Bokslutskommuniké 2000

Sammanfattning ¤Resultatet efter finansiella poster ökade med 22 % till 325 Mkr (266). ¤Vinsten per aktie ökade med 21 % till 11:40 kronor (9:40). ¤Faktureringen uppgick till 5 000 Mkr (5 264). För jämförbara enheter och justerat för valutaeffekter ökade faktureringen med 1 %. ¤Fortsatt renodling - Gunnebo har genom förvärvet av Chubb Safes blivit världsledande inom fysisk säkerhet. Avyttringen av Gnosjö-Gruppen slutförd. ¤Utdelningen föreslås uppgå till 3:25 kr (3:25) per aktie, därtill föreslås en bonus med anledning av redovisade realisationskostnader på 1,00 kr, d v s totalt en ökning med 31 %. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/08/20010208BIT00850/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/08/20010208BIT00850/bit0002.pdf Hela bokslutskommunikén

Om oss

Gunnebokoncernen bedriver verksamhet i hela världen och tillhandahåller innovativa produkter, mjukvara och tjänster för att kontrollera flödet av värdesaker, kontanter och människor. Gunnebo erbjuder lösningar inom tillträdeskontroll, säker förvaring, kontanthantering och integrerad säkerhet till kunder som främst är verksamma inom detaljhandeln, kollektivtrafik, offentliga och kommersiella byggnader, industri och högriskanläggningar och bank. Koncernen har en omsättning på 5 500 Mkr och är noteradpå NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar