Försäljningsutveckling i augusti och tredje kvartalet 2016

Augusti 2016

H&M-koncernens omsättning inklusive moms ökade med 7 procent i lokala valutor under augusti 2016 jämfört med
samma månad föregående år. Försäljningen i augusti började mycket bra. Men under andra halvan av månaden när
det blev exceptionellt varmt på de flesta av koncernens marknader påverkades försäljningen negativt.

Tredje kvartalet 2016

I tredje kvartalet 2016, dvs under perioden 1 juni till 31 augusti, ökade försäljningen inklusive moms med 8 procent i
lokala valutor jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Omräknat till SEK ökade försäljningen inklusive moms
i tredje kvartalet med 6 procent och uppgick till MSEK 56 802* (53 420). Omsättningen exklusive moms uppgick till
MSEK 48 982* (46 024), en ökning med 6 procent.

Totalt antal butiker per den 31 augusti 2016 uppgick till 4 135 butiker jämfört med 3 675 butiker vid samma tidpunkt
föregående år.

Niomånadersrapporten, 1 december 2015 – 31 augusti 2016, publiceras kl 08.00 den 30 september 2016.
September månads försäljningsutveckling i procent kommer att publiceras kl 08.00 den 17 oktober 2016.

*Beloppen är preliminära och kan komma att avvika något från delårsrapporten som publiceras den 30 september 2016. 

Karl-Johan Persson, VD

Kontakt: Nils Vinge, IR-chef 08-796 52 50.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som H & M Hennes & Mauritz AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 15 september 2016 kl 08.00 (CET). Detta pressmeddelande, liksom ytterligare information om H&M, finns tillgänglig på www.hm.com.

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. Företagets affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena & Other Stories, Cheap Monday, COS, Monki och Weekday samt H&M Home. I dagsläget ingår drygt 4 100 butiker på 62 marknader, inklusive franchise-marknader. 2015 uppgick omsättningen inklusive moms till SEK 210 miljarder och antalet anställda är fler än 148 000. Ytterligare information finns på hm.com.

Prenumerera

Dokument & länkar