Dela

Om oss

Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom förskola, skola, vård & omsorg samt tandvård. Vi ger ut tidningar, böcker, patientbroschyrer och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.​

Kontakt

 • Pia Leufstedt

  Projektledare marknad: Vård & Omsorg


  08-462 26 06
  072-050 39 04
  08-462 26 60
 • Besöks- och budadress

  Kungsholmstorg 5


  Box 22543 104 22 Stockholm
 • Helén Kim

  Projektledare marknad: Skola


  076-677 58 12
  http://gothiafortbildning.se
 • Andra Pressrum

  Citat

  Det är aldrig för sent att jobba för att väcka läslust och utveckla god läsförståelse hos barn och ungdomar. Utforska de digitala möjligheterna och det medielandskap eleverna rör sig i.
  Hülya Basaran, lärare och författare
  Genom de texter som eleverna möter på sin fritid; i sociala medier, vloggar, bloggar och spel, kan skolan lyfta elevernas vardagsmedier som värdefulla.
  Tobias Gard, skolbibliotekarie och författare
  För att ge alla barn samma möjligheter måste vi prata mer om språkstörning, språklig sårbarhet och andra kommunikativa svårigheter.
  Catarina Sjöberg, leg. logoped
  Med hjälp av övningar i form av lek kan vi få barnen att vilja öva även om det är svårt.
  Catarina Sjöberg, leg. logoped
  I lagens mening är det som inte är dokumenterat inte heller utfört. Bristande dokumentation i journalen gör att sammanställningen av skolbarns hälsoutveckling inte blir tillförlitlig. Då blir skolsköterskans arbete mindre synligt, vilket innebär att det kan vara svårt att göra uppföljningar över tid.
  Eva K. Clausson, redaktör för Skolsköterskans dokumentation
  Att visa hur eleverna mår kan ge skolledning och politiker incitament till riktade hälsofrämjande åtgärder.
  Eva K. Clausson, redaktör för Skolsköterskans dokumentation
  Det är dags att depersonalisationssyndrom som diagnos får en mer framskjuten plats i vårt samhälle, i media, på våra lärosäten, inom sjukvården och psykiatrin.
  Anna Strid, leg. psykolog
  Det är viktigt att förtydliga skillnaden och sambandet mellan depersonalisation och ångest, vilket alltför ofta likställs med varandra. Patienter med depersonalisation och derealisation vill förstå vad de lider av, och förklaringen ångest är inte tillräcklig. Jag önskar att min bok kan ge ökad klarhet för dem som själva är drabbade kring vad de lider av. Det tillstånd de befinner sig i är något som de delar med många tusentals i vårt land, och miljontals över hela världen.
  Anna Strid, leg. psykolog
  Sammantaget en viktig och välskriven bok som innehåller det väsentliga kring ämnet.
  BTJ-häftet nr 6, 2020, lektör Airi Kärkkäinen Karlsson
  Barns rättigheter kränks varje dag, överallt, även här i Sverige där du bor och arbetar. Därför behöver vi prata mer om hur vi kan bli bättre på att leva upp till de krav som barnkonventionen ställer på oss.
  Åsa Ekman, författare och barnrättskonsult
  I dagsläget är det bara ett fåtal barnmorskeutbildningar som praktiskt prövar sina studenter i att reparera bristningar och det finns inga nationella riktlinjer. Men kvinnor accepterar inte längre att nedsatt funktion efter förlossning bortförklaras med att allt är normalt.
  Ann Olsson, huvudredaktör, Bäckenbotten och förlossningsskador
  Bäckenbotten och förlossningsskador är en utmärkt handbok.
  BTJ-häftet nr 4, 2020, lektör Jennie Clausén
  Boken kan med fördel användas som uppslagsbok eller läsas i sin helhet och den borde utgöra obligatorisk kurslitteratur på barnmorskeutbildningen.
  BTJ-häftet nr 4, 2020, lektör Jennie Clausén
  Vi behöver mer kunskap inom vården för att förebygga och behandla förlossningsskador. Det finns inte heller några nationella riktlinjer. Det är ett allvarligt problem som ytterst drabbar födande kvinnor.
  Ann Olsson
  Jag tror att både nybörjare och MI-utövare med lång erfarenhet kan ha stor användning av den här handboken. Den kan rentav ses som en liten skattkista för alla som vill lära sig eller fördjupa sina kunskaper i MITI-kodning och hur man kan använda MI-kodning som ett pedagogiskt verktyg för att fördjupa sina kunskaper i MI.
  Ur Helena Lindqvists, medicine doktor i psykoterapi med inriktning MI, förord till Motiverande samtal – med kodning som verktyg.
  Äldreomsorgen är en av få sektorer som helt ärligt kan kalla sig en framtidsbransch. Men för att framstå som en attraktiv arbetsgivare måste man bli bättre på att lyfta de positiva värdena som finns och som är just de som unga efterfrågar, mänskliga möten och möjligheten att få göra nytta.
  Ulrika Beck-Friis, chefredaktör Tidningen Äldreomsorg
  Den här boken bryter stereotypen av den ensamma, isolerade autistiska personen som existerar i samhällets periferi och behöver dess stöd, men som alltid är utanför eftersom hen har svårt att förstå och kommunicera med andra människor. Er bok argumenterar för, men framför allt bevisar, att detta inte är sant. Med bokens tanke om ett "autistiskt vi" är den något viktigt på spåren. Det är först med ett "vi" som man går från att vara undantaget som bekräftar regeln till att på allvar dekonstruera "regeln".
  Diana Lorenz, socionom, psykolog och kurator
  En mycket värdefull läsning för autister och för deras närstående. Boken bör även läsas av den inom psykiatri, habilitering och socialtjänst som vill och behöver få ökad förståelse för vad autism egentligen innebär.
  Berit Lagerheim, läkare inom Barnneuropsykiatri
  Ni bryter ner de fördomar som finns om oss samtidigt som fundamentala behov lyfts fram så tydligt att även neurotyper bör förstå det. Ni har gjort ett jädra bra jobb!
  Linda Örulv, fil. dr i Hälsa och samhälle
  Autism inifrån är viktig kunskap för både autister själva, anhöriga och personal inom t ex habilitering och psykiatri.
  BTJ-häftet nr 2, 2020, lektör Airi Kärkkäinen Karlsson
  Boken är framförallt skriven för andra autister. Den ger dock även personer utan autism värdefull kunskap om diagnosen inifrån, både erfarenhets- och forskningsbaserad kunskap och personliga berättelser bortom den stereotypa bilden.
  BTJ-häftet nr 2, 2020, lektör Airi Kärkkainen Karlsson
  Med tydlighet, medvetenhet och öppenhet i hela skolans organisation skapas goda förutsättningar för att rikta fokus mot kärnan i uppdraget.
  Maria Kempe Olsson, författare och rektor
  Den största utmaningen är att sluta göra saker som inte längre leder oss i rätt riktning och att bygga in möjlighet till reflektion och lärande under arbetets gång.
  Anna Bengtsson, författare och specialpedagog
  För att kunna lära nytt gäller det att ha koll på känslorna
  Lars Löwenborg, psykolog
  Barns sociala och emotionella lärande är en viktig bok för alla redan yrkesverksamma inom förskolan men också för förskollärar- och barnskötarutbildningar.
  BTJ-häftet nr 24, 2019, lektör Gunilla Essén.
  En tydlig förankring i läroplanen hjälper läsaren att omsätta innebörden med hjälp av konkreta exempel och viktiga nyckelbegrepp.
  BTJ-häftet nr 24, 2019, lektör Gunilla Essén.
  Hur vi knöt an till våra föräldrar som barn är inlärda mönster som kan påverka våra vuxna relationer och känslor inför intimitet och sex. Eftersom de är inlärda går de också att lära om. Hjärnan är föränderlig och har förmågan att omforma sig efter de omständigheter den fokuserar på. Det gör att det är fullt möjligt att träna om sina anknytningsbeteenden så att de blir medvetna och ändamålsenliga i varje situation. På så sätt utvecklas en förvärvad trygg anknytning.
  Malin Drevstam, sexolog och psykoterapeut, har skrivit boken "Lust & olust - om sex, närhet och anknytning"
  Kom underfund med dina gränser och din längtan.
  Malin Drevstam, författare till "Lust & olust - om sex, närhet och anknytning"
  Alla med barndomstrauman blir inte sjuka i utmattning. Och alla som blir sjuka i utmattning har inte barndomstrauman. Men det finns ett samband som inte är särskilt lyft i debatten om utmattningssyndrom och jag önskar att bredda perspektivet.
  Selene Cortes, som tillsammans med Marie Åsberg skrivit "Man dör inte av stress, man slutar bara att leva - om utmattningssyndrom"
  Jag lyfter på locket till hjärnan och ser vad som försiggår därinne för att kunna förstå hur vi kan göra för att det ska bli riktigt bra för barnen i förskolan.
  David Edfelt, leg. psykolog och författare till Hjärna i förskolan -
  Trots att internationell forskning visar att trauma är den bakgrundsfaktor som är mest länkad till substansmissbruk, erbjuder svensk beroendevård sällan traumabearbetning. Det ger katastrofala konsekvenser.
  Stefan Sandström, leg. psykolog och författare till Missbruk, trauma och samsjuklighet.
  För att möta och vårda den växande grupp som drabbas, krävs ökad kunskap. Inte minst att förstå att demens inte är en sjukdom utan ett samlingsnamn för många olika tillstånd som påverkar hjärnan. Det är dags att titta mer på de drabbades funktionsnivå och möta den demenssjukes unika vård- och omsorgsbehov.
  Margareta Skog, bokaktuell med Detta är demens - fakta om en folksjukdom.
  En mycket viktig bok för alla verksamma inom demenssjukvården.
  BTJ-häftet nr 23, 2019. Lektör Matts Lindberg
  Margareta Skog, leg. sjuksköterska och med. dr, har skrivit en bok om demenssjukdomar som stort sett täcker alla faktorer som är intressanta och relevanta. Detta är demens vittnar om hennes djupa kunskaper om sjukdomen, om hur man upptäcker, utreder och initierar adekvata åtgärder för att underlätta livet för de drabbade, inklusive de anhöriga.
  BJT-häftet nr 23, 2019. Lektör Matts Lindberg
  Vi vill höja statusen inom barnskötaryrket och vi är övertygade om att det börjar hos oss själva. Vi behöver våga ta plats i våra förskolor och säga att vi också har ett stort ansvar i utbildningen.
  Barnskötarna Maria Nygren och Ramona Krantz som har skrivit nya boken Barnskötare – att främja utveckling och lärande.
  Vi är väldigt ödmjuka inför skillnaden mellan förskollärare och barnskötare. Den ena yrkesrollen utesluter inte den andra. Det är tillsammans som vi skapar de bästa förskolorna för alla barn att utvecklas i.
  Ramona Krantz och Maria Nygren.
  Boken är skriven av Sara Ask som är en av Sveriges främsta barndietister. Den vänder sig till personer som jobbar inom barnhälsovården och är tänkt som ett stöd inför att de ska prata om mat med småbarnsföräldrar. Författaren delar engagerat med sig av forskning, fakta, tips och råd kring barn och mat och besvarar de vanligaste frågorna som brukar komma upp i samtalen på BVC. Boken är innehållsrik trots det lilla formatet. Texten presenteras på ett lättillgängligt och läsvärt sätt där löpande text varieras med illustrationer, listor och faktarutor. Innehållet känns intressant, relevant, aktuellt och trovärdigt.
  Carola Forslund, lektör, BTJ-häftet nr 1, 2020
  Genom att ställa rätt sorts frågor kan jag få eleverna att tänka kritiskt.
  Malin Larsson, lärare i svenska
  En riktigt bra jävlar anamma-fråga får eleven att tro på sig själv och sin förmåga att lära.
  Tommy Lucassi, lärare i matematik, NO och teknik
  Att vara språklig förebild omfattar såväl språket i sig som reglerna för hur vi språkar med varandra, och i ett större perspektiv hur människor agerar och samspelar med varandra.
  Karolina Larsson, leg. logoped och författare till boken Språklig förebild i förskolan.
  Det är av största vikt att vi ger barnen ord, men det är ännu viktigare att vi skapar positiva, språkliga sammanhang där alla blir lyssnade till och där alla får uttrycka sig. Språkliga sammanhang som gör att barns självkänsla, medmänsklighet, tolerans och delaktighet främjas. Det samtalsklimat och de arenor vi erbjuder på förskolan påverkar barnets självbild och värderingar för lång tid framöver.
  Karolina Larsson, leg. logoped och författare till boken Språklig förebild i förskolan.
  Stärk elevens tilltro till sin förmåga, till att hen duger och kan lära, att det är möjligt. Tar man bort den tilliten drar du bort mattan under fötterna på dem. Det är förödande.
  Åsa Sourander, specialpedagog
  Det stabila ledarskapet är grunden. Ungdomar och barn behöver stabilitet och ett konsekvent och pålitligt ledarskap.
  John Steinberg, fil.dr i pedagogik
  Förmågor och adaptiva färdigheter går att utveckla. Det innebär att vi har en skyldighet att anpassa vår undervisning så att eleverna förstår och känner lust och motivation.
  Marie Nilsson Nordfors
  Det är först när eleverna förstår vad de förväntas lära sig och också bedömas utifrån, som de blir motiverade. Det är då ett lärande sker.
  Marie Nilsson Nordfors
  Vid intimitet och sex är vi ofta som mest sårbara och våra anknytningsmönster som etablerades i barndomen kan därför visa sig extra tydligt i dessa sammanhang. Genom att få syn på och förstå hur vi knyter an till en partner och hur detta kan visa sig i sexlivet, kan vi lära oss att känna större medkänsla med oss själva, ägna mindre tid åt självkritik och mer tid åt ett avslappnat och tryggt sexuellt utforskande som känns stärkande och bejakande.
  Malin Drevstam, sexolog och leg. psykoterapeut
  Många av mina klienter har en grundläggande otrygghet kopplad till sex, men även till kärleks-relationer i stort. Det är inte ovanligt att de agerar tvärtemot bättre vetande och när vi nystar i varför de gör så, ser vi ett mönster i deras tidigare relationserfarenheter. Mönster som kan förklara varför de går med på saker de inte vill, eller varför de inte vågar uttrycka vad de längtar efter eller behöver i en sexuell relation. Ofta handlar det om en rädsla för närhet eller ensamhet. Anknytnings-teorin sätter dessa reaktioner och beteenden i ett begripligt sammanhang och har en stor betydelse i mitt arbete med mina klienter.
  Malin Drevstam, sexolog och leg. psykoterapeut
  Målgruppen är alla individer och par med sexuella problem som vill öka förståelsen och förbättra sitt sexliv, men boken borde även ingå i kurslitteraturen för de yrken som arbetar med människor, relationer och sexualitet.
  BTJ-häftet nr 23, 2019 Lektör Jennie Arvidsson
  Särskilt inom mödra- och barnhälsovården är det viktigt att vara uppmärksam eftersom psykisk ohälsa och sjukdom hos föräldrar påverkar en hel familj och kan förändra ett barns liv. Därför bör det upptäckas så fort som möjligt för att minska de negativa konsekvenserna för mamman, barnet och familjen.
  Rebecca Rickert-Olsson, psykolog
  Boken är mycket läsvärd, intressant, användbar och användarvänlig med ett tydligt upplägg, koncis text samt många faktarutor och checklistor.
  Carola Forslund, lektör, BTJ-häftet nr 17, 2019.
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp