Kallelse till extra bolagsstämma i Hamlet Pharma

Report this content

Aktieägarna i Hamlet Pharma AB (publ) kallas till extra bolagsstämma tisdagen den 2 mars 2021. Mot bakgrund av coronaviruset genomförs stämman genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att äga rum.


Rätt att delta
En aktieägare som vill delta i stämman ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena måndagen den 22 februari 2021 och (ii) anmäla sig till stämman senast måndagen den 1 mars 2021 genom att ha avgett en förhandsröst enligt instruktionerna i avsnittet ”Förhandsröstning” nedan så att förhandsrösten är bolaget tillhanda senast den dagen.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 22 februari 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 22 februari 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förhandsröstning
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida www.hamletpharma.com. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman. Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast måndagen den 1 mars 2021. Ifyllt formulär i original skickas till Hamlet Pharma AB (publ), BMC D10, Klinikgatan 32, 222 42 Lund. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till info@hamletpharma.com. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller två protokolljusterare
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Förslag till beslut om val av och ersättning till ny styrelseledamot
 7. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
 8. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
 9. Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (split)

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Styrelsen föreslår att Jan Zetterberg väljs till ordförande vid stämman eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 2)

Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 2 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och som kontrollerats av justeringspersonerna.

Val av en eller två protokolljusterare (punkt 4)

Till justeringsperson föreslås Göran Streiffert eller, vid förhinder, den eller de som styrelsen i stället anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Förslag till beslut om val av och ersättning till ny styrelseledamot (punkt 6)

Styrelseledamoten Rolf Carlsson har meddelat att han avgår från Hamlet Pharmas styrelse pga. ökad arbetsbelastning i hans framgångsrika rekryteringsbolag. Bolagets större ägare föreslår därför att Bill Hansson väljs till ny styrelseledamot i bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Bill Hansson, född 1959, var mellan 2006 och 2020 vice ordförande för Max Planck-sällskapet, Tyskland. Han var fram till 2014 direktör vid Max Planckinstitutet för kemisk ekologi i Jena, Tyskland och hedersprofessor vid Friedrich-Schiller-Universität. Bill Hansson har fått många nationella och internationella utmärkelser och priser, senast Kungl. Skogs- och Lantbruks-akademiens guldmedalj. Genom Bill Hansson får Hamlet Pharma tillgång till stora internationella kontaktnät och erfarenheter kring kommersialisering av forskning.

Det föreslås vidare att ersättning till Bill Hansson ska utgå med 50 000 kronor.

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagets bolagsordning så att:

 1. ordet ”firma” i § 1 ska, till följd av lagändringar, bytas ut mot ordet ”företagsnamn”,
 1. bestämmelsen om deltagande på stämman (§ 11) ska, till följd av lagändringar, lyda ” För att få deltaga på bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig samt antalet biträden hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Antalet biträden får vara högst två.”, och
 1. avstämningsförbehållet (§ 12) ska, till följd av lagändringar, lyda ”Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.”.

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 8)

Styrelsen föreslår att stämman, i syfte att anpassa bolagsordningen efter styrelsens förslag om uppdelning av bolagets aktier enligt punkt 9 nedan, beslutar om ändring av bolagets bolagsordning så att:

 1. olika aktieslag (A och B-aktier) införs genom införandet av en ny bestämmelse (§ 6) med rubrik ”Olika aktieslag”, som ska lyda

Aktier av två slag får ges ut, serie A och serie B. Aktie av serie A ska medföra tio (10) röster och aktie av serie B en (1) röst. Aktier av varje aktieslag kan ges ut till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, ska ägare av aktier av serie A och serie B, ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier som de förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt, ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av den subsidiära företrädesrätten kan ges ut, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier som de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av ett aktieslag, ska samtliga aktieägare, oavsett aktieslag, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheterna att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag ge rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.”,

 1. bestämmelsen om aktieantal (§ 5) ska lyda ”Antalet aktier i bolaget ska uppgå till lägst 60 000 000 och till högst 240 000 000., och
 1. ett omvandlingsförbehåll ska införas genom en ny bestämmelse (§ 13) med rubrik ”Omvandlingsförbehåll”, som ska lyda

Aktie av serie A ska på begäran av ägare till sådan aktie kunna omvandlas till aktie av serie B. Begäran därom ska skriftligen göras hos bolaget, varvid ska anges hur många aktier som önskas omvandlade. Omvandlingen ska därefter utan dröjsmål anmälas för registrering hos Bolagsverket och är verkställd när registrering skett och anteckning gjorts i avstämningsregistret.”.

Styrelsens förslag är villkorat av att stämman beslutar i enlighet med förslaget i punkt 9.

Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (split) (punkt 9)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om uppdelning (split) av bolagets aktier så att varje befintlig aktie delas upp i tre nya aktier (3:1). Samtliga redan utgivna aktier ska därmed vara aktier av serie B, och samtliga nya aktier som tillkommer genom uppdelningen ska vara aktier av serie A. Styrelsen ska bemyndigas att besluta om fastställande av avstämningsdag för uppdelningen.

Efter genomförd uppdelning kommer det totala antalet aktier i bolaget att öka från 33 624 899 till 100 874 697 aktier, varav 67 249 798 aktier kommer att vara aktier av serie A och 33 624 899 aktier kommer att vara aktier av serie B. Aktiens kvotvärde kommer därmed att ändras från 0,03 kronor till 0,01 kronor.

Den verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav samt i förhållande till Euroclear Sweden AB.

Styrelsens förslag är villkorat av att stämman beslutar i enlighet med förslaget i punkt 8.

För mer information om och bakgrund och motiv till styrelsens förslag, se bolagets pressmeddelande den 29 januari 2021.

____________________________

Antal aktier/röster
Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 33 624 899. Bolaget innehar inga egna aktier.

Frågor och aktieägares rätt att erhålla upplysningar
På extra bolagsstämman ska styrelsen och verkställande direktören i bolaget, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärenden på dagordningen. En begäran om sådana upplysningar ska framställas via e-post till info@hamletpharma.com eller via post till Hamlet Pharma AB (publ), BMC D10, Klinikgatan 32, 222 42 Lund, senast lördagen den 20 februari 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på www.hamletpharma.com senast torsdagen den 25 februari 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Tillgängliga handlingar och fullmaktsformulär
Fullständigt beslutsunderlag kommer att hållas tillgängligt hos bolaget och på www.hamletpharma.com senast tre veckor före stämman och sändas kostnadsfritt till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.Även bolagsstämmoaktieboken hålls tillgänglig hos bolaget. Fullmaktsformulär för den som vill förhandsrösta genom ombud finns på bolagets hemsida, samt sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter 
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida ww.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. Hamlet Pharma AB (publ) har organisationsnummer 556568-8958 och säte i Malmö.

Malmö i januari 2021

Hamlet Pharma AB (publ)

Styrelsen

För mer information, kontakta

Catharina Svanborg, Styrelseordförande och grundare av Hamlet Pharma, +46 709 42 65 49

catharina.svanborg@med.lu.se

Mats Persson, VD Hamlet Pharma, +46 705 17 67 57

mats.persson@hamletpharma.com

Hamlet Pharma, vars aktier är noterade på Spotlight Stock Market, är ett bolag som bedriver läkemedelsutveckling baserat på ett tumördödande protein-lipidkomplex, HAMLET, bildat av två naturliga och ofarliga molekyler som finns i bröstmjölk. Utvecklingen syftar till att ta fram preparat som primärt ska användas för behandling och prevention av cancersjukdomar. Alpha1H är den syntetiska varianten av HAMLET, som möjliggjort utvecklingen av substans för kliniska prövningar. Hamlet Pharma driver kliniskt utvecklingsarbete med Alpha1H på patienter med blåscancer, en svårbotad och kostsam cancerform och avser att utöka sin verksamhet till att omfatta andra cancerformer. De första kliniska resultaten visar att läkemedelskandidaten Alpha1H är verksam mot blåscancer utan att orsaka svåra biverkningar. Hamlet Pharma utvecklar också läkemedelskandidaten BAMLET, som är ett molekylärt komplex bildat av bovint α-laktalbumin och oljesyra. Forskning på möss tyder på att lokal BAMLET-behandling kan vara effektiv mot koloncancer.


Prenumerera

Dokument & länkar