KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i GLYCOREX TRANSPLANTATION AB, (publ), org. nr. 556519-7372, NGM-noterat

kallas härmed till extra bolagsstämma

fredagen den 7 december 2001 kl. 17.30

i Nils Alwalls sal, Gammahuset Ideon, Sölvegatan 41, Lund

Rätt att deltaga i stämman

Rätt att deltaga i stämman har aktieägare som dels den 27 november 2001 är registrerade som aktieägare i den av VPC AB förda aktieboken och dels senast kl. 12.00 den 3 december 2001 anmält sitt deltagande i stämman till bolaget.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC för att få deltaga i stämman. Sådan omregistrering skall vara verkställd senast den 27 november 2001. Det innebär att aktieägare i god tid innan denna dag måste anmäla sin ansökan härom till förvaltaren.

Anmälan om deltagande

Anmälan om deltagande i stämman sker skriftligen till Glycorex Transplantation AB, Ideon, Sölvegatan 41, 223 70 Lund eller via telefax 046 – 286 57 81. I anmälan skall anges namn, personnummer, telefon dagtid och eventuella biträden (högst två) som medförs på stämman. Anmälan skall ha kommit bolaget till handa senast kl. 12.00 den 3 december 2001.

Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas och val av ordförande vid stämman

2. Val av sekreterare vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av justeringsmän

5. Godkännande av dagordning

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Ändring av bolagsordning

8. Beslut om företrädesemission

9. Beslut att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission

10. Övriga frågor

Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen – punkt 7

Styrelsen föreslår en ändring av § 1 i bolagsordningen så att bolagets firma ändras från Glyco-rex Transplantation AB till Glycosorb Transplantation AB. Vidare föreslår styrelsen en änd-ring av § 4 i bolagsordningen så att bolagets minimi- och maximikapital ändras från 500.000 kr – 2.000.000 kr till 1.500.000 kr – 6.000.000 kr.

Förslag till beslut om företrädesemission – punkt 8

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en emission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna att teckna aktier i förhållande till det antal aktier som de förut äger. Emissionen skall avse A- och B-aktier eller endast B-aktier enligt det beslut som fattas vid stämman. Emissionen planeras genomföras omedelbart efter stämman utifrån de ramar och bestämmel-ser som finns fastlagda i aktiebolagslagen.

Förslag till beslut om bemyndigande om nyemission – punkt 9

Styrelsen bemyndigas att längst till nästa ordinarie bolagsstämma fatta beslut om ökning av aktiekapitalet med högst 500 000 kronor genom nyemission av högst 10.000.000 aktier av serie A och B eller endast av serie B. Bemyndigandet skall omfatta en rätt att besluta om emission av aktier av serie B med avvikelse från aktieägares företrädesrätt enligt 4 kap 2 § aktiebolagslagen. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas inom ovan angivna ramar vid ett eller flera tillfällen. Styrelsens utnyttjande av bemyndigandet får dock inte medföra att bolagets aktiekapital överstiger 2.160.000 kr.

Bolagsstämman bemyndigar vidare styrelsen, verkställande direktören eller den sty-relsen för-ordnar att vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut om bemyndigande som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Patent- och registrerings-verket.

Från och med den 30 november 2001 hålls handlingar enligt ABL 4:4 samt nuvarande bo-lagsordning, fullständiga förslag till beslut om ändring av bolagsordning, nyemission och be-myndigande tillgängliga hos bolaget på ovan angivna adress och översänds till aktieägare som så begär.

* * *

Lund i november 2001

Styrelsen för Glycorex Transplantation AB (publ)

Om oss

Glycosorb®-ABO är en av Glycorex Transplantation AB egenutvecklad medicinteknisk produkt som används kliniskt i 4 världsdelar för att underlätta blodgruppsinkompatibla transplantationer.Bolaget utvecklar även produkter inom universellt blod och produkter för specifik behandling av autoimmuna sjukdomar, specifikt Myasthenia gravis.Glycorex Transplantation AB har kontor i Lund och Bolagets aktie (NGM: GTAB B) är noterad på NGM Equity på Nordic Growth Market.

Prenumerera

Dokument & länkar