Kallelse till ordinarie bolagsstämma

Kallelse till ordinarie bolagsstämma Aktieägarna i Gunnebo AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 29 april 2003 kl. 17.00 på Chalmers Studentkårs kårhus, Chalmersplatsen 1, Göteborg. Lättare förtäring kommer att serveras från kl. 16.00 1. Anmälan Aktieägare som vill delta i stämman måste senast torsdagen den 17 april 2003 vara införd i aktieboken som förs av VPC AB, samt senast onsdagen den 23 april 2002 kl. 12.00 ha anmält sig till bolaget under adress Gunnebo AB, Box 5181, 402 26 Göteborg, eller per tel 031-83 68 00. Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste, för att få utöva sin rösträtt på stämman, senast torsdagen den 17 april 2003 ha omregistrerat aktierna i eget namn. Aktieägaren bör i god tid före denna dag hos förvaltaren begära omregistrering av aktierna. Ärenden 1.Val av ordförande vid stämman. 2.Upprättande och godkännande av röstlängd. 3.Godkännande av dagordning. 4.Val av en eller två justeringsmän. 5.Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6.Anförande av verkställande direktören. 7.Framläggande av årsredovisningen, koncernredovisningen, revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2002. 8. Beslut om a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen b) disposition beträffande vinst enligt den fastställda balansräkningen c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. 9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter 10.Fastställande av arvoden åt styrelsen. 11.Val av styrelse. 12.Val av nomineringskommitté. 13.Ändring av § 9 (i) i bolagsordningen 14.Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission. Styrelsen föreslår att den bemyndigas att fram till nästa ordinarie bolagsstämma fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital med högst 6 000 000 kronor genom nyemission av sammanlagt högst 600 000 aktier, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna att delta i emissionen och med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 4 kap 6 § aktiebolagslagen. Förslag till beslut Utdelning Styrelsen föreslår att utdelning sker med 4 kronor per aktie. Som avstämningsdag föreslås den 5 maj 2003. Den av bolagsstämman beslutade utdelningen beräknas utbetalas den 8 maj 2003. Styrelse Aktieägare som representerar drygt 38,5 % av det totala antalet aktier och röster i Gunnebo AB har anmält att de vid bolagsstämman kommer att förslå omval av de ordinarie styrelseledamöterna Roger Holtback, Nils- Olov Jönsson, Rolf Ekedahl, Sten Langenius, Mikael Jönsson och Bjarne Holmqvist samt nyval av Martin Svalstedt. Nomineringskommitté Styrelsen föreslår tillsättandet av en nomineringskommitté bestående av styrelsens ordförande, Nils-Olov Jönsson, Dan Sten Olsson och Ragnhild Wiborg. Per-Henrik Berthelius har avböjt omval. Bolagsordningen Styrelsen föreslår avseende p. 13 att § 9 i bolagsordningen skall ändras så att plats för bolagsstämma skall vara Göteborgs kommun. Göteborg i mars 2003 Gunnebo AB (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/28/20030327BIT00750/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/28/20030327BIT00750/wkr0002.pdf

Om oss

Gunnebokoncernen bedriver verksamhet i hela världen och tillhandahåller innovativa produkter, mjukvara och tjänster för att kontrollera flödet av värdesaker, kontanter och människor. Gunnebo erbjuder lösningar inom tillträdeskontroll, säker förvaring, kontanthantering och integrerad säkerhet till kunder som främst är verksamma inom detaljhandeln, kollektivtrafik, offentliga och kommersiella byggnader, industri och högriskanläggningar och bank. Koncernen har en omsättning på 5 500 Mkr och är noteradpå NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar