Handelsbanken: Bankens försäkringsrörelserVid presentationen av vilka ekonomiska konsekvenser en ombildning av Handelsbanken Liv får har effekterna beräknats för åren 1999, 2000 och t o m 30 september 2001. För dessa år skulle bankens rörelseresultat ha påverkats positivt under 1999 med MSEK 308 medan för de andra två åren en resultatminskning med MSEK 114 respektive 109 skulle ha uppstått. Avkastningen på eget kapital hade varit 0,7 %-enheter högre 1999 medan minskningen 2000 och 2001 hade varit 0,5 respektive 0,4 %-enheter. Kostnads/intäktsrelationen hade förändrats med mindre än 1 %-enhet samtliga år. Vinst per aktie hade ökat 43 öre 1999 och minskat med 16 öre 2000 och 2001 (t o m 30/9). Effekten på gruppens balansräkning är marginell. Vid en bedömning av samtliga effekter Handelsbanken Liv har på banken skall även inkluderas fondförsäkringsverksamheten, avgifter för kapitalförvaltningen och andra provisioner.

Vid förvärvet av SPP klargjorde banken att avsikten var att ombilda SPP till ett vinstutdelande företag. Banken sade då att detta kan göras tidigast 2004. I dag presenterades mycket översiktliga bedömningar av hur SPP hade sett ut åren 1999 och 2000 om bolaget hade varit vinstutdelande. Vid denna bedömning har i huvudsak samma förutsättningar använts som gäller för Handelsbanken Livs portfölj och då hade SPP visat ett överskott på drygt 1,1 mdkr år 1999 medan man år 2000 hade visat en förlust på cirka MSEK 30. Det bör observeras att detta inte är liktydigt med effekterna på koncernen.Slutligen presenterades en ny kalkyl för SPP-förvärvet. Vissa delposter i kalkylen har reviderats, vilket dock inte nämnvärt ändrar bilden av förvärvets ekonomiska konsekvenser för SHB.


På bankens hemsida, http://www.handelsbanken.se/ir, finns utlagt det material som presenterades under dagen.

För ytterligare information kontakta: <br>Lennart Francke, chef centrala Ekonomiavdelningen, tfn: 08-701 4360 <br>Bengt Ragnå, chef Investor Relations, tfn: 08-701 1216 <br>Barbro Johansson, Vd, Handelsbanken Liv, tfn: 08-613 2284 <br>Anders Östryd, Vd, SPP, tfn:08-550 45487 <br>

Om oss

Handelsbanken

Prenumerera