Svag europeisk fordonskonjunktur. Tillfällig uppgång över i Nordamerika.

Report this content

Haldexkoncernen januari-september 2002 Svag europeisk fordonskonjunktur. Tillfällig uppgång över i Nordamerika. · 3:e kvartalets resultat före skatt uppgick till 19 MSEK (17), en ökning med 18%. · 9-månadersperiodens resultat före skatt uppgick till 107 MSEK (110), en minskning med 2%. · Orderingången för perioden var 5.017 MSEK (4.690) och omsättningen var 4.914 MSEK (4.756), en ökning med 7% respektive 3%. · Periodens kassaflöde uppgick till 170 MSEK (-45). · Tillfälliga uppgången över i Nordamerika och fortsatt svagt i Europa pekar mot lägre affärsvolymer under 4:e kvartalet. Marknad Den ekonomiska utvecklingen i Europa och Nordamerika har varit svagare än tidigare antaget. Detta har, med ett tillfälligt undantag i USA, medfört en fortsatt svag fordonskonjunktur och våra förväntningar om en snar återhämtning har förskjutits till senare delen av 2003. Tunga fordon De nya emissionsregler (EPA 02) som trädde i kraft i Nordamerika per oktober, ledde till en kraftig, kortsiktig uppgång i produktionstakten under 2:a och 3:e kvartalen, då åkerier tidigare- lade inköp av dragfordon för att undvika merkostnaderna på de nya motorerna. Under dessa två kvartal var den nordamerikanska tillverkningstakten således 35% högre än under fjolårets andra hälft och under årets 1:a kvartal. Med en till två månaders tidigareläggning resulterade denna tillfälliga uppgång också i ökade leveranser från Haldex. För 9-månadersperioden ledde förköpsrushen till att antalet producerade tunga dragfordon i Nordamerika ökade med 25% jämfört med motsvarande period i fjol. För att kompensera för denna förtida produktion, bedöms (J.D. Power/ACT) tillverknings-takten minska med 35% i det fjärde kvartalet och med ytterligare 23% under det första kvartalet 2003, för att därefter öka igen. För helåret 2002 förväntas därmed tillverkningen av tunga dragfordon i Nordamerika uppgå till ca 176.000 enheter, en ökning med 21% mot fjolåret. Prognosen (J.D. Power/ACT) för 2003 pekar mot 163.000 enheter, en minskning med ca 7%. Ett svagare första halvår 2003 med en årstakt på 134.000 enheter bedöms förbättras under det andra halvåret till en årstakt på 190.000 enheter. Inom segmentet tunga släpvagnar, som för Haldex är än viktigare i Nordamerika, minskade produktionen under 9-månadersperioden med 26% jämfört med samma period i fjol. För helåret 2002 förväntas tillverkningen uppgå till 155.000 enheter, en nedgång med 15%. Den förbättrade relationen på helårsbasis jämfört med läget efter 9 månader beror ej på ökad produktion under årets 4:e kvartal utan på det mycket svaga 4:e kvartalet i fjol. Prognosen (J.D. Power/ACT) för 2003 pekar mot en svag ökning på 2%. Den västeuropeiska marknaden för tunga fordon försvagades, om än inte fullt så mycket som tidigare antaget. Under 9-månadersperioden minskade tillverkningen av tunga dragfordon och släpvagnar med ca 8% jämfört med samma period föregående år. För helåret 2002 förväntas antalet tillverkade dragfordon i Västeuropa uppgå till 255.000 enheter, en minskning med 7%. Prognosen (J.D. Power) för 2003 pekar mot en oförändrad produktionstakt. I Asien, särskilt Kina, fortsätter produktionen av tunga dragbilar öka i snabb takt. På den stora kinesiska marknaden är emellertid bromssystemen fortfarande av äldre typ och Haldex försäljning är begränsad men ökande. Nyare teknik - såsom automatisk bromsjustering och ABS-system - förväntas efterhand få allt större genomslag. Haldex har därför startat lokal tillverkning av vissa bromskomponenter i Kina. Vi bedömer att vår tillverkning i Kina kommer att breddas och öka under de kommande åren. I Brasilien ledde den svagare ekonomiska utvecklingen till lägre produktion av tunga drag- fordon, en minskning som på helårsbasis bedöms bli 10%. Även i Brasilien har Haldex breddat den lokala tillverkningen för att tillmötesgå kundernas krav på lokalt innehåll. Lätta fordon I Nordamerika var försäljningen av lätta fordon (personbilar och lätta lastbilar) under 9-månadersperioden 2% högre än produktionen. Lagerdagarna har därmed sänkts från 70 i januari till 60 vid utgången av september. I jämförelse med motsvarande period i fjol ökade produktionen med 6%. Denna ökning förväntas stå sig också på helårsbasis. Prognosen (J.D. Power) för 2003 pekar mot oförändrad nivå. I Europa minskade tillverkningen av lätta bilar under perioden med 2,5%. För helåret förväntas utfallet bli en minskning på 3%. Prognosen (J.D. Power) för 2003 pekar mot en svag ökning på 1%. Industriella fordon Den svagare ekonomiska aktiviteten i Nordamerika och Europa återspeglades också i till- verkningen av entreprenadfordon och gaffeltruckar. I Nordamerika var utleveranserna av entreprenadmaskiner och gaffeltruckar under 9-månadersperioden 10-15% lägre än i fjol. Utvecklingen i Europa var likartad, en minskning med 5-10%. Orderingång och försäljning Koncernens orderingång för perioden uppgick till 5.017 MSEK (4.690), en ökning med 7%. Valutajusterat var ökningen 9%. Mer än hela ökningen var hänförlig till förvärvet i januari av Neway/Anchorlok. Exklusive förvärvet minskade orderingången med 1%. Försäljningen uppgick till 4.914 MSEK (4.756), en ökning med 3%. Valutajusterat var ökningen 6%. Exklusive förvärvet minskade försäljningen med 4%. Fördelat per division var utvecklingen följande (MSEK): Orderingång Försäljning Division Belopp Förändr Belopp Förändr Brake 3.310 + 8% 3.315 + 8% Hydraulics 742 - 4% 752 - 9% Wire 669 +10% 612 - 1% Traction 296 +25% 235 + 2% Ökningen inom Brake var till mer än helheten hänförlig till förvärvet av Neway/Anchorlok. Exklusive förvärvet var försäljningen 3% lägre än föregående år. Den lägre försäljningen inom Hydraulics återspeglar den försvagade marknaden för entreprenadmaskiner och gaffeltruckar. Den ökade orderingången för Wire kan hänföras till en påfyllnad i försörjningssystemet efter tidigare neddragningar och en viss uppbokning av produktionskapacitet. Inom Traction påverkades orderingången positivt av den successivt ökande leveranstakten till Volvo Personvagnar. Samtidigt har volymerna påverkats negativt av lägre bilförsäljning inom VW/Audi-koncernen. Koncernens försäljning per region utvecklades enligt följande: Region MSEK Förändr Nordamerika 2.704 +4% Europa 1.930 0% Asien 185 +64% Sydamerika 95 -7% Resultat Koncernens resultat före skatt uppgick för 9-månadersperioden till 107 MSEK (110). Den nya redovisningsrekommendationen (RR15) avseende aktivering av vissa produktutvecklingskost- nader, som ska tillämpas fr o m årsskiftet 2001/2002, har förbättrat det redovisade resultatet med 24 MSEK, vilket utgör 11% av periodens totala kostnader för produktutveckling. Det redovisade resultatet belastades i det 2:a kvartalet med kostnader av jämförelsestörande karaktär. Nettobeloppet på 18 MSEK omfattade nedskrivning på 22 MSEK av aktier i mino- ritetsägda företag och realisationsvinst på 4 MSEK vid försäljning av mark. Bruttovinstmarginalen under perioden hölls uppe på oförändrad nivå jämfört med fjolåret trots sänkta försäljningspriser. Därmed slog den ökade omsättningen (förvärvet) igenom i högre bruttoresultat. Ökningen i omkostnader hänförde sig till de förvärvade enheterna och till ökade garanti- kostnader med 13 MSEK. Divisioner Brakedivisionen ökade försäljningen under 9-månadersperioden med 8%. Rörelseresultatet ökade med 26%, från 106 MSEK till 134 MSEK. Rörelsemarginalen förbättrades. De förvärvade Neway/Anchorlok-verksamheterna bidrog i hör grad till resultat- och marginalförbättringen. Brakedivisionens bruttovinstmarginal minskade något jämfört med fjolåret till följd av prissänkningar och produktmixförändringar. Bruttovinsten ökade dock till följd av högre försäljning. Hydraulicsdivisionen har i ett svagt marknadsläge sett försäljningen minska med 9%, vilket ledde till något minskad bruttovinstmarginal och lägre bruttovinst. Kostnaderna hölls strax under fjolårets nivå. Den lägre försäljningen slog igenom i resultatet, som minskade från 35 MSEK till 19 MSEK. Wiredivisionens försäljning minskade marginellt mot fjolåret, men bruttovinstmarginalen ökade. Kostnaderna ökade endast marginellt. Därmed blev resultatet för perioden oförändrat, 60 MSEK. Tractiondivisionens försäljning ökade (under 3:e kvartalet) till följd av stigande volymer till Volvo Personvagnar. Bruttovinstmarginal och bruttovinst ökade. Rörelseförlusten minskade med 3 MSEK. 3:e kvartalet Koncernens omsättning under 3:e kvartalet uppgick till 1.537 MSEK (1.481), en ökning med 4%. Resultatet före skatt förbättrades jämfört med fjolåret, från 17 MSEK till 19 MSEK, en ökning med 18%. Bruttovinstmarginalen minskade marginellt jämfört med fjolårets 3:e kvartal, men brutto- vinsten ökade något till följd av högre omsättning. Kostnaderna ökade till följd av att förvärvade enheter nu ingår och att garantikostnaderna ökade. Brakedivisionens resultat under 3:e kvartalet uppgick till 7 MSEK, vilket var 14 MSEK lägre än i fjol. Divisionens resultat i det 3:e kvartalet jämfört med det 2:a kvartalet utvisar en kraftig minskning. Detta är hänförligt till en 13%-ig minskning av omsättningen, vilket även påverkade bruttovinstmarginalen negativt. Kostnaderna var dock icke oväsentligt lägre. Hydraulicsdivisionens resultat under 3:e kvartalet uppgick till 6 MSEK, vilket var 1 MSEK högre än i fjol, trots lägre omsättning. Bruttovinstmarginalen var på samma nivå och kost-naderna lägre än fjolåret. Wiredivisonens resultat under 3:e kvartalet uppgick till 22 MSEK, vilket var 6 MSEK högre än i fjol till följd av något högre omsättning, bättre bruttovinstmarginaler och oförändrade kostnader. Tractiondivisionens resultat under 3:e kvartalet uppgick till -2 MSEK, vilket var 8 MSEK bättre än i fjol till följd av högre omsättning och bättre bruttovinstmarginaler. Kassaflöde Koncernens kassaflöde från den löpande rörelsen uppgick under 9- månadersperiden till 323 MSEK (161). Kassaflödet med avdrag för nettoinvesteringar men före företagsförvärv uppgick till 170 MSEK (-45). Förbättringen på 215 MSEK framkom som en samlad effekt av bättre resultat före avskriv- ningar (23), bättre rörelsekapitalutveckling (139) och lägre investeringar (77). Periodens investeringar i maskiner och utrustningar uppgick till 129 MSEK (206). Nettoskuldsättningen vid periodens slut var 1.389 MSEK (1.299) och räntetäckningsgraden var 2,9 (2,8). Soliditeten uppgick till 40% (42). Återköp av aktier På bolagsstämman i april 2002 togs beslut om återköp av högst 10% av totala antalet aktier. Under 3:e kvartalet 2002 förvärvades 50.000 egna aktier till en genomsnittskurs av SEK 88:50. Innehavet av egna aktier vid periodens utgång uppgick till 181.470, vilket motsvarar 0,8% av totala antalet aktier. Organisation Per oktober 2002 har vissa justeringar gjorts i organisationen. Koncernledningen har förstärkts, den operativa organisationen gjorts plattare och stabsfunktioner samordnats. Brake Systems divisionen har indelats i fyra divisioner med var sin divisionsledning: Braking Controls, Air Management, Foundation Brakes och Friction Products. Chuck Kleinhagen, tidigare chef för Brake Systems divisionen, ingår nu i koncernledningen som COO, Chief Operating Officer, med samordnande ansvar för marknadsföring och produktutveckling i koncernen samt med samordnande ansvar för verksamheterna inom tidigare Brake Systems. Stabsfunktioner på koncernnivå och i tidigare Brake Systems samordnas till en koncernstab. Härefter består koncernens ledningsgrupp av fyra personer i koncernledningen och nio personer ansvariga för sju produktindelade divisioner och två regionala försäljningsområden. Den externa resultatredovisningen kommer dock även i fortsättningen visa den konsoliderade verksamheten inom tidigare Brake Systems eftersom internleveranserna är betydande och försäljningsorganisationen gemensam. Utsikter för helåret Produktionen av tunga dragfordon i Nordamerika bedöms minska kraftigt under det 4:e kvartalet (förköpseffekten). Släpvagnsproduktionen i Nordamerika bedöms dock ligga kvar på nuvarande nivå under nästföljande kvartal. Detsamma gäller den europeiska tillverkningen av tunga dragfordon och släpvagnar. Takten i personbilsproduktionen bedöms minska under det 4:e kvartalet, särskilt i Europa. Med dessa marknadsutsikter bedöms Haldex omsättning bli lägre under det 4:e kvartalet än det hittillsvarande kvartalsgenomsnittet. Ordalydelsen i tidigare prognos - "Med successivt förbättrad marknad, i kombination med nyförvärvade verksamheter och ett antal nya leveranskontrakt tagna under fjolåret, bedöms koncernens omsättning och resultat öka jämfört med fjolåret" - kvarstår, även om återhämt-ningen i fordonsproduktionen förskjutits. Graden av förbättring mot fjolåret bedöms emellertid nu bli mindre än tidigare antaget. Helårsresultatet förväntas bli något bättre än fjolåret. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation om delårsrapportering (RR20). Samma redovisningsprinciper har använts som i den senaste års-redovisningen med följande tillägg: Under 2002 har nya rekommendationer om koncern-redovisning (RR1:00); immateriella tillgångar (RR15); avsättningar (RR16); nedskrivningar (RR17); lånekostnader (RR21); och upplysningar om närstående (RR23) trätt i kraft. Vid övergången till RR1:00 har inga retroaktiva omräkningar gjorts av tidigare förvärv. Kommande rapporteringstillfällen Bokslutskommuniké 18 februari 2003 Bolagsstämma 9 april 2003 Stockholm 2002-10-22 Claes Warnander VD och koncernchef Denna rapport är inte granskad av bolagets revisorer. För ytterligare information kontakta: Claes Warnander, VD och koncernchef, tel 08-545 049 50 Lennart Hammargren, ekonomi- och finansdirektör, tel 08-545 049 50 www.haldex.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/22/20021022BIT00990/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/22/20021022BIT00990/wkr0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar