DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI TILL SEPTEMBER 2002

Report this content

* Ytterligare njurtransplantationer över blodgruppsgränsen har framgångsrikt genomförts efter behandling med företagets produkt.

* Under perioden har marknadsföring initierats, erfaren personal rekryterats samt ett flertal kontakter med olika transplantationscentra etablerats inom EC-området.

* Företaget har inlett arbetet för att erhålla godkännande i USA för GlycoSorb®-AB0.

* Bolaget är noterat på NGM Equity sedan september 2001.

* Under perioden genomfördes nyemissioner som tillförde bolaget ca 28,5 MSEK efter emissionskostnader.

* Av totala kostnaderna under perioden ca 16,5 MSEK, inkluderande planenlig avskrivning, har 750 TSEK totalt aktiverats som utvecklingskostnader för GlycoSorb®-Xeno.

* Efter planenlig avskrivning med 4.237 TSEK på tidigare aktiverad utvecklingskostnad blev resultatet efter finansiella poster –14.973 TSEK (-3.612 TSEK januari-september föreg. år efter aktivering av utvecklingskostnader med 7,8 MSEK).

Verksamheten

Glycorex Transplantation är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling och försäljning inom området organtransplantation.

Bolaget har utvecklat två kolhydratbaserade huvudprodukter, GlycoSorb®

-AB0 och GlycoSorb®-Xeno. Glycosorb®-AB0 underlättar transplantationer över blodgruppsgränserna och ökar antalet transplantationsmöjligheter. GlycoSorb®-Xeno underlättar transplantationer mellan djur och människa, s.k. xenotransplantationer.

Under hösten 2001 genomfördes en njurtransplantation där bolagets produkt GlycoSorb®-AB0 användes med gott resultat. Givare och mottagare av organet hade olika blodgruppstillhörighet.

Under perioden januari-september har ytterligare lyckade njurtransplantationer genomförts, på olika centra, över blodgruppsgränsen efter behandling med företagets produkt GlycoSorb®-AB0.

Transplantation över blodgruppsbarriären har potential att avsevärt minska problem med organbrist och därmed ge stora besparingar inom vården, samt en betydligt högre livskvalitet för ett stort antal patienter.

Med GlycoSorb®-AB0 blir donatorer ”universella” och risken för avstötning undanröjs. Skilda blodgrupper hos donatorer och patienter blir inte längre något hinder.

GlycoSorb®-AB0 blev i slutet av år 2001 CE-certifierad för försäljning. I och med att produkten har blivit CE-certifierad har bolaget under perioden gått in i en aktiv marknadsföringsfas. Personal med mångårig erfarenhet inom närliggande områden har rekryterats för marknadsföring.

Bolaget har under perioden etablerat fördjupade kontakter med ett flertal större transplantationscentra i Europa. Då transplantation innebär avsevärt mera omfattande förberedelser och rutiner jämfört med alternativa behandlingar tar det tid att etablera denna typ av produkt på marknaden. Företaget räknar med att upp till ca tio transplantationer genomförs under innevarande år med användning av företagets produkt.

Den största enskilda marknaden för produkten är USA. Bolaget har fortsatt arbetet med att få produkten godkänd i USA och kontakter med den amerikanska myndigheten FDA har tagits. Vi upplever kontakterna som klart positiva. För att kliniskt utvärdera produkten i USA har vi kontakt med inflytelserika centra i USA.

Ytterligare en kommersiell utvecklingsmöjlighet inom företagets produktområde är framtagning av universell blodplasma. Studier tillsammans med en större blodbank i Europa har visat att detta är möjligt med hjälp av bolagets produkter. Bolagets fokus är dock för närvarande marknadsföring av GlycoSorb®-AB0.

Utveckling av resultat och ställning

Av periodens totala kostnader exklusive avskrivning av utvecklingskostnader ca 12,2 MSEK har 750 TSEK aktiverats som utvecklingskostnader. Totalt under åren 1997--2002-09-30 har 45,9 MSEK aktiverats. Aktiveringen motsvarar företagets nedlagda kostnader på produktutveckling, inkluderat tillverkningsprocesser och preklinisk testning samt skälig andel av indirekta kostnader under perioden.

Avskrivning har skett med 4,2 MSEK i enlighet med avskrivningsplan. Kostnad för fortsatt vidareutveckling av produkten GlycoSorb®-AB0 har fr.o.m. år 2002 kostnadsförts eftersom bolaget inlett den kommersiella fasen. Soliditeten uppgick till 93 % (90 %, 2001-09-30).

Under perioden tillfördes bolaget genom nyemissioner ca 28,5 MSEK efter emissionskostnader. Antalet aktier har ökat med 7.523.409 st B-aktier och totala antalet aktier uppgick per 2002-06-30 till 40.726.867 stycken (varav 3.268.000 st A-aktier). Aktiekapitalet uppgick per 2002-09-30 till 2.036.343 kronor.

Kommande rapporttillfällen

Bokslutskommuniké 2003-01-31

Offentliggörande av årsredovisning 2003, v 11

För mer information kontakta:

VD Kurt Nilsson, tel: 046-2865780,

e-post: glycorex.transplantation@glycorex.ideon.se

samt hemsida www.GlycorexTransplant.se

Styrelsen i Glycorex Transplantation AB

Lund 2002-10-25

Kurt Nilsson

VD

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

För hela rapporten se bifogad fil

Prenumerera

Dokument & länkar