NYEMISSION INFÖR MARKNADSLANSERING

Uppföljning av pressmeddelande den 9 oktober 2001.

Glycorex Transplantation AB (publ.), som handlas på NGM Equity, har kallat till bolagsstämma för att besluta om nyemission föranlett av att bolaget vill öka sina resurser i samband med marknadslansering av GlycoSorbR-ABO. Marknadslanseringen beräknas att påbörjas under innevarande år. Bolaget beräknar att det extra resursbehov som krävs för marknadslansering är minst 10 miljoner SEK. Villkoren för emissionen kommer att offentliggöras senast den 30 november.

Kallelsen ger även utrymme för bolagsstämman att fatta beslut om att ge styrelsen ett bemyndigande att fatta beslut om en riktad nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bakgrunden till denna möjlighet är att tillgodose bolagets behov av kapitalförstärkning och att inbjuda investerare som långsiktigt kan bidra till bolagets utveckling. Bolaget beräknar att det extra resursbehov som krävs för marknadslansering är minst 10 miljoner SEK.

GlycoSorbR-ABO har utvecklats av Glycorex Transplantation AB i Lund och har även testats i samarbete med Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Med denna nya produkt möjliggörs nu transplantationer mellan patienter av olika blodgrupp, något som tidigare inte varit möjligt i någon större omfattning.

Produkten har använts med framgång vid blodgruppsinkompatibel transplantation vid Huddinge Universitetssjukhus utan noterbara sidoeffekter. Nyheten har väckt stort intresse runt om i världen, och även vid den stora transplantationskonferensen ESOT: European Society Of Transplantation, som hölls i oktober i Lissabon.

För ytterligare information hänvisas till bolagets hemsida, www.glycorex.se,

samt VD Kurt Nilsson (046-286 57 80).

Om oss

Glycosorb®-ABO är en av Glycorex Transplantation AB egenutvecklad medicinteknisk produkt som används kliniskt i 4 världsdelar för att underlätta blodgruppsinkompatibla transplantationer.Bolaget utvecklar även produkter inom universellt blod och produkter för specifik behandling av autoimmuna sjukdomar, specifikt Myasthenia gravis.Glycorex Transplantation AB har kontor i Lund och Bolagets aktie (NGM: GTAB B) är noterad på NGM Equity på Nordic Growth Market.

Prenumerera

Dokument & länkar