Handelsbankens bokslutsmeddelande 2002

Sammanfattning
 
- Resultatet uppgick till 10,2 mdkr (11,2)
- Räntabiliteten blev 14,6% (18,4)
- Intäktsnivån var oförändrad 21,7 mdkr (21,7)
- Kostnaderna för jämförbara enheter var oförändrade
- Kontorsrörelsen ökade resultatet med 8% och svarade för 95% av bankens samlade resultat
- Provisionsnettot gick upp trots fortsatt nedgång av aktiemarknadsrelaterade provisioner
- Bankens marknadsandel av nyförsäljningen av fonder uppgick till 29%
- Styrelsen föreslår att utdelningen höjs till 4,75 kronor (4,50)
 
 
Stark avslutning på året
Handelsbankens resultat uppgick till 10 190 mkr (11 208), vilket var en minskning med 9%. Fjärde kvartalets resultat var det bästa sedan andra kvartalet 2001, vilket berodde såväl på minskade kostnader som på ökande intäkter. Under kvartalet var omkostnaderna för jämförbara enheter drygt 4% lägre än sista kvartalet 2001. För hela året var K/I-talet före kreditförluster 50,2% (47,5) och efter kreditförluster 52,0% (48,2). Räntabiliteten på eget kapital blev 14,6% (18,4).
 
Räntenettot steg med 7% - totala intäkter oförändrade
Bankens totala intäkter uppgick till 21 664 mkr (21 654). Räntenettot fortsatte att stiga och uppgick till 14 285 mkr (13 385), en ökning med 7%. Räntenettot drevs framförallt av större affärsvolymer, både avseende inlåning och utlåning. Utlåningen till allmänheten ökade med 5% till 839 mdkr. Ökningen berodde främst på hushållens kreditefterfrågan, framförallt avseende bostadsfinansiering. Efterfrågan på krediter avtog successivt under året både från hushåll och företag. Marginalerna ökade något på bankens utlåning till företag och på hypoteksutlåning till hushåll. Totalinlåningen ökade med 3%, vilket till sin helhet berodde på en ökning av hushållsinlåningen. Provisionsnettot gick upp med 2% till 5 134 mkr (5 028). Värdepappersrelaterade provisioner gick ned med knappt 350 mkr, vilket dock kunde kompenseras av högre försäkrings- och betalningsprovisioner samt utlånings- och inlåningsprovisioner. Tradingnettot minskade med 36% till 1 702 mkr (2 656), främst som en följd av den svaga marknaden under sensommaren och hösten. Valuta- och ränterelaterad handel svarade för cirka 85% av tradingnettot. I tradingnettot ingår också det underskott som uppkommit i Handelsbanken Liv, eftersom totalavkast-ningen i bolaget inte nådde upp till den nivå som bolaget garanterat sina försäkrings-tagare. Det påverkade tradingnettot negativt med 113 mkr (0).
 
Kostnadsökningen upphörde
Kostnadsökningen avtog successivt under året och omkostnaderna för jämförbara enheter var oförändrade. De totala omkostnaderna var 10 883 mkr (10 294), en ökning med knappt 6%, som helt förklaras av konsolideringen av Handelsbanken Liv och förvärven av SPP och Midtbank. Kostnaderna för de två sista kvartalen var lägre än motsvarande period föregående år trots att Handelsbanken Livs kostnader tillkommit. Huvudförklaringen till den lägre kostnadsnivån var att antalet anställda minskade med 364 personer eller 4%. Antalet anställda minskade inom alla delar av banken. I kostnaderna ingick vissa omstruktureringskostnader varför full effekt av personalreduktionen inte kommer förrän 2003. Antalet anställda var vid årsskiftet 9 458.
 
Kreditförluster på fortsatt låg nivå
Kreditförlusterna, inklusive värdeförändring på övertagen egendom, uppgick till 392 mkr (152), vilket motsvarade en förlustnivå på 0,05%. Andelen osäkra fordringar av utlåning-en minskade och uppgick till 0,23% (0,25).
 
Kapitaltäckning, återköp av aktier och rating
Koncernens kapitaltäckning var 9,3% (9,9). Primärkapitalrelationen var 6,4% (6,1).
 
Banken vare sig återköpte aktier eller sålde tidigare återköpta aktier. Styrelsen hemställer att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att återköpa maximalt 20 miljoner aktier fram till och med bolagsstämman 2004. Samtidigt uttalar styrelsen att man maximalt avser att köpa tillbaka aktier för ett belopp om 2 mdkr. Bolagsstämman föreslås också ge ett bemyndigande till styrelsen att kunna använda återköpta aktier för finansiering av even-tuella företagsförvärv. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag innebär det att mandatet för 2003 är identiskt med det som bankens styrelse haft under innevarande år.
 
Handelsbankens rating var oförändrad hos samtliga tre ratinginstitut.
 
Vinst per aktie
Nettovinsten per aktie uppgick till 10,50 kronor (11,99). Styrelsen föreslår bolags-stämman att besluta om en utdelning på aktierna serie A och B med 4,75 kr (4,50) per aktie.
 
Resultatet i kontorsrörelsen fortsatte att öka
Bankens kontorsrörelse ökade resultatet till 9 702 mkr (8 963), en ökning med 8%. Kontorsrörelsens andel av bankens totala överskott uppgick till 95%. Under hela perioden av turbulens på värdepappersmarknaderna har kontorsrörelsen förmått att leverera successivt stigande överskott. Ett sjunkande netto av finansiella transaktioner och provisioner kompenserades mer än väl av räntenettot som ökade 14% till 14 286 mkr (12 564). Det innebar att totala intäkter ökade med 7% till 16 840 mkr (15 731) samtidigt som antalet anställda minskade med 4%.
 
 
Handelsbanken ska ha Nordens mest nöjda bankkunder
Svenskt Kvalitetsindex presenterade sin undersökning av kundnöjdhet i Sverige i början av oktober och Handelsbanken låg - för trettonde året i rad - på en topposition. 2002 var det första året som motsvarande undersökning för privatmarknaden gjordes i alla de nordiska länderna. Resultaten för Handelsbanken var överlag mycket bra. I Finland hade Handelsbanken de mest nöjda kunderna av samtliga rikstäckande banker. I Danmark var kundnöjdheten fortsatt hög och väsentligt högre än hos de största konkurrenterna.
Dock hade indextalen för Handelsbanken/Midtbank sjunkit något och banken var inte längre allra bäst. I Norge var Handelsbanken visserligen bättre än den största konkurren-ten men bankens indextal låg bara på det norska genomsnittet. I samtliga länder kommer resultatet av mätningarna att analyseras och följas upp på olika sätt. Det är bankens övertygelse att en hörnsten för ett uthålligt lönsamhetsförsprång är att ha Nordens mest nöjda kunder.
 
Marknadsandelarna ökade på fondmarknaden
Handelsbanken hade en marknadsandel på knappt 29% av nettosparandet på den svenska fondmarknaden. En stor del av den tillkommande volymen sökte sig till olika typer av räntefonder. Det var fjärde året i rad som Handelsbankens marknadsandel avseende nettosparande i fonder var högre än bankens andel av den totala fondstocken. På den totala fondmarknaden ökade bankens marknadsandel till 12,4%. Banken var den enda av de stora aktörerna på fondmarknaden som ökade sin marknadsandel.
 
 
Stockholm den 18 februari 2003
 
Lars O Grönstedt
Verkställande direktör och koncernchef
 
 
Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk.
 
 
 

Ytterligare information lämnas av: <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> Lars O Grönstedt, koncernchef <!-- hugin-supplied --><br> telefon: 08 - 22 92 20, e-post: lagr03@handelsbanken.se <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> Lennart Francke, chef för Ekonomiavdelningen <!-- hugin-supplied --><br> telefon: 08 - 22 92 20, e-post: lefr01@handelsbanken.se <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> Lars Lindmark, chef för Informationsavdelningen <!-- hugin-supplied --><br> telefon: 08 - 701 10 36, e-post: lali12@handelsbanken.se <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> Bengt Ragnå, chef för Investor Relations <!-- hugin-supplied --><br> telefon: 08 - 701 12 16, e-post: bera02@handelsbanken.se <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> Ordinarie bolagsstämma för Svenska Handelsbanken AB (publ) äger rum i Stockholm, tisdagen den 29 april 2003, kl 10.00. <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> Delårsrapport för första kvartalet 2003 publiceras den 28 april. <!-- hugin-supplied --><br> Handelsbankens delårsrapporter, övrig finansiell information etc finns tillgängliga på Internet www.handelsbanken.se/ir

Om oss

Handelsbanken

Prenumerera

Dokument & länkar