Grängesberg Exploration Holding AB (GRANGEX) har slutfört omnoteringsprocessen på Nordic SME

Report this content

GRANGEX meddelar härmed att NGM-börsen har godkänt dess omnoteringsprocess på Nordic SME. NGM-börsen har meddelat att aktierna i Grängesberg Exploration Holding AB därför kommer att återföras till ordinarie notering.

GRANGEX (dåvarande Metallvärden i Sverige AB) offentliggjorde den 30 september 2020 att bolaget ingått ett avtal om villkorat förvärv av Grängesberg Exploration AB. Betalning inklusive tilläggsköpeskilling skedde genom apportemission om sammanlagt 1 500 000 000 aktier i GRANGEX för 0,04 kronor per aktie, motsvarande ca 90 % av antalet aktier och röster i bolaget. På sedvanligt sätt kom en omnoteringsprocess att, som villkor för GRANGEX fortsatta notering enligt Nordic SME-regelverket, påbörjas. Metallvärden i Sverige AB har handlats under observation på Nordic SME sedan den 25 augusti 2017, från början bl.a på grund av rekonstruktion samt på grund av det nu genomförda omvända förvärvet, vilket enligt regelverket innebär en väsentlig förändring av verksamheten. Syftet med omnoteringsprocessen var att säkerställa att GRANGEX efter förvärvet och de genomförda emissionerna uppfyller samtliga noteringskrav gällande bland annat verksamhet, ägare, ledning, erforderligt rörelsekapital, styrelse samt kapacitet för informationsgivning.

GRANGEX meddelar härmed att bolaget slutfört den ovannämnda omnoteringsprocessen och i samband med denna upprättat ett tilläggsdokument vilket skall läsas tillsammans med det EU-tillväxtprospekt bolaget offentliggjorde i samband med den nyligen genomförda företrädesemissionen. Tilläggsdokumentet bifogas detta pressmeddelande och finns även tillgängligt på bolagets hemsida;

https://grangesbergexploration.se/prospekt-2/#page-content.

KONTAKTPERSON

Christer Lindqvist, VD, tel. +46 70 591 04 83

OM GRANGEX, GRÄNGESBERG EXPLORATION HOLDING AB (publ)

Grängesberg Exploration Holding AB (publ) är en ny koncern som bildats för att utreda förutsättningarna för utvinning av apatit och järnmalm. Bolagets affärsidé är att, genom att utnyttja befintlig infrastruktur och anläggningar, kombinerat med modern anrikningsteknologi; prospektera och utveckla högkvalitativa apatit- och järnmalmsförekomster.
Bolagets aktie (kortnamn GRANGX) är föremål för handel på NGM Nordic SME.
ISIN-kod: SE0007789417
FISN-kod: GRANGESBER/SH