Dela

Om oss

Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker, broschyrer och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.​

Kontakt

 • Pia Leufstedt

  PR-ansvarig/Kommunikatör


  08-462 26 06
  072-050 39 04
  08-462 26 60
 • Besöks- och budadress

  Kungsholmstorg 5


  Box 22543 104 22 Stockholm
 • Andra Pressrum

  Citat

  Äldreomsorgen är en av få sektorer som helt ärligt kan kalla sig en framtidsbransch. Men för att framstå som en attraktiv arbetsgivare måste man bli bättre på att lyfta de positiva värdena som finns och som är just de som unga efterfrågar, mänskliga möten och möjligheten att få göra nytta.
  Ulrika Beck-Friis, chefredaktör Tidningen Äldreomsorg
  Den här boken bryter stereotypen av den ensamma, isolerade autistiska personen som existerar i samhällets periferi och behöver dess stöd, men som alltid är utanför eftersom hen har svårt att förstå och kommunicera med andra människor. Er bok argumenterar för, men framför allt bevisar, att detta inte är sant. Med bokens tanke om ett "autistiskt vi" är den något viktigt på spåren. Det är först med ett "vi" som man går från att vara undantaget som bekräftar regeln till att på allvar dekonstruera "regeln".
  Diana Lorenz, socionom, psykolog och kurator
  En mycket värdefull läsning för autister och för deras närstående. Boken bör även läsas av den inom psykiatri, habilitering och socialtjänst som vill och behöver få ökad förståelse för vad autism egentligen innebär.
  Berit Lagerheim, läkare inom Barnneuropsykiatri
  Ni bryter ner de fördomar som finns om oss samtidigt som fundamentala behov lyfts fram så tydligt att även neurotyper bör förstå det. Ni har gjort ett jädra bra jobb!
  Linda Örulv, fil. dr i Hälsa och samhälle
  Med tydlighet, medvetenhet och öppenhet i hela skolans organisation skapas goda förutsättningar för att rikta fokus mot kärnan i uppdraget.
  Maria Kempe Olsson, författare och rektor
  Den största utmaningen är att sluta göra saker som inte längre leder oss i rätt riktning och att bygga in möjlighet till reflektion och lärande under arbetets gång.
  Anna Bengtsson, författare och specialpedagog
  För att kunna lära nytt gäller det bland annat att ha koll på känslorna. De sociala och emotionella färdigheterna är beståndsdelar som bygger upp och som behövs för att lära de förmågor som beskrivs i läroplanen.
  Lars Löwenborg, psykolog.
  För att kunna lära nytt gäller det att ha koll på känslorna
  Lars Löwenborg, psykolog
  Hur vi knöt an till våra föräldrar som barn är inlärda mönster som kan påverka våra vuxna relationer och känslor inför intimitet och sex. Eftersom de är inlärda går de också att lära om. Hjärnan är föränderlig och har förmågan att omforma sig efter de omständigheter den fokuserar på. Det gör att det är fullt möjligt att träna om sina anknytningsbeteenden så att de blir medvetna och ändamålsenliga i varje situation. På så sätt utvecklas en förvärvad trygg anknytning.
  Malin Drevstam, sexolog och psykoterapeut, har skrivit boken "Lust & olust - om sex, närhet och anknytning"
  Kom underfund med dina gränser och din längtan.
  Malin Drevstam, författare till "Lust & olust - om sex, närhet och anknytning"
  Alla med barndomstrauman blir inte sjuka i utmattning. Och alla som blir sjuka i utmattning har inte barndomstrauman. Men det finns ett samband som inte är särskilt lyft i debatten om utmattningssyndrom och jag önskar att bredda perspektivet.
  Selene Cortes, som tillsammans med Marie Åsberg skrivit "Man dör inte av stress, man slutar bara att leva - om utmattningssyndrom"
  Jag lyfter på locket till hjärnan och ser vad som försiggår därinne för att kunna förstå hur vi kan göra för att det ska bli riktigt bra för barnen i förskolan.
  David Edfelt, leg. psykolog och författare till Hjärna i förskolan -
  Trots att internationell forskning visar att trauma är den bakgrundsfaktor som är mest länkad till substansmissbruk, erbjuder svensk beroendevård sällan traumabearbetning. Det ger katastrofala konsekvenser.
  Stefan Sandström, leg. psykolog och författare till Missbruk, trauma och samsjuklighet.
  För att möta och vårda den växande grupp som drabbas, krävs ökad kunskap. Inte minst att förstå att demens inte är en sjukdom utan ett samlingsnamn för många olika tillstånd som påverkar hjärnan. Det är dags att titta mer på de drabbades funktionsnivå och möta den demenssjukes unika vård- och omsorgsbehov.
  Margareta Skog, bokaktuell med Detta är demens - fakta om en folksjukdom.
  Vi vill höja statusen inom barnskötaryrket och vi är övertygade om att det börjar hos oss själva. Vi behöver våga ta plats i våra förskolor och säga att vi också har ett stort ansvar i utbildningen.
  Barnskötarna Maria Nygren och Ramona Krantz som har skrivit nya boken Barnskötare – att främja utveckling och lärande.
  Vi är väldigt ödmjuka inför skillnaden mellan förskollärare och barnskötare. Den ena yrkesrollen utesluter inte den andra. Det är tillsammans som vi skapar de bästa förskolorna för alla barn att utvecklas i.
  Ramona Krantz och Maria Nygren.
  Genom att ställa rätt sorts frågor kan jag få eleverna att tänka kritiskt.
  Malin Larsson, lärare i svenska
  En riktigt bra jävlar anamma-fråga får eleven att tro på sig själv och sin förmåga att lära.
  Tommy Lucassi, lärare i matematik, NO och teknik
  Att vara språklig förebild omfattar såväl språket i sig som reglerna för hur vi språkar med varandra, och i ett större perspektiv hur människor agerar och samspelar med varandra.
  Karolina Larsson, leg. logoped och författare till boken Språklig förebild i förskolan.
  Det är av största vikt att vi ger barnen ord, men det är ännu viktigare att vi skapar positiva, språkliga sammanhang där alla blir lyssnade till och där alla får uttrycka sig. Språkliga sammanhang som gör att barns självkänsla, medmänsklighet, tolerans och delaktighet främjas. Det samtalsklimat och de arenor vi erbjuder på förskolan påverkar barnets självbild och värderingar för lång tid framöver.
  Karolina Larsson, leg. logoped och författare till boken Språklig förebild i förskolan.
  Stärk elevens tilltro till sin förmåga, till att hen duger och kan lära, att det är möjligt. Tar man bort den tilliten drar du bort mattan under fötterna på dem. Det är förödande.
  Åsa Sourander, specialpedagog
  Det stabila ledarskapet är grunden. Ungdomar och barn behöver stabilitet och ett konsekvent och pålitligt ledarskap.
  John Steinberg, fil.dr i pedagogik
  Förmågor och adaptiva färdigheter går att utveckla. Det innebär att vi har en skyldighet att anpassa vår undervisning så att eleverna förstår och känner lust och motivation.
  Marie Nilsson Nordfors
  Det är först när eleverna förstår vad de förväntas lära sig och också bedömas utifrån, som de blir motiverade. Det är då ett lärande sker.
  Marie Nilsson Nordfors
  Vid intimitet och sex är vi ofta som mest sårbara och våra anknytningsmönster som etablerades i barndomen kan därför visa sig extra tydligt i dessa sammanhang. Genom att få syn på och förstå hur vi knyter an till en partner och hur detta kan visa sig i sexlivet, kan vi lära oss att känna större medkänsla med oss själva, ägna mindre tid åt självkritik och mer tid åt ett avslappnat och tryggt sexuellt utforskande som känns stärkande och bejakande.
  Malin Drevstam, sexolog och leg. psykoterapeut
  Kärlek är inte något vi har utan något vi gör.
  Malin Drevstam som har skrivit nya boken Lust & olust - om sex, närhet och anknytning.
  Många av mina klienter har en grundläggande otrygghet kopplad till sex, men även till kärleks-relationer i stort. Det är inte ovanligt att de agerar tvärtemot bättre vetande och när vi nystar i varför de gör så, ser vi ett mönster i deras tidigare relationserfarenheter. Mönster som kan förklara varför de går med på saker de inte vill, eller varför de inte vågar uttrycka vad de längtar efter eller behöver i en sexuell relation. Ofta handlar det om en rädsla för närhet eller ensamhet. Anknytnings-teorin sätter dessa reaktioner och beteenden i ett begripligt sammanhang och har en stor betydelse i mitt arbete med mina klienter.
  Malin Drevstam, sexolog och leg. psykoterapeut
  Särskilt inom mödra- och barnhälsovården är det viktigt att vara uppmärksam eftersom psykisk ohälsa och sjukdom hos föräldrar påverkar en hel familj och kan förändra ett barns liv. Därför bör det upptäckas så fort som möjligt för att minska de negativa konsekvenserna för mamman, barnet och familjen.
  Rebecca Rickert-Olsson, psykolog
  Boken är mycket läsvärd, intressant, användbar och användarvänlig med ett tydligt upplägg, koncis text samt många faktarutor och checklistor.
  Carola Forslund, lektör, BTJ-häftet nr 17, 2019.
  Det är en stor ära för mig att få den här fina utmärkelsen. Jag har under åren gett mitt arbete en stor del av min tid och att på detta sätt få bekräftelse på att det är uppskattat är mycket glädjande och värmande.
  Lilian Hansson, Årets chef i äldreomsorgen 2019.
  Jag hoppas att den här boken ska kunna ge stöd till vuxlärarna och bidra till en utveckling och förbättring av vuxenutbildningen.
  Josefin Schygge, vuxenlärare och gymnasielärare
  Temat för Lärkraft kan inte vara viktigare. Svensk skola måste ge alla elever – oavsett bakgrund eller postnummer samma rätt att lyckas. Om inte det uppnås är det ett oförlåtligt tillkortakommande med stora långsiktiga kostnader för både individer och samhälle. Vi ser fram emot Lärkraft där vi kommer att belysa frågan om likvärdig skola för alla.
  Åsa Fahlén, förbundsordförande, Lärarnas Riksförbund
  Jag är mycket glad över att Lärarnas Riksförbund blir vår långsiktiga samarbetspartner för Lärkraft. För att nå en likvärdig skola behöver vi tillsammans ta krafttag för att ta reda på vad som krävs och hur vi ska arbeta för att nå dit.
  Tobias Ludvigson, affärsområdeschef Skola på Gothia Fortbildning som arrangerar Lärkraft.
  Rektor i förskolan har ett stort ansvar i att vara tydlig i sitt ledarskap skapa denna kultur, men var och en som arbetar i förskolan måste bidra. Därför passar Professionell i förskolan bra att använda som underlag för diskussioner i arbetslaget.
  Malin Malmström, Gothia Fortbildning
  Som resurs gör du en enorm skillnad för individen.
  Tarek Eddib, elevassistent
  Personer som jobbar som resurser gör ett viktigt jobb och får ett stort ansvar. De behöver rätt förutsättningar och kunskap för att kunna göra sitt jobb på bästa sätt.
  Carolina Lindberg, pedagog och socionom
  Boken ger förståelse för vilka styrkor och utmaningar som elever med en eller flera neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan ha och vilka strategier resursen kan använda för att bemöta och stötta.
  Malin Valsö är leg. psykolog
  Boken är mycket bra, välskriven och vänder sig till den som är nyanställd eller utbildar sig till resursperson för skolelever.
  Lektör Therese Nordholm, BTJ-häftet nr 13, 2019
  Värsta bästa jobbet ger läsaren en inblick i olika resurspersoners roll och uppdrag i skolan, vilket även beskrivs genom berättelser från deras vardag. Läsaren ges en kort information om vanliga neuropsykiatriska diagnoser och andra utmaningar som en resursperson möter. Den senare delen av boken ger olika verktyg för att göra ett gott arbete och samtidigt vara varsam om sig själv. Det handlar om att bygga relationer, skapa rutiner, se över studiemiljön och att själv klara att behålla lugnet.
  Lektör Therese Nordholm, BTJ-häftet nr 13, 2019
  Författarna beskriver, med mängder av exempel, på ett lättbegripligt sätt för chefer och anställda i offentlig sektor hur de kan agera. Boken, som är genomarbetad och pedagogiskt utformad, är mycket lämplig för att utarbeta egna policyprogram. Läsningen underlättas av faktarutor, en checklista över åtgärder samt definitioner av begrepp.
  BTJ-häftet nr 13, 2019, lektör Christer Olsson.
  Den här boken hade jag gärna skrivit själv!
  Carolina Lindberg, socionom, pedagog, handledare och föreläsare. Har skrivit flera böcker om autismspektrumtillstånd.
  Lika hjälpsamt och koncist som praktiskt och empatiskt beskriver Raelene Dundon hur, när och med vem föräldrar kan samtala om autism - en liten bok som kan göra skillnad.
  Sven Bölte, professor i barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap vid KI, föreståndare för Center of Neurodevelopmental Disorders at KI (KIND).
  Prata med ditt barn om autism av Raelene Dundon, leg. psykolog och förälder till barn med autism, ger bra och konkreta förslag på val som föräldrar kan göra när de på ett genomtänkt sätt vid egenvalda situationer kan förmedla samtal om autism.
  Katharina Jacobsson, lektör, BTJ-häftet nr 14, 2019
  Nu är det dags att släppa alla luddiga skoluttryck och rikta uppmärksamheten mot kunskapsutvecklingen och formulera lärandet så att det blir begripligt för eleverna. Min ambition är att Iakttagbara mål ska fungera både som en konkret handbok och som ett helt nytt teoretiskt ramverk för lärande.
  Johan Alm
  Bokens principer gäller inte enbart för skolans kunskapsmål och förmågor, utan allt lärande. Iakttagbara mål har visat sig fungera för alla ämnen, stadier och förmågor, men också för socialt lärande, lärares eller hela skolans lärande.
  Johan Alm
  Här ges exempel på övningar/lektioner som inspirerar och utvecklar arbetet med medier och information på ett lekfullt och åldersadekvat sätt. Boken är ett bra verktyg för pedagogen/arbetslaget och ger en initierad insikt i ett område som kanske inte alltid prioriteras men som är en viktig byggsten i barnens sociala utveckling.
  Ulf Mårtensson, BTJ-häftet nr 14, 2019
  Mig veterligen är det här första boken som vänder sig direkt till förskolans rektorer. Och den behövs. Att vara rektor i förskolan är ett komplext och viktigt uppdrag med många ansvarsområden. Det goda ledarskapet ger medarbetarna möjlighet att göra sitt allra bästa, vilket skapar förutsättningar för en trygg och meningsfull vardag för barnen. Med den här boken vill vi tillhandahålla ett lättillgängligt och konkret innehåll som ger rektorerna verktyg för att leda med framgång.
  Malin Malmström, förläggare och affärsområdeschef förskola på Gothia Fortbildning.
  Det är en välstrukturerad och gedigen beskrivning från praktiken som kopplas ihop med olika ledarskapsmodeller och strategier. Boken ger en bra bild av vad det innebär att vara en bra ledare och då specifikt inom det pedagogiska arbetet. Författarna resonerar om ledaren som förebild och visionsarbetet men även om hur en kan utmana och möjliggöra för andra i verksamheten. Det avslutande, nytillkomna, kapitlet ger en initierad och konkret beskrivning av hur en förskolerektor kan arbeta idag. Varje kapitel avslutas med reflektionsfrågor och boken kan med fördel användas i grupp men fungerar även som enskild fortbildning.
  Ulf Mårtensson, lektör, BTJ-häftet nr 15-2019
  Jag byggde självkänsla med höga betyg.
  Selene Cortes
  För en person som byggt hela sin identitet enbart på sina prestationer, var det ett djupt misslyckande att inte kunna prestera längre.
  Selene Cortes
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp