Kallelse till årsstämma i Hamlet Pharma AB (publ)

Aktieägarna i Hamlet Pharma AB, 556568-8958, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 9 november 2017 kl. 17.00 i Gamla Börssalen, Malmö Börshus med adress Skeppsgatan 2, 211 20 Malmö. Samling från klockan 16.00 med kaffe och lätt förtäring.

Rätt att delta i stämman

Rätt att delta i stämman har den aktieägare som är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 2 november 2017, och har anmält sitt deltagande i stämman till bolaget senast måndagen den 6 november 2017, helst före klockan 16.00.

Anmälan görs skriftligen till Hamlet Pharma AB, BMC D10, Klinikgatan 32, 222 42 Lund eller per e-post info@hamletpharma.com. Vid anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer). Aktieägare som önskar medföra biträden (högst två) eller företrädas av ombud bör uppge detta vid anmälan. För ombud krävs skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt i original. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan eller uppvisas vid stämman.

Fullmakt får inte vara äldre än 1 år. Om den är äldre måste giltighetstid (högst 5 år) anges i fullmakten. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på bolagets hemsida www.hamletpharma.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga vid stämman, genom förvaltarens försorg låta omregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 2 november 2017 och bör begäras i god tid innan. Sådan omregistrering kan vara tillfällig.

Förslag till dagordning:

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Anföranden av bland annat styrelsens ordförande och VD
9. Beslut om:
     a) fastställande av resultaträkning och balansräkning.
     b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
     c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
10. Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
11. Fastställande av arvode till var och en av styrelseledamöterna
12. Val av styrelse
13. Beslut om antal revisorer
14. Beslut om arvode till revisorer
15. Val av revisor
16. Övriga ärenden
17. Stämmans avslutande 

Beslutsförslag i korthet:

Resultatdisposition (punkt 9 b)

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel, kronor 30 158 659 balanseras i ny räkning.  

Val av stämmoordförande, styrelse, revisor samt arvode till styrelse och revisor (punkterna 2 samt 10-15)

Aktieägare, som vid tiden för denna kallelse sammanlagt representerar mer än 50 procent av samtliga röster har gemensamt till bolaget lämnat följande förslag.

Till stämmoordförande föreslås, Jan Zetterberg, som är bolagets jurist. Vidare föreslås fem styrelseledamöter utan suppleant. Arvode till styrelseordförande utgår ej, ett fast arvode om 50 000 kronor till övriga externa styrelseledamöter, revisorsarvode enligt godkänd räkning, omval av Catharina Svanborg (ordförande), Bengt Furberg och Bengt Westermark, Christer Köhler. Anna Mannfalk har avböjt omval varför föreslås nyval av Helena Lomberg. Vidare föreslås omval av Ernst & Young AB, med huvudansvarig revisor Martin Henriksson, som revisor till nästkommande årsstämma.

Övrig information

När kallelsen utfärdas är totalt antal aktier och röster i bolaget 30 624 899.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse och andra handlingar som kommer att läggas fram på stämman enligt punkt 7 på den föreslagna dagordningen, finns tillgängliga på bolagets kontor, Klinikgatan 32 i Lund för aktieägarna tre veckor före stämman. Handlingarna finns då också publicerade på bolagets webbplats (www.hamletpharma.com) samt skickas därefter till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Malmö i oktober 2017

Hamlet Pharma AB (publ)

Styrelsen

För mer information, kontakta

Catharina Svanborg, Styrelseordförande och grundare av Hamlet Pharma, +46-709 42 65 49

catharina.svanborg@med.lu.se

Mats Persson, VD Hamlet Pharma, +46 705 17 67 57

mats.persson@hamletpharma.com

Hamlet Pharma, vars aktier är noterade på AktieTorget, är ett bolag som bedriver läkemedelsutveckling baserat på ett tumördödande protein-lipidkomplex, HAMLET, bildat av två naturliga och ofarliga molekyler som finns i bröstmjölk. Utvecklingen syftar till att ta fram preparat som primärt ska användas för behandling och prevention av cancersjukdomar. HAMLET dödar effektivt tumörceller men har samtidigt visat sig vara ofarligt i de proof-of-concept studier som gjorts på människa. Substansen har visat behandlingseffekt mot hudpapillom i en placebo-kontrollerad klinisk studie och orsakar utsöndring av döda cancerceller efter injektion i urinblåsan hos patienter med blåscancer. Hamlet Pharma avser inleda fas I/II studier rörande blåscancer, en svårbotad och kostsam cancerform. HAMLET är ett av Hamlet Pharma registrerat varumärke.

Prenumerera

Dokument & länkar