DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI - SEPTEMBER 2000

Report this content

* Bolaget noteras inofficiellt på SBI:s Väntelista sedan december 1999.

* Nyemissioner under perioden har tillfört bolaget 16,7 MSEK efter nyemissionskostnader.

* Produktutvecklingen och tester av medicinska produkter inom transplantationsområdet har fortsatt med goda resultat.

* Studier som genomförts visar mycket positiva resultat och en högre kapacitet hos produkterna än förväntat.

* Bolaget har utvecklat egna unika verktyg och metoder som ytterligare förbättrar produkterna och produktionskapaciteten.

* Bolaget färdigställer ett GMP-laboratorium, för produktutveckling och produktion, som planeras vara klart under innevarande år.

* Bolaget har under perioden anställt personal med unik kompetens inom blodbehandlingsområdet.

* 31,4 MSEK totalt har aktiverats som forsknings- och utvecklingskostnader.

* Resultatet efter finansiella poster blev –1.287 TSEK (-1.090 TSEK jan-sept föreg. år).

Verksamheten

Glycorex Transplantations verksamhet under perioden har koncentrerats på produktion och testning av produkter inom transplantationsområdet, projektering och byggnation av produktionsanläggning, samt initiering av marknadsaktiviteter. Dessutom har ytterligare patent beviljats.

Bolaget står idag starkare än vid periodens inledning.

Bolaget har utvecklat två huvudprodukter, GlycoSorb-ABOR och GlycoSorb-XenoR. GlycoSorb-XenoR möjliggör transplantationer mellan djur och människa, s.k. xenotransplantationer. En del av resultaten har publicerats i vetenskapliga tidskrifter, bl.a. i Xenotransplantation.

Xeno-marknaden är beroende av etiska och politiska beslut. Bolaget har under perioden utvecklat ännu effektivare xeno-produkter.

GlycoSorb-ABOR möjliggör transplantationer över blodgruppsgränserna och ökar antalet transplantationsmöjligheter. Erforderliga tester har genomförts tillsammans med ledande transplantationssjukhus. Med anledning av de mycket positiva testresultat som erhållits ser vi stora utvecklingsmöjligheter för produkten. Behovet av denna produkt är akut och intresset för produkten är stort. Efter att bolaget färdigställt ett produktionslaboratorium kommer bolaget att inlämna en ansökan om certifiering av GlycoSorb-ABOR för försäljning inom Europa. Marknadslansering i Europa beräknas starta under tredje kvartalet år 2001.

Utveckling av resultat och ställning

Av periodens totala kostnader ca 8.9 MSEK har ca 7,4 MSEK aktiverats som forsknings- och utvecklingskostnader. Totalt under åren 1997--2000-09-30 har ca 31,4 MSEK aktiverats. Avskrivning kommer att ske när produkterna blir kommersiellt gångbara. Aktiveringen motsvarar företagets nedlagda kostnader på produktutveckling, inkluderat tillverkningsprocesser och preklinisk testning samt skälig andel av indirekta kostnader. Soliditeten uppgick till 93% (91%).

Kommande rapporttillfällen

Bokslutskommuniké 2001-02-01

Offentliggörande av årsredovisning 2001, v 12

För mer information kontakta:

VD Kurt Nilsson, tel: 046-2865780,

e-post: glycorex.transplantation@glycorex.ideon.se

samt hemsida www.GlycorexTransplant.se

Lund 2000-10-26

Styrelsen

Glycorex Transplantation AB (publ)

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Prenumerera

Dokument & länkar