Bokslutskommuniké 2000

Bokslutskommuniké 2000 * Faktureringen minskade med 17 procent till 2.808 (3.394) MSEK. Minskningen är en följd av att Skog & Trä-rörelsen sålts till Scaninge Holding AB. * Resultatet före skatt ökade med 53 procent till 750 (490) MSEK. Häri ingår poster av engångskaraktär med 317 (-) MSEK. Bortses härifrån minskade resultatet med 12 procent till 433 (490) MSEK. * Resultatet efter skatt motsvarar en vinst per aktie om 9:15 (5:40) SEK. * Som följd av Scaninge-affären har koncernens nettoskuld minskat kraftigt. Soliditeten uppgick vid slutet av 2000 till 53 (39) procent. * Styrelsen föreslår att 4:30 (3:30) SEK/aktie utdelas till aktieägarna varav 1:00 SEK utgör bonus. Förändrad koncernstruktur Graninge AB (publ) - Graninge - är numera ett renodlat energiföretag sedan Skog & Trä-rörelsen avyttrats. Försäljningen föregicks av att aktieägarna i Graningeverkens AB erbjudits byta sina aktier mot aktier i Graninge AB. Erbjudandet, som accepterades av aktieägare representerande 99,94% av aktierna i Graningeverken, banade väg för försäljning av aktierna i detta bolag till Scaninge Holding AB. Före försäljningen hade Graningeverkens samtliga tillgångar och skulder tillhörande energirörelsen lyfts över till andra bolag i Graninge-koncernen. Scaninge Holding AB ägs gemensamt av Svenska Cellulosa AB SCA och Graninge. Samtidigt med att Scaninge Holding förvärvade aktierna i Graningeverkens AB - namnändrat till Scaninge Timber AB - tillförde SCA skogstillgångar samt ett sågverk. Scaninge Timber är bland Europas tio största sågverksgrupper med en årlig produktionskapacitet om 750.000 kubikmeter sågad vara. I koncernen redovisas Scaninge som ett intressebolag. Intäkter och resultat, koncernen Koncernens omsättning efter avdrag för elskatt uppgick till 2.808 (3.394) MSEK, vilket är en minskning med 17 procent jämfört med 1999. Den lägre omsättningen är en följd av att Skog & Trä-rörelsen avyttrats. För energisektorn ökade omsättningen med två procent till 2.201 (2.166) MSEK. Ökningen är helt att hänföra till att Graninge Kalmar Energi tillkommit. För jämförbara enheter förblev omsättningen oförändrad. Som resultat efter finansnetto redovisas 750 (490) MSEK, vilket är en ökning med 53 procent. I resultatet ingår poster av engångskaraktär med 317 (0) MSEK. Försäljningen av Skog & Trä-rörelsen har gett upphov till en realisationsvinst på 387 MSEK efter avdrag för de kostnader som föranletts av försäljningen. Totalt erhöll Graninge 2.870 MSEK, vilket är knappt 1.400 MSEK utöver bokförda värden. Redovisad realisationsvinst motsvarar SCA:s kapitalandel i bolaget. Härtill kommer återbetalning av SPP-medel med netto 61 MSEK efter det att 19 MSEK använts till att bekosta pensionsåtaganden. Utöver ovanstående har resultatet av försiktighetsskäl belastats med nedskrivning av aktier i Bråvalla Kraft AB samt Oy Alholmens Kraft AB med totalt 131 MSEK. Bortsett från posterna av engångskaraktär blev resultatet före skatt 433 (490) MSEK, en minskning med 12%. Sett enbart till årets fjärde kvartal uppgick koncernens intäkter till 596 (1.016) MSEK och resultatet före poster av engångskaraktär och skatt till 132 (135) MSEK. Bonus till aktieägarna Redovisat resultat för koncernen motsvarar 9:15 (5:40) SEK/aktie efter skatt. Styrelsen föreslår att 4:30 (3:30) SEK/aktie utdelas till aktieägarna. Av utdelningen utgör 1:00 (-) SEK/aktie särskild engångsutdelning. Styrelsen anser att aktieägarna bör få del av den realisationsvinst som uppkommit till följd av Scaninge-affären. Elrörelsen - tre vårfloder gav rekordproduktion Produktionen av vattenkraft i koncernens vattenkraftverk nådde rekordnivån 3.584 (3.074) GWh, en ökning med 17 procent, vilket skall jämföras med normalårsproduktionen på cirka 3.000 GWh. Av produktionen svarade de finska verken för 345 (279) GWh. Bakom rekordproduktionen ligger inte bara en osedvanligt kraftig vårflod utan även därpå följande omfattande nederbörd. Förutom den normala vårfloden bjöd året på tillrinningar motsvarande en normal vårflod vid ytterligare två tillfällen. Med undantag av några enstaka veckor var tillrinningen under årets sista åtta månader avsevärt över den normala, vissa perioder tre gånger den normala mängden. Som följd av höstens nederbörd var magasinen vid årsskiftet fyllda till cirka 80 procent, vilket är runt 15 procentenheter över normalt. Leveranserna av el till kontraktskunder samt kunder med tillsvidareavtal ökade med 10 procent till 6.118 GWh (5.551). Detaljdistributionen har ökat med 20 procent till 4.620 GWh (3.836). Medelpriset har, jämfört med 1999, sjunkit bland annat till följd av att äldre avtal löpt ut samtidigt som det allt hårdare konkurrenstrycket på den avreglerade marknaden lett till fortsatt pressade marginaler. De priser som erbjuds småkunder är långsiktigt inte uthålliga, då de inte ger utrymme för de risker en elhandlare ställs inför i den avreglerade elmarknaden. Detta blev särskilt påtagligt under året då de förbindelser som används för att föra kraft mellan de nordiska länderna inte räckte till. Spotpriset på kraft - som skall vara gemensamt för Norden - kom under långa perioder som följd härav att variera mellan de nordiska länderna. Eftersom prissäkring av kraft normalt sker mot det gemensamma spotpriset kom årets prisområdesskillnader att orsaka stora merkostnader för svenska elhandlare utan egen produktion. Även Graninge, som säljer mer el än vad som produceras i de egna kraftver ken, drabbades. Effekterna härav uppvägdes emellertid av den rekordhöga produktionen i vattenkraftverken. Rörelseresultat för elrörelsen - som omfattar kraftproduktion, elförsäljning och trading - blev 282 (344) MSEK, en minskning med 18 procent. Nätrörelsen - nyanslutningar Överföringen av el på koncernens svenska distributionsnät uppgick till 3.034 GWh (2.990), en ökning med en procent. Av den överförda volymen avsåg 672 (498) GWh kunder som köper el från annan leverantör än Graninge. I Järfälla har avtal träffats om etablering av tre s k Internethotell, vilket kommer att öka effektuttaget kraftigt. Arbetet med nyanslutningarna pågår och beräknas vara avslutade under 2001. Rörelseresultatet för nätrörelsen blev 215 (192) MSEK, en vkning med 12 procent. Värmerörelsen - ökad volym till följd av förvärv Leveranserna av fjärrvärme och s k färdig värme - där Graninge svarar för såväl drift som finansiering - uppgick till 963 (846) GWh, vilket är en ökning med 14 procent. I siffran ingår leverans av värme till annan leverantör. Bortsett härifrån ökade den egentliga fjärrvärmeförsäljningen i fjol med 18 procent och blev 708 GWh (602). Ökningen är intressant med tanke på att värmebehovet var lägre än normalt på grund av det varma vädret. Ökningen beror bl a på att Graninge Kalmar Energi ingick i koncernen under hela året, en fortsatt framgångsrik nyförsäljning till kunder i befintliga distributionsnät, s k förtätning, samt vissa komplette rande nätutbyggnader. Det gångna året var varmare än normalt, vilket uttrycks i s k graddagar. Enligt denna beräkning var fjolåret 20 procent varmare än normalt. Rörelseresultatet för värmerörelsen blev 43 (41) MSEK, en ökning med 5 procent. Skog & Trä-rörelsen - höga råvarukostnader Den europeiska marknaden för sågade trävaror har under hela året varit förhållandevis stark med hög byggaktivitet i så gott som alla länder frånsett Tyskland. Priserna på sågade trävaror höjdes som följd härav med 3 procent under första halvåret. För förädlade varor, främst hyvlade produkter, var ökningen 9 procent. Förbättringarna var dock inte till räckliga för att nå en tillfredsställande lönsamhet i sågverksrörelsen, då råvarukostnaderna under året legat kvar på en alltför hög nivå. Produktionen vid Graninges fyra sågverk ökade med 8 procent och uppgick till 303 (280) tm3 under januari - juni. Leveranserna av trävaror uppgick för samma period till 278 (294) tm3. Av den sågade volymen vidareförädlades 93 (74) tm3, huvudsakligen genom hyvling. Avverkningarna under första halvåret uppgick till 378 (350) tm3f, varav 287 (256) på egen skogsmark. Från och med andra halvåret ingår Skog & Trä i det nybildade Scaninge Timber AB. Intressebolaget redovisar för andra halvåret en mindre förlust. Den mycket blöta hösten gjorde det tidvis mycket svårt att få fram sågtimmer. Sågverkens kapacitet kunde därmed inte utnyttjas fullt ut. Sammantaget blev rörelseresultatet för helåret 30 (62) MSEK inklusive Graninges andel av intressebolagets förlust under andra halvåret. Sjunkande investeringar Koncernens investeringar i nya anläggningar uppgick till 228 (358) MSEK. Investeringarna fördelade sig med 25 (32) MSEK på elrörelsen, 111 (89) MSEK på nätrörelsen och 58 (26) MSEK på värmerörelsen. Härtill kommer 34 (211) MSEK på Skog & Trä under första halvåret. Graninge och finska kraftkoncernen Fortum enades i april 2000 om en bytesaffär avseende vattenkraft. Graninge övertog Fortums andel på 31,7 procent i Gulsele Kraft AB, och som ersättning överlät Graninge en 60-årig rätt till vattenkraft från finska Kemijoki Oyj. Affären har sitt ursprung i Graninges försäljning av aktier i Gullspångs Kraft till Fortum 1997 där en del av ersättningen utgick som kraft från Kemijoki. Stark finansiell ställning Avyttringen av Skog & Trä till Scaninge medförde att koncernens nettoskuldsättning i stort sett halverades. Den totala nettoskulden minskade under året med 1.953 MSEK till 2.191 (4.144) MSEK vid slutet av året. Koncernens synliga soliditet var vid samma tidpunkt 53 (39) procent. Kramfors den 16 februari 2001. Graninge AB (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/16/20010216BIT00890/bit0003.doc Hela bokslutskommunikén http://www.bit.se/bitonline/2001/02/16/20010216BIT00890/bit0003.pdf Hela bokslutskommunikén

Dokument & länkar