Dela

Om oss

Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker, broschyrer och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.​

Kontakt

 • Pia Leufstedt

  PR-ansvarig/Kommunikatör


  08-462 26 06
  072-050 39 04
  08-462 26 60
 • Besöks- och budadress

  Kungsholmstorg 5


  Box 22543 104 22 Stockholm
 • Kalender

  13 maj

  Finlandshuset Konferens, Snickarbacken 4, Stockholm

  24 maj

  Bryggarsalen, Norrtullsgatan 12N, Stockholm

  Andra Pressrum

  Citat

  Den här boken hade jag gärna skrivit själv!
  Carolina Lindberg, socionom, pedagog, handledare och föreläsare. Har skrivit flera böcker om autismspektrumtillstånd.
  Lika hjälpsamt och koncist som praktiskt och empatiskt beskriver Raelene Dundon hur, när och med vem föräldrar kan samtala om autism - en liten bok som kan göra skillnad.
  Sven Bölte, professor i barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap vid KI, föreståndare för Center of Neurodevelopmental Disorders at KI (KIND).
  Nu är det dags att släppa alla luddiga skoluttryck och rikta uppmärksamheten mot kunskapsutvecklingen och formulera lärandet så att det blir begripligt för eleverna. Min ambition är att Iakttagbara mål ska fungera både som en konkret handbok och som ett helt nytt teoretiskt ramverk för lärande.
  Johan Alm
  Bokens principer gäller inte enbart för skolans kunskapsmål och förmågor, utan allt lärande. Iakttagbara mål har visat sig fungera för alla ämnen, stadier och förmågor, men också för socialt lärande, lärares eller hela skolans lärande.
  Johan Alm
  Mig veterligen är det här första boken som vänder sig direkt till förskolans rektorer. Och den behövs. Att vara rektor i förskolan är ett komplext och viktigt uppdrag med många ansvarsområden. Det goda ledarskapet ger medarbetarna möjlighet att göra sitt allra bästa, vilket skapar förutsättningar för en trygg och meningsfull vardag för barnen. Med den här boken vill vi tillhandahålla ett lättillgängligt och konkret innehåll som ger rektorerna verktyg för att leda med framgång.
  Malin Malmström, förläggare och affärsområdeschef förskola på Gothia Fortbildning.
  Jag byggde självkänsla med höga betyg.
  Selene Cortes
  För en person som byggt hela sin identitet enbart på sina prestationer, var det ett djupt misslyckande att inte kunna prestera längre.
  Selene Cortes
  Jag bara längtade efter att klockan skulle bli åtta och han skulle sova, så jag slapp dåligt samvete för att jag inte orkade leka med honom.
  Selene Cortes
  I det vakuum jag befann mig i existerade bara sorg. Sorg över att det var som det var, och sorg över allt som det inte var.
  Selene Cortes
  Det finns troligtvis ett samband mellan maskrosbarn och personer som får utmattningssyndrom i vuxen ålder.
  Selene Cortes
  Jag hamnade i ett vakuum och slutade att känna.
  Selene Cortes
  Alla med barndomstrauman blir inte sjuka i utmattning. Och alla som blir sjuka i utmattning har inte barndomstrauman. Men det finns ett samband som inte är särskilt lyft i debatten om utmattningssyndrom och jag önskar att bredda perspektivet.
  Selene Cortes
  Därför är den palliativa vårdfilosofin och det palliativa förhållningssättet i högsta grad motiverat under hela sjukdomsförloppet. Just det borde vi tala om tidigare, högre och oftare!
  Johan Sundelöf och Petra Tegman,
  Givet att den som lider av svår demens uttrycker behov på ett annat sätt och inte heller kan föra sin egen talan, är det än viktigare att vi som personal har tillräckligt med kunskap för att kunna säkerställa god palliativ vård i livets slutskede för de som lider av demens och att närstående får det stöd de behöver och har rätt till.
  Johan Sundelöf och Petra Tegman.
  En bok som jag bedömer på ett självklart sätt kommer att finnas med i många vårdutbildningar och inte minst som stöd för dem som redan i dag arbetar med svårt sjuka personer i vård- och omsorgsboenden, i hemmet eller på sjukhus.
  Ur förordet av Wilhelmina Hoffman, geriatriker, rektor för Stiftelsen Silviahemmet och chef för Svenskt Demenscentrum.
  Boken, som är välskriven och pedagogiskt upplagd, behandlar en personcentrerad vård i livets slutskede utifrån medicinska, psykologiska och etiska aspekter.
  BTJ-häftet nr 11, 2019. Lektör Margareta Fridstjerna.
  Det här är ett viktigt ämne och jag vill gärna komma till Lärkraft och berätta vilken otroligt viktig roll som lärarna har haft i mitt liv. Ett slags hyllningstal till alla lärare. Hur de hjälpte mig att hitta fram till orden som gjorde mig till författare.
  Författaren och dramatikern Jonas Hassen Khemiri.
  Boken är en gedigen genomgång av problemområdet och borde finnas tillgänglig på alla äldreboenden.
  Matts Lindberg, lektör, BTJ-häftet nr 7, 2019.
  Omvårdnadsprofessorn Albert Westergrens Undernäring hos äldre är en sammanställning av vad man kan göra för att undvika att äldre människor får för lite fett, proteiner och kolhydrater i sig. Han beskriver såväl de rent fysiska förutsättningarna för att kunna tugga, svälja och smälta maten som estetiska och trivselmässiga aspekter av en måltid som är så mycket mer än att "tanka bilen". Måltiden är förvisso ett födointag, men även social samvaro och kulturell gemenskap, liksom ett uttryck för personliga preferenser och egna unika minnen av smaker.
  Matts Lindberg, lektör BTJ-häftet nr 7, 2019.
  För många barn innebär vardagliga situationer och rutiner i förskolan mycket stora utmaningar. Nyckeln till att hjälpa dessa barn är rätt kunskap hos pedagogerna.
  David Edfelt, psykolog och författare.
  Utmaningar i förskolan ger en stabil och trygg grund för arbetslaget och pedagogen i arbetet med att möta varje barn utifrån dess förutsättningar. Denna nya upplaga har utökats med en del om lågaffektivt bemötande och med ett spännande och utmanande studiematerial som ger ytterligare möjligheter till fördjupning i ämnet.
  Ulf Mårtensson, lektör, BTJ-häftet nr 8, 2019.
  Med lektionsdesign kan vi arbeta mer förebyggande och det ger en effektivare och mer positiv undervisningsmiljö för alla.
  Helena Wallberg
  Med traditionell lektionsplanering arbetar man hårt med att fånga upp elever som inte hänger med under lektionen. Med lektionsdesign arbetar vi mer förebyggande och fokuserar på möjligheterna. På så sätt ökar förutsättningarna att få med alla elever i undervisningen.
  Helena Wallberg
  Lektionsdesign är en högaktuell, initierad, idérik och tänkvärd bok. Den kan vara rekommendabel för lärare och lärarstuderande på olika nivåer.
  BTJ-häftet nr 10, 2019, lektör Henric Ahlgren.
  Alla har rätt till en likvärdig undervisning. Idag ser det väldigt olika ut beroende på vilken skola du hamnar i som elev. Så ska det givetvis inte vara. Med Lärkraft – en likvärdig skola för alla erbjuder vi två fullmatade kompetensutvecklingsdagar om hur skolan kan arbeta för att ge alla elever, oavsett bakgrund och förutsättningar, de möjligheter de behöver.
  Tobias Ludvigson, affärsområdeschef för Skola på Gothia Fortbildning som arrangerar Lärkraft.
  Vi är så glada att kunna presentera en så färgstark palett med föreläsare och ett program som ger både ämnesfördjupning och fördjupning i teman som digitalisering, bedömning och klassrumspraktik. Vår ambition är att deltagarna ska få kunskap och nya insikter som de kan ta med hem till skolan och ut i klassrummet.
  Tobias Ludvigson, affärsområdeschef för Skola på Gothia Fortbildning som arrangerar Lärkraft.
  Trots att internationell forskning visar att trauma är den bakgrundsfaktor som är mest länkad till substansmissbruk, erbjuder svensk beroendevård sällan traumabearbetning. Det ger katastrofala konsekvenser.
  Stefan Sandström, leg. psykolog, som skrivit Missbruk, trauma och samsjuklighet – bemöta och behandla
  Boken är mycket tydligt och pedagogiskt skriven och innehåller angelägen kunskap.
  Airi Kärkkäinen Karlsson, lektör, BJT-häftet nr 7, 2019
  Lekande fungerar som en muskel. Genom att användas ökar den i styrka.
  Margareta Öhman, leg. psykolog
  "Värna barns lekstyrka behövs!
  Maj-Britt Claesson, lektör BTJ-häftet nr 7, 2019
  Intresserade föräldrar har också mycket att hämta i boken som verkligen ger en ökad medvetenhet om hur viktigt det är att värna barns lekstyrka.
  Maj-Britt Claesson, lektör BTJ-häftet nr 7, 2019
  Teori varvas med konkreta exempel, pedagogiska förslag och användbara diskussionsfrågor. Detta gör texten rolig, intressant och utvecklande att läsa.
  Maj-Britt Claesson, lektör BTJ-häftet nr 7, 2019
  Värdegrundsarbete är en del av en större strävan efter en god arbetsmiljö som gagnar lärandet.
  John Steinberg, fil.dr i pedagogik, föreläsare och författare
  Vi ska oftare uppmärksamma det som fungerar och de personliga egenskaperna bakom små och stora framgångar.
  John Steinberg, fil.dr i pedagogik, föreläsare och författare
  Med romanläsningen kan läraren knyta ihop många bitar i svenskämnet och utveckla elevernas förmåga att läsa, skriva, analysera och argumentera.
  Carl-Johan Markstedt och Martin Sandberg, författare
  Vår uppgift är att ge eleverna en bra bas för att kunna förstå texter och bli vana läsare. Och det kan vi göra genom att använda oss av skönlitteratur i högre grad i undervisningen.
  Carl-Johan Markstedt, författare
  Vi ser undervisning som vårt primära uppdrag i förskolan. Det handlar om att förhålla sig professionellt och ifrågasätta de val vi gör varje dag. Drivkraften måste bottna i att vi lägger grunden för det livslånga lärandet och faktiskt är med och formar samhället.
  Sofie Källhage och Josefin Malm
  Om vi bejakar barnets egna nyfikenhet och ställer medvetna frågor kan lärprocessen fångas i stunden. Vi vill att boken ska vara en hjälp till andra förskollärare i att tänka själv.
  Sofie Källhage och Josefin Malm
  På ett pragmatiskt sätt beskriver författarna hur vikten av tillitsfulla relationer, empatiskt förhållningssätt och personligt ansvar kan stödja återhämtningsprocesser. En lättläst bok med värdefullt innehåll för de som arbetar inom psykiatrisk vård.
  BTJhäftet nr 2, 2018, lektör Margareta Fridstjerna
  Jag har med glädje läst denna bok som på ett mycket bra sätt involverar "dig själv" som personal, på vilket sätt hur just Du bemöter någon kan påverka den personen. Att just Du kan göra skillnad.
  Lisa Olsson, Xerxes nr 4 2018 (ges ut av Svensk Psykiatriförening för skötare, spfs.se).
  Jag tror att väldigt många som arbetar inom psykiatrin, både inom regionerna och kommunerna, kommer ha nytta av denna bok.
  Lisa Olsson, Xerxes nr 4 2018 (ges ut av Svensk Psykiatriförening för skötare, spfs.se).
  Det här är en "Schweizisk armékniv" i ämnet. Den öppnar ögonen för vad behandling och återhämtning egentligen handlar om - äkta möten.
  Paul Stråby, Psyche (Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskors tidskrift).
  Om jag endast skulle rekommendera en bok i ämnet psykiatrisk omvårdnad, och det finns ett otal, är det den här boken.
  Paul Stråby, Psyche (Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskors tidskrift).
  Det här är en bok som måste läsas av all personal inom psykiatrisk vård - novis som expert. Den sätter standar och ställer krav.
  Paul Stråby, Psyche (Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskors tidskrift).
  Genom att kombinera den lärande organisationen, det formativa förhållningssättet och digitaliseringen får vi bättre förutsättningar för en likvärdig skola. En skola där alla elever lyckas.
  Malin Frykman, rektor, skolutvecklare och författare
  Att leda skolan på ett formativt sätt är ett av de mest kraftfulla redskapen vi har för att utveckla lärandet.
  Malin Frykman, rektor, skolutvecklare och författare
  Jag skulle vilja se att sfi i större utsträckning omfamnar och inkluderar arbetslivet i undervisningen. Det är en viktig förutsättning för språkutvecklingen.
  Lena Thornéus, författare till boken Sfi och språkpraktik - med arbetslivet som läranderum
  Psykisk ohälsa är det vanligaste hälsoproblemet i Sverige. Ungefär var fjärde svensk är ett psyko, även om jag är beredd att argumentera för att detta gäller mer eller mindre alla. Trots det är det något vi sällan pratar om, vilket gör det svårt att få tag på information, tips och råd. Därför har jag skrivit den här boken.
  Tove Lundin, författare till boken Handbok för psykon.
  Handbok för psykon är en handfast och bra bok som ger värdefulla insikter och kunskaper om psykisk ohälsa. Den vänder sig till personer med psykisk ohälsa samt intresserade medmänniskor.
  BTJ-häftet nr 3, 2019. Lektör Katharina Jacobsson.
  Den som har psykisk ohälsa behöver strategier och råd för hur livet i olika situationer kan hanteras. Dessa personer benämner författaren med värme och humor med ordet psykon.
  BTJ-häftet nr 3, 2019. Lektör Katharina Jacobsson.
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp