppgick till 9,6 MSEK (25,8 MSEK) vid periodens slut.

Utsikter

En utveckling av produktionen till de ökande behoven genomförs fortsatt under innevarande år. Även om potentialen för företagets produkter är stor och ökande (transplantationsköerna har nästan fördubblats under de senaste tio åren) så är varje transplantation och etablerandet av nya rutiner kring en ny produkt av denna typ en relativt omfattande procedur som tar tid. Företaget räknar därför med att verksamheten inte ger någon vinst före år 2004, men räknar med en ökande omsättning under innevarande år.

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport januari-juni 2003-08-27

Delårsrapport januari-september 2003-10-28

Bolagsstämma 2003-05-13

Lund 2003-04-29

Styrelsen i Glycorex Transplantation AB

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

För mer information kontakta: VD Kurt Nilsson, tel: 046-2865780,

e-post: glycorex.transplantation@glycorex.ideon.se

samt hemsida www.GlycorexTransplant.se

För fullständig rapport se bifogad fil.

Om oss

Glycosorb®-ABO är en av Glycorex Transplantation AB egenutvecklad medicinteknisk produkt som används kliniskt i 4 världsdelar för att underlätta blodgruppsinkompatibla transplantationer.Bolaget utvecklar även produkter inom universell blodplasma och produkter för specifik behandling av autoimmuna sjukdomar, primärt reumatoid artrit och Myasthenia gravis.Glycorex Transplantation AB har kontor i Lund och Bolagets aktie (NGM: GTAB B) är noterad på NGM Equity på Nordic Growth Market.

Prenumerera

Dokument & länkar