Delårsrapport januari - september 2016

Slutförda företagsförvärv av Poolvärlden och Stads & Parkprodukter medförde en väsentligt ökad omsättning och ett förbättrat rörelseresultat

Niomånadersperioden, januari - september 2016

 • Nettoomsättning 50,7 (40,7) MSEK
 • Rörelseresultat, EBITA 4,3 (3,6) MSEK*
 • Resultat efter skatt 3,1 (3,6) MSEK**
 • Resultat per aktie 0,38 (0,60) SEK
 • Soliditet 85 (84) %

* Rörelseresultat, EBITA, definieras som rörelseresultat före goodwillavskrivningar
** Goodwillavskrivningar har påverkat resultatet efter skatt för niomånadersperioden med totalt -0,4 (0,0) MSEK


Tredje kvartalet, juli - september 2016

 • Nettoomsättning 14,7 (11,7) MSEK
 • Rörelseresultat, EBITA 0,4 (0,8) MSEK*
 • Resultat efter skatt 0,2 (0,8) MSEK**
 • Resultat per aktie 0,02 (0,13) SEK
 • Soliditet 85 (84) %

* Rörelseresultat, EBITA, definieras som rörelseresultat före goodwillavskrivningar
** Goodwillavskrivningar har påverkat resultatet efter skatt för tredje kvartalet med totalt -0,16 (0,0) MSEK

Väsentliga händelser

 • Stads & Parkprodukter tog enskilt största order någonsin från HSB Södertörn

VD Alex Molvin kommenterar

”Vi är mycket nöjda över att ha slutfört företagsförvärven av Poolvärlden och Stads & Parkprodukter i mars, vilket bidrog till en nettoomsättningsökning med 25% och ett förbättrat rörelseresultat under niomånadersperioden 2016, jämfört med föregående år. Genom kompletteringsförvärvet av Poolvärlden breddar vi vårt sortiment av premiumprodukter och ökar våra marknadsandelar på swimmingpoolmarknaden i Sverige och övriga Norden, i linje med vår tillväxtstrategi.
Stads & Parkprodukter marknadsför främst miljövänliga, batteridrivna grönytemaskiner för professionell park- och grönyteskötsel, och förvärvet är i linje med vår affärsidé att utveckla och marknadsföra energi- och klimatoptimerande produkter.”

Allmänt om verksamheten

Gullberg & Jansson-koncernens moderbolag och det helägda dotterbolaget Poolvärlden är båda verksamma inom swimmingpoolbranschen. Det helägda dotterbolaget Stads & Parkprodukter är verksamt inom den professionella grönytebranschen. Både Poolvärlden och Stads & Parkprodukter drivs som självständiga affärsområden inom Gullberg & Jansson-koncernen under 2016. Under 2017 planerar Gullberg & Jansson och Poolvärlden att realisera intäkts- och kostnadssynergier.

(Se tabell i bifogad pdf för resultat per verksamhetsområde)

Tredje kvartalet 2016

Gullberg & Jansson-koncernens nettoomsättning för tredje kvartalet uppgick till 14,7 (11,7) MSEK, vilket var en ökning med 25%, jämfört med föregående år. De slutförda företagsförvärven av Poolvärlden och Stads & Parkprodukter bidrog till att nettoomsättningen ökade med 2,7 MSEK. Gullberg & Jansson-koncernens rörelseresultat, EBITA uppgick till 0,4 (0,8) MSEK. Rörelseresultatminskningen berodde huvudsakligen på något ökade externa kostnader och personalkostnader i moderbolaget. Resultat efter skatt uppgick till 0,2 (0,8) MSEK och resultat per aktie uppgick till 0,02 (0,13) SEK. Under föregående år redovisades ingen skatt på årets resultat till följd av historiska förlustavdrag. Goodwillavskrivningar uppgick till 0,16 (0,0) MSEK.

Gullberg & Jansson-koncernens moderbolags nettoomsättning för tredje kvartalet uppgick till 11,9 (11,7) MSEK. Gullberg & Jansson-koncernens moderbolags rörelseresultat, EBITA uppgick till 0,4 (0,8) MSEK. Rörelseresultatminskningen berodde huvudsakligen på något ökade externa kostnader och personalkostnader i moderbolaget.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 

HSB Södertörn köpte i juli miljövänliga, batteridrivna grönytemaskiner från Stads & Parkprodukter. Ordern var Stads & Parkprodukters enskilt största order någonsin och innefattade handhållna, batteridrivna trimmers och häcksaxar från varumärket Pellenc till ett värde av cirka 0,5 MSEK.

Koncernens finansiella ställning

Vid periodens utgång uppgick koncernens likvida medel till 11,0 (9,1) MSEK. Utöver likvida medel fanns det outnyttjade checkkrediter om 3,0 (2,0) MSEK. Periodens kassaflöde uppgick till 4,7 (6,7) MSEK. Soliditeten uppgick till 85 (84) %. Eget kapital uppgick till 33,6 (19,8) MSEK, motsvarande 3,91 (3,32) SEK per aktie. Koncernens goodwill uppgick till 6,2 (0,0) MSEK. Räntebärande skulder uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Nettot av räntebärande tillgångar och räntebärande skulder, d.v.s. räntebärande nettotillgångar, uppgick till 11,0 (9,1) MSEK.

Utformningen av delårsrapporten

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen. De redovisnings- och värderingsprinciper som tillämpats är samma som användes i senaste årsredovisningen. Rapporten har inte granskats av bolagets revisor.

Kalendarium och tidpunkter för ekonomisk information

26 oktober 2016           Delårsrapport januari - september 2016
27 februari 2017           Bokslutskommuniké 2016
30 maj 2017                 Delårsrapport januari - mars 2017 och årsstämma
29 augusti 2017            Delårsrapport januari - juni 2017
31 oktober 2017            Delårsrapport januari - september 2017
27 februari 2018           Bokslutskommuniké 2017

Framtidsutsikter

Affärsområdena Gullberg & Jansson och Poolvärlden har som gemensam strategi att stärka sina marknadspositioner på swimmingpoolmarknaden, både för privata och kommersiella sidan, i främst Sverige och Norden, samt övriga Europa. Gullberg & Jansson-koncernens målsättning är att långsiktigt bibehålla lönsam tillväxt, både organiskt och genom företagsförvärv. Gullberg & Jansson är idag marknadsledande leverantör av pooltak och poolvärmepumpar i Sverige och övriga Norden.

Affärsområdet Stads & Parkprodukter har som strategi att stärka sin marknadsposition på den professionella grönytemarknaden i Sverige och Norge. Stads & Parkprodukter marknadsför, som en av de ledande leverantörerna på marknaden i Norden, ett produktsortiment som är fokuserat på miljövänliga, batteridrivna grönytemaskiner för professionell park- och grönyteskötsel.

Under 2016 finns det en betydande marknadspotential för Gullberg & Jansson, Poolvärlden och Stads & Parkprodukter att öka sin försäljning. Sammantaget sett ligger detta till grund för styrelsens prognos om att koncernens nettoomsättning för 2016 förväntas att väsentligt överstiga nettoomsättningen för 2015. Poolvärlden och Stads & Parkprodukter ingick inte i koncernens räkenskaper under 2015.

Gullberg & Jansson och Poolvärlden, respektive Stads & Parkprodukter, har en säsongsmässig omsättnings- och resultatvariation till följd av inriktningen på swimmingpoolmarknaden, respektive grönytebranschen. Säsongsvariationen innebär normalt sett att andra och tredje kvartalet är väsentligt bättre omsättnings- och resultatmässigt än första och fjärde kvartalet. Bolagets försäljning är väderkänslig och påverkas positivt av varmt och soligt väder.

Helsingborg den 26 oktober, 2016

Gullberg & Jansson AB (publ)

Alex Molvin

Verkställande direktör

För ytterligare information

Alex Molvin, VD, E-post: alex.molvin@gullbergjansson.se, Tel: +46 708 25 39 90 

Gullberg & Jansson AB (publ)   

Adress: Hortensiagatan 7, 256 68 Helsingborg, Tel: +46 42 311 15 00, Fax: +46 42 34 02 10
E-post: info@gullbergjansson.se, Hemsida: www.gullbergjansson.se, Org.nr.: 556690-5989  

Gullberg & Jansson AB (publ) är ett miljöteknikföretag med affärsidén att utveckla och marknadsföra innovativa produkter för energi- och klimatoptimering, för både privat och kommersiellt bruk. Gullberg & Jansson är marknadsledande leverantör av pooltak och poolvärmepumpar i Norden. Gullberg & Jansson äger också dotterbolagen Poolvärlden inom swimmingpoolbranschen, samt Stads & Parkprodukter inom den professionella grönytebranschen. Bolagets aktie handlas på Aktietorget med kortnamnet GJAB och bolaget har högsta kreditvärdighet AAA hos kreditvärderingsföretaget Bisnode. 

Prenumerera

Dokument & länkar