Delårsrapport för Graninge AB (publ) januari-september 2001

Delårsrapport för Graninge AB (publ) januari-september 2001 · Intäkterna under perioden januari - september uppgick till 1.625 MSEK, en minskning med 27 procent sedan Skog & Trä-rörelsen avyttrats. · Som resultat före skatt redovisas 521 MSEK, en minskning med drygt 30 procent. I föregående års resultat ingick engångsposter med 463 MSEK. Bortsett härifrån ökade resultatet med över 70 procent. · Hög produktion i vattenkraftverken. Enbart under tredje kvartalet uppgick produktionen till 1.124 GWh, vilket är 65 procent mer än normalt. · Nytt biobränsleeldat kraftverk i Finland klart för att tas i kommersiell drift. Graninge äger 19,9 procent av verket, motsvarande en kapacitet på drygt 50 MW. · Intäkter och resultat Koncernens nettoomsättning för årets nio första månader uppgick till 1.625 (2.212) MSEK, en minskning med 27 procent jämfört med motsvarande period år 2000. Minskningen är en följd av att koncernens skogar, skogsbruk och sågverk såldes till Scaninge Holding AB vid halvårsskiftet i fjol. För jämförbara enheter - de nuvarande el-, nät- och värmerörelserna - ökade omsättningen med 4 procent. Som resultat efter finansnetto redovisas 521 (764) MSEK, vilket är en minskning med 32 procent. I föregående års resultat ingick återbetalda pensionspremier från försäkringsbolaget SPP samt realisationsvinst från försäljningen av koncernens skogsrörelse, totalt 463 MSEK. Bortsett från de nämnda engångsposterna ökade resultatet med 73 procent. Resultatförbättringen beror i första hand på hög produktion i vattenkraftverken, en produktion som kunnat säljas till väsentligt bättre priser än i fjol. Graninges andel av Scaninges kapital har under våren reducerats genom försäljning av aktier i bolaget. Försäljningen har gett upphov till ett underskott i moderbolaget. Underskottet är skattemässigt avdragsgillt, vilket innebär att årets resultat inte kommer att belastas av någon skatt. Resultatet motsvarar en vinst per aktie på 7:85 (10:00) SEK inklusive skatteeffekter och engångsposter. Rörelsemarginalen, dvs resultatet efter avskrivningar ställt i relation till omsättningen, uppgick för perioden till 37 (19) procent. Som avkastning på sysselsatt kapital sett över en 12 månadersperiod redovisas 11 (8) procent. Avkastningen på eget kapital beräknad på samma sätt var 14 (18) procent. För tredje kvartalet redovisar koncernen en nettoomsättning på 412 (443) MSEK med ett resultat efter finansnetto på 156 (77) MSEK. I jämförelsesiffran för år 2000 ingår inga engångsposter. Elrörelsen - fördubblat resultat Koncernens elrörelse omfattar kraftproduktion i Sverige och Finland, försäljning av el, annan energi och energitjänster till slutkunder i dessa båda länder samt förvaltning av och handel med elderivat. Elrörelsens omsättning för perioden januari - september uppgick till 892 (903) MSEK, vilket är i nivå med föregående år. Som resultat efter avskrivningar redovisas 408 (198) MSEK, en för dubbling jämfört med i fjol. Koncernens totala elomsättning minskade med 2 procent till 4.363 (4.467) GWh. Till slutkunder utanför koncernen levererades 3.209 (3.390) GWh, en minskning med 5 procent. Minskningen skall ses mot bakgrund av det mycket hårda konkurrenstryck som kommit att prägla elmarknaden. Trycket synes nu ha lättat något och marginalerna förbättrats, särskilt när det gäller hushållssegmentet. Produktionen i koncernens vattenkraftverk uppgick till 2.942 (2.556) GWh, vilket är 33 procent mer än normalt. Förutom välfyllda ingångsmagasin och förhållandevis höga tillrinningar i början av året har sommaren varit exceptionellt regnrik i de svenska fjällen med tillrinningar långt utöver det normala. Enbart under tredje kvartalet producerades 1.124 (945) GWh, 65 procent mer än normalt. Priserna i spotmarknaden drevs upp kraftigt i början av året. Dålig tillgång till snö i de norska fjällen fick norrmännen att börja importera kraft. Priserna fortsatte att stiga fram till sommaren, men har därefter fallit tillbaka något. Priserna ligger dock fortfarande på en väsentligt högre nivå än i fjol. Detta gäller särskilt räknat i svenska kronor. Alla priser i spotmarknaden noteras i norska kronor och den norska kronan har stigit med närmare 15 procent på ett år. Även terminspriserna har stigit, framförallt när det gäller det närmaste året. Graninge hade i början av året inte sålt någon nämnvärd del av produktionen på termin, vilket gjorde att de allt högre spotpriserna fick ett omedelbart genomslag i resultatet. Rörelsemarginalen uppgick för perioden till 46 (22) procent. Som avkastning på sysselsatt kapital redovisas 13 (6) procent. För tredje kvartalet blev omsättningen 249 (244) MSEK och resultatet efter avskrivningar 157 (46) MSEK. Nätrörelsen - högre volymer, bättre resultat Koncernens nätrörelse omfattar förvaltning samt drift och underhåll av lokala distributionsnät. Näten är koncentrerade till tre områden i Sverige och ett i Finland. Härtill kommer mindre, överliggande s.k. regionnät i Sverige och Finland. Särskilt näten i Stockholms-området uppvisar god tillväxt. Nätrörelsens omsättning för perioden januari - september uppgick till 556 (511) MSEK, vilket är en ökning med 9 procent. Som resultat efter avskrivningar redovisas 182 (153) MSEK, en ökning med 19 procent. Resultatförbättringen är en följd av ökad överföring på såväl lokal- som regionnäten. Förbättringen skall emellertid även ses mot bakgrund av att andra kvartalet i fjol belastades med förhållandevis höga underhållskostnader. Innevarande år har kostnaderna fått en mer jämn fördelning över året. Den ökade överföringen på lokalnäten skall i första hand ses mot bakgrund av att vintern 1999/2000 var mycket mild. Sammantaget ökade omsättningen i lokalnäten under januari - september med 7 procent till 2.434 (2.267) GWh. Elnätet i Upplands Väsby kommun, som ingår i koncernen från och med den 1 juli, svarade för 50 GWh av den ökade omsättningen. På koncernens regionnät överfördes 2.220 (2.018) GWh. Ökningen är en följd av hög produktion i de vattenkraftverk som är anslutna till nätet. Rörelsemarginalen uppgick för perioden till 33 (30) procent. Som avkastning på sysselsatt kapital redovisas 11 (9) procent. För tredje kvartalet blev omsättningen 164 (152) MSEK och resultatet efter avskrivningar 49 (46) MSEK. Värmerörelsen - ökade leveranser Koncernens värmerörelse omfattar produktion och distribution av främst fjärrvärme. Till de större enheterna räknas Graninge Järfälla Värme samt Graninge Kalmar Energi, som var och en svarar för leveranser i storleksordningen 300 GWh. I Graninge Värme ingår även försäljning av s. k. färdig värme där Graninge svarar för anskaffning av bränsle, drift, underhåll samt finansiering. Värmerörelsens omsättning för perioden januari - september uppgick till 283 (251) MSEK, vilket är en ökning med 13 procent. Som resultat efter avskrivningar redovisas 32 (27) MSEK, en ökning med 19 procent. Resultatförbättringen har sin grund i vissa engångsersättningar. Värmerörelsen har tyngts av det höga oljepriset i början av året, då olja används vid toppbelastningar under vintern. Tariffjusteringar som vidtagits för att täcka de ökade kostnaderna får effekt först på årsbasis. Leveranserna av värme ökade med 10 procent till 635 (577) GWh. Graninge Järfälla Värme svarar för i det närmaste hela ökningen. Förutom att nya kunder anslutits har leveranserna av värme till Birka Energi ökat. Avtal träffades i början av juni om försäljning av aktierna i Graninge Roslags Energi Värme. Tillträdesdagen har fått flyttas fram till mitten av november. I avvaktan på att tillträde sker har realisationsvinsten på 29 MSEK återförts, vilket belastat kvartalsresultatet. Rörelsemarginalen uppgick för perioden till 11 (11) procent. Som avkastning på sysselsatt kapital redovisas 6 (5) procent. För tredje kvartalet blev omsättningen 45 (58) MSEK och resultatet efter avskrivningar -17 (-2) MSEK. Förvärv - elnät och kraftproduktion Graninge övertog den 1 juli Upplands Väsby kommuns elnät. Affären, som uppgick till 191 MSEK, omfattar 18.000 kunder. Därmed stärker Graninge sin position i Stockholms-regionen, där bolaget nu har cirka 115.000 elnätskunder. Graninge har även från och med den1 juli erhållit ytterligare 130 GWh vattenkraft genom förvärv av Birka Energis aktier i Gulsele Kraft AB. Köpeskillingen uppgår till 318 MSEK, vari ingår rätt till köp av kraft under ett år. Avtal har träffats med Svenska Cellulosa AB SCA om samarbete på energiom rådet. Samarbetet innebär att Graninge Järfälla Värme arrenderar en energicentral vid en av SCA:s större fabriksenheter. Graninge får genom samarbetet tillgång till elproduktion baserad på biobränsle. Investeringar och finansnetto Koncernens investeringar under perioden januari - september uppgick till 602 (156) MSEK. Investeringarna i nya anläggningar svarade för 93 (156) MSEK, vilket är en minskning med 63 MSEK. I fjolårets siffra ingick även Skog & Trä-rörelsen. För jämförbara enheter var minskningen 23 procent. Graninge äger 19,9 procent av det finska bolaget Oy Alholmens Kraft Ab, som uppfört ett biobränsleeldat mottrycks- och kondenskraftverk i Jakobstad. Kraftverket, som fasades in på nätet för första gången den 11 juli, kommer att tas i kommersiell drift den 1 januari 2002. Det nya kraftverkets eleffekt uppgår till 240 MW. Graninges andel berättigar till en kapacitet på 53 MW, då en äldre anläggning på 25 MW ingår i bolaget. Det nya kraftverket har kostat totalt 1.080 MFIM. Som finansnetto redovisas -81 (-114) MSEK. Koncernens nettoskulder upp gick per den 30 september till -2.310 MSEK, en ökning med 216 MSEK jäm fört med samma tidpunkt i fjol. Sollefteå den 6 november 2001 Lars Enslöf Verkställande direktör ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/06/20011106BIT00770/bit0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/06/20011106BIT00770/bit0001.pdf Hela Rapporten

Dokument & länkar