• news.cision.com/
  • Hamlet/
  • Avstämningsdag för aktieuppdelning (split) i Hamlet Pharma fastställd till 16 mars 2021

Avstämningsdag för aktieuppdelning (split) i Hamlet Pharma fastställd till 16 mars 2021

Report this content

Extra bolagsstämman i Hamlet Pharma AB (publ) den 2 mars 2021 beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en uppdelning (split) av de befintliga utestående 33 624 899 aktierna i förhållande 3:1. Efter uppdelningen finns 100 874 697 aktier i bolaget, varav 67 249 798 A-aktier och 33 624 899 B-aktier. Styrelsen bemyndigades att besluta om fastställande av avstämningsdag för uppdelningen.

Styrelsen har nu beslutat att avstämningsdag för uppdelningen ska vara tisdagen den 16 mars 2021, vilket innebär att sista dag för handel i aktien före uppdelningen är fredagen den 12 mars 2021. Första dag för handel med uppdelade aktier är måndagen den 15 mars 2021.

Uppdelningen sker automatiskt via Euroclear och aktieägare behöver inte vidta några åtgärder.

I samband med aktieuppdelningen kommer B-aktien att överta befintlig handelsplats på Spotlight Stock Market. A-aktien kommer att förbli onoterad. Ytterligare information avseende införandet av A- och B-aktier samt förfarandet för omvandling från A-aktier till B-aktier återfinns i den informationsbroschyr som skickats ut till samtliga aktieägare.

I samband med uppdelningen har bolagets aktier fått nya ISIN-koder enligt nedan:

A-aktierna: SE0015661145

B-aktierna: SE0015661152

Efter genomförd uppdelning kommer det totala antalet aktier i bolaget att uppgå till 100 874 697 aktier, varav 33 624 899 B-aktier och 67 249 798 A-aktier.

Hamlet Pharma AB 556568-8958

STYRELSEN

För mer information, kontakta

Catharina Svanborg, Styrelseordförande och grundare av Hamlet Pharma, +46 709 42 65 49

catharina.svanborg@med.lu.se

Mats Persson, VD Hamlet Pharma, +46 705 17 67 57

mats.persson@hamletpharma.com

Hamlet Pharma, vars aktier är noterade på Spotlight Stock Market, är ett bolag som bedriver läkemedelsutveckling baserat på ett tumördödande protein-lipidkomplex, HAMLET, bildat av två naturliga och ofarliga molekyler som finns i bröstmjölk. Utvecklingen syftar till att ta fram preparat som primärt ska användas för behandling och prevention av cancersjukdomar. Alpha1H är den syntetiska varianten av HAMLET, som möjliggjort utvecklingen av substans för kliniska prövningar. Hamlet Pharma driver kliniskt utvecklingsarbete med Alpha1H på patienter med blåscancer, en svårbotad och kostsam cancerform och avser att utöka sin verksamhet till att omfatta andra cancerformer. De första kliniska resultaten visar att läkemedelskandidaten Alpha1H är verksam mot blåscancer utan att orsaka svåra biverkningar. Hamlet Pharma utvecklar också läkemedelskandidaten BAMLET, som är ett molekylärt komplex bildat av bovint α-laktalbumin och oljesyra. Forskning på möss tyder på att lokal BAMLET-behandling kan vara effektiv mot koloncancer.


Prenumerera

Dokument & länkar