Grängesberg Exploration Holding AB:s företrädesemission tecknades till 373 procent. Kompletterande emission och riktad emission av Units

Report this content

Ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz, Singapore, USA eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution av detta pressmeddelande skulle vara föremål för legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om några värdepapper från Grängesberg Exploration Holding AB (publ.) Se avsnittet ”Viktig information” nedan.

Utfallet i den fullt garanterade nyemission av Units om cirka 42 MSEK med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) i Grängesberg Exploration Holding AB:s (publ.), (”GRANGEX” eller ”Bolaget”), vars teckningsperiod avslutades den 15 januari 2021, visar att 9 504 215 Units tecknats i Företrädesemissionen med stöd av uniträtter, vilket motsvarar cirka 91 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har Bolaget mottagit anmälningar om att teckna 29 405 871 Units utan stöd av uniträtter, vilket motsvarar cirka 282 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen tecknades därmed till 373 procent. Således kommer inga garantiåtaganden behöva tas i anspråk. Med anledning av detta har styrelsen även beslutat utnyttja möjligheten till en utökning av Företrädesemissionen genom en kompletterande emission om totalt 1 307 770 Units, motsvarande cirka 5,2 MSEK (”Utökade Emissionen”). Genom Företrädesemissionen och den Utökade Emissionen tillförs GRANGEX cirka 47 MSEK före emissionskostnader. I samband härmed genomförs, i enlighet med de garantiavtal som ingåtts samt avtal med den finansiella rådgivaren G&W Fondkommission, och vad som tidigare kommunicerats, en riktad emission av Units till garanter och den finansiella rådgivaren i Företrädesemissionen om totalt 1 228 000 Units, motsvarande cirka 4,9 MSEK.

Resultatet av Företrädesemissionen om högst 10 442 230 Units med teckningskurs 4,00 SEK per Unit, var och en bestående av ett hundra (100) aktier, femtio (50) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO3 och femtio (50) vederlagsfria teckningsoption av serie TO4, visar att 9 504 215 Units, motsvarande cirka 91 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av uniträtter. Därtill tecknades 29 405 871 Units utan stöd av uniträtter, motsvarande 282 procent av Företrädesemissionen. Erbjudandet är således väl övertecknat. Således kommer inga garantiåtaganden behöva tas i anspråk. Därutöver har styrelsen beslutat att emittera ytterligare 1 307 770 Units, motsvarande cirka 5,2 MSEK, inom ramen för den Utökade Emissionen.

GRANGEX VD Christer Lindqvist kommenterar: ”Emissionens resultat är en fantastisk framgång och vi är mycket tacksamma för det förtroende som investerarna i emissionen visar för bolagets nya inriktning. Detta är starten på en framgångsrik stegvis utveckling där vi avser att hålla ett högt tempo med hög transparens.

De som har tecknat Units utan stöd av uniträtter kommer att tilldelas Units i enlighet med de principer som anges i prospektet som publicerades den 21 december 2020. Besked om tilldelning av Units tecknade utan företrädesrätt lämnas genom översändande av avräkningsnota, vilken förväntas distribueras den 20 januari 2021, och likvid skall erläggas enligt instruktioner på densamma. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning och betalning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Endast de som har tilldelats Units kommer att meddelas. De tecknare som fått tilldelning inom ramen för den Utökade Emissionen har inte erhållit BTU:er utan erhåller aktier och teckningsoptioner direkt på respektive depå/vp-konto efter att emissionen har registrerats.

Som tidigare kommunicerats i samband med Företrädesemissionen ska garanterna, i enlighet med de garantiavtal som upprättats, erhålla garantiersättning i form av nyemitterade Units i Bolaget och finansiell rådgivare har rätt att erhålla del av arvode i form av nyemitterade Units i Bolaget.

Styrelsen har med anledning av detta, med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 5 november 2020, beslutat om en riktad emission av totalt 1 228 000 Units, bestående av 122 800 000 aktier, 61 400 000 vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO3 och 61 400 000 vederlagsfria teckningsoption av serie TO4. Det sammanlagda antalet Units som emitteras som ersättning för lämnade garantier uppgår till 921 000 Units och som ersättning till den finansiella rådgivaren uppgår till 307 000 Units. Teckningskursen har fastställts till 4,00 SEK per Unit, vilket motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen. Genom den riktade emissionen erlägger Bolaget således ett arvode till garanter och finansiell rådgivare om sammanlagt cirka 4,9 MSEK.

Sammanlagt medför Företrädesemissionen samt den Utökade Emissionen, ersättning till garanterna och den finansiella rådgivaren att GRANGEX aktiekapital ökar med 12 978 000,00 SEK till 31 774 016,87 SEK och antalet aktier ökar med 1 297 800 000 aktier till 3 177 401 687 aktier.

Totalt kommer 648 900 000 teckningsoptioner av serie TO3 och 648 900 000 teckningsoptioner av serie TO4 att vara utestående efter Företrädesemissionen, den Utökade Emissionen och den riktade emissionen avseende ersättning till garanterna och den finansiella rådgivaren. Om samtliga dessa teckningsoptioner utnyttjas kan antalet aktier komma att öka med ytterligare högst 1 297 800 000 och aktiekapitalet öka med högst 12 978 000,00 SEK.

Handel med Betalda Tecknade Units (”BTU”) kommer att ske på NGM Nordic SME till dess att Bolagsverket har registrerat Företrädesemissionen, varefter avslut i handeln kommer att meddelas genom pressmeddelande. Registrering av Företrädesemissionen beräknas ske omkring den 29 januari 2021, varefter leverans av nya aktier och teckningsoptioner kommer att ske. De nyemitterade aktierna och teckningsoptionerna av serie TO3 och TO4 kommer därefter att tas upp till handel på NGM Nordic SME.

Rådgivare

G&W Fondkommission är finansiell rådgivare till GRANGEX i samband med Företrädesemissionen. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut.

Kontaktperson

Christer Lindqvist, VD, tel. +46 70 591 04 83

Denna information är sådan information som Grängesberg Exploration Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-01-19, klockan 21.55

Om Grängesberg Exploration Holding AB (publ)

Grängesberg Exploration Holding AB (publ) är en ny koncern som bildats för att utreda förutsättningarna för utvinning av apatit och järnmalm. Bolagets affärsidé är att utnyttja befintlig infrastruktur och anläggningar kombinerad med modern anrikningsteknologi, prospektera och utveckla högkvalitativa apatit och järnmalmsförekomster.
Bolagets aktie (GRANGX) är föremål för handel på NGM Nordic SME.
ISIN-kod: SE0007789417
FISN-kod: GRANGESBER/SH
Instrument-ID: 9XX
Legal Entity Identifier (LEI) nummer: 549300MZ7HL7X6AXMC13.

För mer information https://grangesbergexploration.se/

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i GRANGEX. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i GRANGEX kommer endast att ske genom det prospekt som GRANGEX offentliggjorde den 21 december 2021.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i GRANGEX i någon jurisdiktion, varken från GRANGEX, eller någon annan. Kopior av detta pressmeddelande kommer inte att framställas och får inte distribueras eller sändas till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

Detta pressmeddelande och den information som pressmeddelandet innehåller får inte distribueras i eller till USA. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som här omnämns har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av registrering i enlighet med Securities Act. Det kommer inte att lämnas något erbjudande till allmänheten i USA att förvärva de värdepapper som omnämns här.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar GRANGEX aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, "planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtinriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Prenumerera

Dokument & länkar