ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA I GLYCOREX TRANSPLANTATION 2000-05-10

Glycorex Transplantation AB (publ) som handlas på SBI’s väntelista,

höll onsdagen den 10 maj 2000 ordinarie bolagsstämma på Ideon i Lund.

VD redogjorde för verksamheten under 1999. Bl.a. noterades att bolagets medicintekniska produkter för att underlätta ett ökat antal transplantationer inom sjukvården testats med genomgående positiva resultat under det gångna året. Den emission som genomförts under februari möjliggör bl.a. för bolaget att färdigställa produktionsanläggning i samband med produktlansering.

Vid stämman lades fram och fastställdes årsredovisning för 1999. Stämman beslöt att balansera årets förlust i ny räkning i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen.

Till ordinarie styrelseledamöter valdes Claes Blanche, Bill Nederman, Kurt Nilsson, Göran Olofsson och Nils Siegbahn, samt till styrelsesuppleanter Jim Liebel och Ingbritt Brandelius. Förändringen i styrelsen föranleds av praktiska skäl. Jim Liebel är bosatt i USA varför det är praktiskt för denne att vara suppleant istället för ordinarie ledamot. Som ordinarie revisor omvaldes Sten Humble och till revisorsuppleant omvaldes Christina Pennander.

Styrelsen bemyndigades att längst till nästa ordinarie bolagsstämma fatta beslut om ökning av aktiekapitalet med högst 250 000 kronor genom nyemission av högst 5 000 000 aktier serie B. Bemyndigandet skall omfatta en rätt att besluta om avvikelse från aktieägares företrädesrätt enligt 4 kap 2 § aktiebolagslagen. Bemyndigandet skall ske inom ovan angivna ramar och kunna utnyttjas för ett eller flera tillfällen.

Skälet till avvikelse från aktieägares företrädesrätt är att tillgodose bolagets behov av kapi-talförstärkning och att inbjuda investerare som långsiktigt kan bidra till bolagets utveckling. Grunden för emissionskursen skall vara en bedömning av aktiens marknadsvärde.

Anledning till beslutet är att ge styrelsen flexibilitet att anskaffa kapital för produktlansering, produktutveckling och expansion.

För ytterligare information om stämman, kontakta VD Kurt Nilsson, 046-286 5780.

Om oss

Glycosorb®-ABO är en av Glycorex Transplantation AB egenutvecklad medicinteknisk produkt som används kliniskt i 4 världsdelar för att underlätta blodgruppsinkompatibla transplantationer.Bolaget utvecklar även produkter inom universell blodplasma och produkter för specifik behandling av autoimmuna sjukdomar, primärt reumatoid artrit och Myasthenia gravis.Glycorex Transplantation AB har kontor i Lund och Bolagets aktie (NGM: GTAB B) är noterad på NGM Equity på Nordic Growth Market.

Prenumerera