Delårsrapport Januari - September 2000

Report this content

Delårsrapport Januari - September 2000 * Resultat efter finansiella poster ökade med 35 % till 187 Mkr (139), varav jämförelsestörande poster uppgick netto till 36 Mkr (10). * Vinsten per aktie ökade med 40 % till 6:65 kronor (4:75). För den senaste 12-månadersperioden förbättrades vinsten per aktie med 61 % till 11:20 kronor (6:95). * Faktureringen uppgick till 3 423 Mkr (3 675). För jämförbara enheter och justerat för valutaeffekter ökade faktureringen med 2 %. * För helåret 2000 bedöms resultatet efter finansiella poster uppgå till cirka 320 Mkr,vilket innebär att tidigare lämnad prognos kvarstår oförändrad. * Gunnebo har genom förvärvet av Chubb Safes blivit världsledande inom fysisk säkerhet. Försäljning Faktureringen uppgick till 3 423 Mkr (3 675). Justerat för förvärv, avyttringar och valutakurseffekter ökade fakture-ringen med 2 %. Utlands- andelen av koncernens fakturering ökade till 88 % (76). Orderingången uppgick till 3 600 Mkr (3 785). Orderingången för perioden översteg faktureringen med 5 %. Justerat för förvärv, avyttringar och valutaeffekter ökade orderingången med 3 %. Försäljningsutvecklingen har varit god på de flesta europeiska marknaderna med undantag för Sverige där efterfrågan minskat något och för Tyskland där utvecklingen varit mycket svag, särskilt för Garny och Gunnebo Troax. I USA har försäljningen varit fortsatt god. Gunnebo Security ökade faktureringen till 2 575 Mkr (2 281) medan Gunnebo Engineerings fakturering genom avyttringen av Gnosjö-Gruppen minskade till 859 Mkr (1 408). Resultat Koncernens rörelseresultat efter goodwillavskrivningar ökade till 195 Mkr (180). För jämförbara enheter var rörelse-resultatförbättringen exklusive jämförelsestörande poster 29 Mkr. I rörelseresultatet ingår jämförelse- störande poster med netto 36 Mkr (0). bestående dels av en realisationsvinst vid avyttringen av Gnosjö-Gruppen om 109 Mkr, dels av en avsättning om 94 Mkr för beslutade strukturåtgärder inom Gunnebo Security. Dessutom ingår en intäkt om 41 Mkr bestående av överskottsmedel från försäkringsbolaget SPP samt en reservation för förtidspensioneringar om 20 Mkr. I rörelseresultatet ingår planenliga avskrivningar med 116 Mkr (146), varav avskrivningar på goodwill utgör 25 Mkr (32). Räntabiliteten på sysselsatt kapital före goodwillavskrivningar ökade till 22,0 % (16,3) och efter goodwillavskrivningar till 15,0 % (11,0). Rörelseresultatet för Gunnebo Security, före goodwillavskrivningar uppgick till 122 Mkr (121). Gunnebo Engineerings rörelseresultat före goodwillavskrivningar uppgick till 77 Mkr (105). Förvärvet av Chubb Safes, som skedde i slutet av augusti, har hittills haft en marginell inverkan på resultatet. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/23/20001023BIT01060/bit0001.doc Hela Rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/10/23/20001023BIT01060/bit0002.pdf Hela Rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar