ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Glycorex Transplantation AB höll den 13 maj 2003 ordinarie bolagsstämma i Lund. På stämman behandlades följande punkter.

Årsredovisning och revisionsberättelse för bolaget lades fram på stämman. VD redogjorde för året som gått och de framgångsrika resultat som erhållits med bolagets produkter inom transplantationsområdet. Stämman fastställde balans- och resultaträkning för räkenskapsåret 2002 och beslutade att årets resultat skall avräknas mot överkursfonden. Vidare beviljades styrelsen ansvarsfrihet för 2002.

Stämman valde Claes Blanche, Kurt Nilsson, Nils Siegbahn och Carl Groth till ledamöter av bolagets styrelse. Till suppleanter valdes Ingbritt Brandelius och Claes Langéen Nilsson. Eva Melzig Henriksson valdes till ny revisorssuppleant då tidigare suppleant meddelat om hon slutar sitt uppdrag på grund av övergång till annan verksamhet.

Vidare beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att vid behov besluta om nyemission fram till nästa ordinarie bolagsstämma. Sådan emission skall ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen kan emittera maximalt 10.000.000 B-aktier med stöd av bemyndigandet.

För ytterligare information och tidigare pressmeddelanden hänvisas till bolagets hemsida, www.glycorex.se, samt VD Kurt Nilsson (046-286 57 80).

Om oss

Glycosorb®-ABO är en av Glycorex Transplantation AB egenutvecklad medicinteknisk produkt som används kliniskt i 4 världsdelar för att underlätta blodgruppsinkompatibla transplantationer.Bolaget utvecklar även produkter inom universell blodplasma och produkter för specifik behandling av autoimmuna sjukdomar, primärt reumatoid artrit och Myasthenia gravis.Glycorex Transplantation AB har kontor i Lund och Bolagets aktie (NGM: GTAB B) är noterad på NGM Equity på Nordic Growth Market.

Prenumerera

Dokument & länkar