Citat

Förmågor och adaptiva färdigheter går att utveckla. Det innebär att vi har en skyldighet att anpassa vår undervisning så att eleverna förstår och känner lust och motivation.
Marie Nilsson Nordfors
Det är först när eleverna förstår vad de förväntas lära sig och också bedömas utifrån, som de blir motiverade. Det är då ett lärande sker.
Marie Nilsson Nordfors
Vid intimitet och sex är vi ofta som mest sårbara och våra anknytningsmönster som etablerades i barndomen kan därför visa sig extra tydligt i dessa sammanhang. Genom att få syn på och förstå hur vi knyter an till en partner och hur detta kan visa sig i sexlivet, kan vi lära oss att känna större medkänsla med oss själva, ägna mindre tid åt självkritik och mer tid åt ett avslappnat och tryggt sexuellt utforskande som känns stärkande och bejakande.
Malin Drevstam, sexolog och leg. psykoterapeut
Kärlek är inte något vi har utan något vi gör.
Malin Drevstam som har skrivit nya boken Lust & olust - om sex, närhet och anknytning.
Många av mina klienter har en grundläggande otrygghet kopplad till sex, men även till kärleks-relationer i stort. Det är inte ovanligt att de agerar tvärtemot bättre vetande och när vi nystar i varför de gör så, ser vi ett mönster i deras tidigare relationserfarenheter. Mönster som kan förklara varför de går med på saker de inte vill, eller varför de inte vågar uttrycka vad de längtar efter eller behöver i en sexuell relation. Ofta handlar det om en rädsla för närhet eller ensamhet. Anknytnings-teorin sätter dessa reaktioner och beteenden i ett begripligt sammanhang och har en stor betydelse i mitt arbete med mina klienter.
Malin Drevstam, sexolog och leg. psykoterapeut
Särskilt inom mödra- och barnhälsovården är det viktigt att vara uppmärksam eftersom psykisk ohälsa och sjukdom hos föräldrar påverkar en hel familj och kan förändra ett barns liv. Därför bör det upptäckas så fort som möjligt för att minska de negativa konsekvenserna för mamman, barnet och familjen.
Rebecca Rickert-Olsson, psykolog
Det är en stor ära för mig att få den här fina utmärkelsen. Jag har under åren gett mitt arbete en stor del av min tid och att på detta sätt få bekräftelse på att det är uppskattat är mycket glädjande och värmande.
Lilian Hansson, Årets chef i äldreomsorgen 2019.
Jag hoppas att den här boken ska kunna ge stöd till vuxlärarna och bidra till en utveckling och förbättring av vuxenutbildningen.
Josefin Schygge, vuxenlärare och gymnasielärare
Temat för Lärkraft kan inte vara viktigare. Svensk skola måste ge alla elever – oavsett bakgrund eller postnummer samma rätt att lyckas. Om inte det uppnås är det ett oförlåtligt tillkortakommande med stora långsiktiga kostnader för både individer och samhälle. Vi ser fram emot Lärkraft och två inspirerande dagar där vi kommer att belysa frågan om likvärdig skola för alla.
Åsa Fahlén, förbundsordförande, Lärarnas Riksförbund
Jag är mycket glad över att Lärarnas Riksförbund blir vår långsiktiga samarbetspartner för Lärkraft. För att nå en likvärdig skola behöver vi tillsammans ta krafttag för att ta reda på vad som krävs och hur vi ska arbeta för att nå dit.
Tobias Ludvigson, affärsområdeschef Skola på Gothia Fortbildning som arrangerar Lärkraft.
Rektor i förskolan har ett stort ansvar i att vara tydlig i sitt ledarskap skapa denna kultur, men var och en som arbetar i förskolan måste bidra. Därför passar Professionell i förskolan bra att använda som underlag för diskussioner i arbetslaget.
Malin Malmström, Gothia Fortbildning
Som resurs gör du en enorm skillnad för individen.
Tarek Eddib, elevassistent
Personer som jobbar som resurser gör ett viktigt jobb och får ett stort ansvar. De behöver rätt förutsättningar och kunskap för att kunna göra sitt jobb på bästa sätt.
Carolina Lindberg, pedagog och socionom
Boken ger förståelse för vilka styrkor och utmaningar som elever med en eller flera neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan ha och vilka strategier resursen kan använda för att bemöta och stötta.
Malin Valsö är leg. psykolog
Boken är mycket bra, välskriven och vänder sig till den som är nyanställd eller utbildar sig till resursperson för skolelever.
Lektör Therese Nordholm, BTJ-häftet nr 13, 2019
Värsta bästa jobbet ger läsaren en inblick i olika resurspersoners roll och uppdrag i skolan, vilket även beskrivs genom berättelser från deras vardag. Läsaren ges en kort information om vanliga neuropsykiatriska diagnoser och andra utmaningar som en resursperson möter. Den senare delen av boken ger olika verktyg för att göra ett gott arbete och samtidigt vara varsam om sig själv. Det handlar om att bygga relationer, skapa rutiner, se över studiemiljön och att själv klara att behålla lugnet.
Lektör Therese Nordholm, BTJ-häftet nr 13, 2019
Författarna beskriver, med mängder av exempel, på ett lättbegripligt sätt för chefer och anställda i offentlig sektor hur de kan agera. Boken, som är genomarbetad och pedagogiskt utformad, är mycket lämplig för att utarbeta egna policyprogram. Läsningen underlättas av faktarutor, en checklista över åtgärder samt definitioner av begrepp.
BTJ-häftet nr 13, 2019, lektör Christer Olsson.
Den här boken hade jag gärna skrivit själv!
Carolina Lindberg, socionom, pedagog, handledare och föreläsare. Har skrivit flera böcker om autismspektrumtillstånd.
Lika hjälpsamt och koncist som praktiskt och empatiskt beskriver Raelene Dundon hur, när och med vem föräldrar kan samtala om autism - en liten bok som kan göra skillnad.
Sven Bölte, professor i barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap vid KI, föreståndare för Center of Neurodevelopmental Disorders at KI (KIND).
Prata med ditt barn om autism av Raelene Dundon, leg. psykolog och förälder till barn med autism, ger bra och konkreta förslag på val som föräldrar kan göra när de på ett genomtänkt sätt vid egenvalda situationer kan förmedla samtal om autism.
Katharina Jacobsson, lektör, BTJ-häftet nr 14, 2019
Nu är det dags att släppa alla luddiga skoluttryck och rikta uppmärksamheten mot kunskapsutvecklingen och formulera lärandet så att det blir begripligt för eleverna. Min ambition är att Iakttagbara mål ska fungera både som en konkret handbok och som ett helt nytt teoretiskt ramverk för lärande.
Johan Alm
Bokens principer gäller inte enbart för skolans kunskapsmål och förmågor, utan allt lärande. Iakttagbara mål har visat sig fungera för alla ämnen, stadier och förmågor, men också för socialt lärande, lärares eller hela skolans lärande.
Johan Alm
Här ges exempel på övningar/lektioner som inspirerar och utvecklar arbetet med medier och information på ett lekfullt och åldersadekvat sätt. Boken är ett bra verktyg för pedagogen/arbetslaget och ger en initierad insikt i ett område som kanske inte alltid prioriteras men som är en viktig byggsten i barnens sociala utveckling.
Ulf Mårtensson, BTJ-häftet nr 14, 2019
Mig veterligen är det här första boken som vänder sig direkt till förskolans rektorer. Och den behövs. Att vara rektor i förskolan är ett komplext och viktigt uppdrag med många ansvarsområden. Det goda ledarskapet ger medarbetarna möjlighet att göra sitt allra bästa, vilket skapar förutsättningar för en trygg och meningsfull vardag för barnen. Med den här boken vill vi tillhandahålla ett lättillgängligt och konkret innehåll som ger rektorerna verktyg för att leda med framgång.
Malin Malmström, förläggare och affärsområdeschef förskola på Gothia Fortbildning.
Det är en välstrukturerad och gedigen beskrivning från praktiken som kopplas ihop med olika ledarskapsmodeller och strategier. Boken ger en bra bild av vad det innebär att vara en bra ledare och då specifikt inom det pedagogiska arbetet. Författarna resonerar om ledaren som förebild och visionsarbetet men även om hur en kan utmana och möjliggöra för andra i verksamheten. Det avslutande, nytillkomna, kapitlet ger en initierad och konkret beskrivning av hur en förskolerektor kan arbeta idag. Varje kapitel avslutas med reflektionsfrågor och boken kan med fördel användas i grupp men fungerar även som enskild fortbildning.
Ulf Mårtensson, lektör, BTJ-häftet nr 15-2019
Jag byggde självkänsla med höga betyg.
Selene Cortes
För en person som byggt hela sin identitet enbart på sina prestationer, var det ett djupt misslyckande att inte kunna prestera längre.
Selene Cortes
Jag bara längtade efter att klockan skulle bli åtta och han skulle sova, så jag slapp dåligt samvete för att jag inte orkade leka med honom.
Selene Cortes
I det vakuum jag befann mig i existerade bara sorg. Sorg över att det var som det var, och sorg över allt som det inte var.
Selene Cortes
Det finns troligtvis ett samband mellan maskrosbarn och personer som får utmattningssyndrom i vuxen ålder.
Selene Cortes
Jag hamnade i ett vakuum och slutade att känna.
Selene Cortes
Alla med barndomstrauman blir inte sjuka i utmattning. Och alla som blir sjuka i utmattning har inte barndomstrauman. Men det finns ett samband som inte är särskilt lyft i debatten om utmattningssyndrom och jag önskar att bredda perspektivet.
Selene Cortes
Den här boken är ett bra exempel på hur en enskild, på många sätt gripande historia, kan sättas in i en större kontext. Förhoppningsvis kan detta bidra till att ge den enskilde stöd och vägledning hur man kan tänka kring sina egna problem men också ge den typ av djupare förståelse som behövs för att vi ska kunna ta oss an psykisk ohälsa som den de facto samhällsutmaning det är.
Gabriel Wikström (Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister 2014-2017) i förordet till Man dör inte av stress, man slutar bara att leva - om utmattningssyndrom
Därför är den palliativa vårdfilosofin och det palliativa förhållningssättet i högsta grad motiverat under hela sjukdomsförloppet. Just det borde vi tala om tidigare, högre och oftare!
Johan Sundelöf och Petra Tegman,
Givet att den som lider av svår demens uttrycker behov på ett annat sätt och inte heller kan föra sin egen talan, är det än viktigare att vi som personal har tillräckligt med kunskap för att kunna säkerställa god palliativ vård i livets slutskede för de som lider av demens och att närstående får det stöd de behöver och har rätt till.
Johan Sundelöf och Petra Tegman.
En bok som jag bedömer på ett självklart sätt kommer att finnas med i många vårdutbildningar och inte minst som stöd för dem som redan i dag arbetar med svårt sjuka personer i vård- och omsorgsboenden, i hemmet eller på sjukhus.
Ur förordet av Wilhelmina Hoffman, geriatriker, rektor för Stiftelsen Silviahemmet och chef för Svenskt Demenscentrum.
Boken, som är välskriven och pedagogiskt upplagd, behandlar en personcentrerad vård i livets slutskede utifrån medicinska, psykologiska och etiska aspekter.
BTJ-häftet nr 11, 2019. Lektör Margareta Fridstjerna.
Det här är ett viktigt ämne och jag vill gärna komma till Lärkraft och berätta vilken otroligt viktig roll som lärarna har haft i mitt liv. Ett slags hyllningstal till alla lärare. Hur de hjälpte mig att hitta fram till orden som gjorde mig till författare.
Författaren och dramatikern Jonas Hassen Khemiri.
Boken är en gedigen genomgång av problemområdet och borde finnas tillgänglig på alla äldreboenden.
Matts Lindberg, lektör, BTJ-häftet nr 7, 2019.
Omvårdnadsprofessorn Albert Westergrens Undernäring hos äldre är en sammanställning av vad man kan göra för att undvika att äldre människor får för lite fett, proteiner och kolhydrater i sig. Han beskriver såväl de rent fysiska förutsättningarna för att kunna tugga, svälja och smälta maten som estetiska och trivselmässiga aspekter av en måltid som är så mycket mer än att "tanka bilen". Måltiden är förvisso ett födointag, men även social samvaro och kulturell gemenskap, liksom ett uttryck för personliga preferenser och egna unika minnen av smaker.
Matts Lindberg, lektör BTJ-häftet nr 7, 2019.
För många barn innebär vardagliga situationer och rutiner i förskolan mycket stora utmaningar. Nyckeln till att hjälpa dessa barn är rätt kunskap hos pedagogerna.
David Edfelt, psykolog och författare.
Utmaningar i förskolan ger en stabil och trygg grund för arbetslaget och pedagogen i arbetet med att möta varje barn utifrån dess förutsättningar. Denna nya upplaga har utökats med en del om lågaffektivt bemötande och med ett spännande och utmanande studiematerial som ger ytterligare möjligheter till fördjupning i ämnet.
Ulf Mårtensson, lektör, BTJ-häftet nr 8, 2019.
Med lektionsdesign kan vi arbeta mer förebyggande och det ger en effektivare och mer positiv undervisningsmiljö för alla.
Helena Wallberg
Med traditionell lektionsplanering arbetar man hårt med att fånga upp elever som inte hänger med under lektionen. Med lektionsdesign arbetar vi mer förebyggande och fokuserar på möjligheterna. På så sätt ökar förutsättningarna att få med alla elever i undervisningen.
Helena Wallberg
Lektionsdesign är en högaktuell, initierad, idérik och tänkvärd bok. Den kan vara rekommendabel för lärare och lärarstuderande på olika nivåer.
BTJ-häftet nr 10, 2019, lektör Henric Ahlgren.
Alla har rätt till en likvärdig undervisning. Idag ser det väldigt olika ut beroende på vilken skola du hamnar i som elev. Så ska det givetvis inte vara. Med Lärkraft – en likvärdig skola för alla erbjuder vi två fullmatade kompetensutvecklingsdagar om hur skolan kan arbeta för att ge alla elever, oavsett bakgrund och förutsättningar, de möjligheter de behöver.
Tobias Ludvigson, affärsområdeschef för Skola på Gothia Fortbildning som arrangerar Lärkraft.
Vi är så glada att kunna presentera en så färgstark palett med föreläsare och ett program som ger både ämnesfördjupning och fördjupning i teman som digitalisering, bedömning och klassrumspraktik. Vår ambition är att deltagarna ska få kunskap och nya insikter som de kan ta med hem till skolan och ut i klassrummet.
Tobias Ludvigson, affärsområdeschef för Skola på Gothia Fortbildning som arrangerar Lärkraft.
Trots att internationell forskning visar att trauma är den bakgrundsfaktor som är mest länkad till substansmissbruk, erbjuder svensk beroendevård sällan traumabearbetning. Det ger katastrofala konsekvenser.
Stefan Sandström, leg. psykolog, som skrivit Missbruk, trauma och samsjuklighet – bemöta och behandla
Boken är mycket tydligt och pedagogiskt skriven och innehåller angelägen kunskap.
Airi Kärkkäinen Karlsson, lektör, BJT-häftet nr 7, 2019
Lekande fungerar som en muskel. Genom att användas ökar den i styrka.
Margareta Öhman, leg. psykolog