Kollektiva kreativa processer och meningsskapande i fokus i ny konstnärlig forskning

Regissören och dramaturgen Johan Petri presenterar nu ett konstnärligt forskningsprojekt som undersöker kollektivt skapande och meningsskapande. Avhandlingen, som utgår från tre av hans egna teaterföreställningar, är den första inom svensk konstnärlig forskning som gjorts av en teaterregissör.

Det är i arbetet med de tre föreställningarna ”John och svamparna”, Ryoanji – A Meeting” och ”vorschläge” som Johan Petri har bedrivit sitt forskningsarbete. I föreställningarna växer det kollektiva skapandet – och den för publik presenterade föreställningen – fram genom slump och ögonblickliga kreativa beslut.

Avsikten med forskningen har varit att undersöka hur förändringar av vissa parametrar i den sceniska gestaltningen av teatertexten påverkar förståelsen och mottagandet av den gestaltade texten. De parametrar som undersökts är alla musikaliska: rytm, klang, artikulation och dynamik. Dessa är i sin tur underdelade i textrytmik, musikalisk rytmik, kroppsrytmik, röstklang, instrumentklang, musikalisk artikulation, textartikulation, musikalisk dynamik, textdynamik och kroppsdynamik. Parallellt syftar projektet också till att undersöka och belysa hur meddelandet i en teatertext kan omvandlas till andra sceniska uttrycksformer. Ett ytterligare syfte med projektet är att belysa hur hållbar eller ohållbar en skriven instruktion kan vara som utgångspunkt för ett kollektivt skapande. 

– Min förhoppning är att arbetet kan bidra med insikter och frågeställningar om relationen mellan dramaturgi och teateruttryckets estetiska – och politiska – kraft. Personligen kan jag nog säga att arbetet har fördjupat min förståelse för vad som krävs för att teaterkonsten skall nå sin potential, säger Johan Petri.

Avhandlingens titel är The Rhythm of Thinking; Immanence and Ethics in Theater Performance. Den publiceras dels som en multimediaplatform (tillgänglig via http://hdl.handle.net/2077/45808) där analys och kritik interfolieras med föreställningsdokumentationer, bild och ljudmaterial, men finns också tillgänglig i bokform (ArtMonitor, ISBN 978-91-982423-0-0).  

För mer information kontakta:
Johan Petri, e-post: johan.petri@hsm.gu.se

Disputationen äger rum den 16 september kl. 14:00 - 17:00
Akademin Valand, Vasagatan 50, Glashuset, Valands innergård
Opponent: professor Maaike Bleeker, Universiteit Utrecht. Språk: Engelska.
Disputationen föregås av filmvisning av tre dokumenterade teaterföreställningar, samma dag, kl. 9.30 på Bio Valand.

Markus Görsch
Kommunikatör, Högskolan för scen och musik
Telefon: 076–618 1114
E-post: markus.gorsch@hsm.gu.se

Följ oss på Twitter. Gilla oss på Facebook.
Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 37 000 studenter och 6 000 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.

Prenumerera