KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA NY TID: 13 MAJ 2003

Aktieägarna i Glycorex Transplantation AB kallas till ordinarie bolagsstämma den 13 maj 2003 kl 17.00. Stämman kommer att hållas i Gamma-huset i Ideon, Lund, och avhandla sedvanliga frågor såsom fastställelse av balans- och resultaträkning, beslut om disposition av bolagets resultat etc.

Till stämman föreslås att Carl G. Groth väljs som ny ledamot av styrelsen. Groth är professor emeritus i transplantationskirurgi och tidigare chef för transplantationskirurgiska kliniken vid Huddinge sjukhus. Han har haft flera internationella uppdrag inom transplantationsområdet bl.a. som president för världsorganisationen i transplantation år 2000-2002.

Stämman kommer även att ta ställning till ett förslag att bemyndiga styrelsen att under löpande räkenskapsår besluta om nyemission.

Närmare information om plats, anmälning och dagordning för stämman finns i bifogade kallelse som idag införts i Svenska Dagbladet, Sydsvenska Dagbladet och Post- och Inrikes Tidningar. Observera att tidpunkten för stämman har ändrats jämfört med den information som tidigare lämnats i bokslutskommunikén.

För ytterligare information och tidigare pressmeddelanden hänvisas till bolagets hemsida, www.glycorex.se, samt VD Kurt Nilsson (046-286 57 80).

(FÖR FULLSTÄNDIG KALLELSE SE BIFOGAD FIL)

Om oss

Glycosorb®-ABO är en av Glycorex Transplantation AB egenutvecklad medicinteknisk produkt som används kliniskt i 4 världsdelar för att underlätta blodgruppsinkompatibla transplantationer.Bolaget utvecklar även produkter inom universell blodplasma och produkter för specifik behandling av autoimmuna sjukdomar, primärt reumatoid artrit och Myasthenia gravis.Glycorex Transplantation AB har kontor i Lund och Bolagets aktie (NGM: GTAB B) är noterad på NGM Equity på Nordic Growth Market.

Prenumerera

Dokument & länkar