Handelsbankens bolagsstämma

Styrelse
Vid ordinarie bolagsstämma den 29 april 2003 omvaldes Handelsbankens styrelse med undantag för tekn dr h c Per-Olof Eriksson, direktör Olle Persson och professor Bengt Samuelsson vilka undanbett sig omval.
 
Till nya styrelseledamöter valdes investment manager Sigrun Hjelmquist, Djursholm och direktör Jon Fredrik Baksaas, Sandvika.
 
Vid efterföljande konstituerande sammanträde utsågs Arne Mårtensson till styrelsens ordförande och Hans Larsson och Anders Nyrén till vice ordföranden.
 
Förteckning över styrelseledamöter finns nedan.
 
Utdelning
Bolagsstämman fastställde styrelsens förslag  till utdelning med 4,75 kr per aktie. Avstämningsdag för utdelning är måndagen den 5 maj 2003. Utdelningen beräknas utsändas av VPC torsdagen den 8 maj 2003.
 
Återköp och avyttring av aktier
I enlighet med styrelsens förslag beslöt bolagsstämman att ge styrelsen bemyndigande att under tiden fram till ordinarie bolagsstämman 2004 besluta om förvärv av aktier av serie A och/eller B i banken på följande villkor:
 
 • Förvärv skall göras på Stockholmsbörsen.
 • Banken får förvärva totalt högst 20.000.000 A- och/eller B-aktier.
 • Vid förvärv skall aktierna betalas efter vid förvärvstillfället gällande marknadspris.
 •  
  Bolagsstämman beslöt vidare att bemyndiga styrelsen att dels, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om avyttring av bankens egna aktier som likvid i samband med förvärv av företag eller verksamhet, dels, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om avyttring av bankens egna aktier på annat sätt än på Stockholmsbörsen för att finansiera förvärv av företag eller verksamhet. I de fall avyttring sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall ersättningen för sålda aktier svara mot ett bedömt marknadsvärde och kunna utgå i annat än pengar. I övrigt skall följande villkor gälla:
   
 • Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före nästa ordinarie bolagsstämma.
 • Bemyndigandet omfattar samtliga egna aktier av serie A och/eller serie B som banken innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut.
 •  
   
   
   
  Styrelseledamöter 2003
   
  PIRKKO ALITALO, civilekonom, Helsingfors
  JON FREDRIK BAKSAAS, direktör, Sandvika
  LOTTY BERGSTRÖM, bankkamrer, Ekerö
  Tommy Bylund, bankdirektör, Ljusdal
  GÖRAN ENNERFELT, direktör, Upplands Väsby
  LARS O GRÖNSTEDT, bankdirektör, Stockholm
  SIGRUN HJELMQUIST, tekn .lic, Djursholm
  HANS LARSSON, direktör, Stockholm
  FREDRIK LUNDBERG, direktör, Djursholm
  SVERKER MARTIN-LÖF, direktör, Stockholm
  ARNE MÅRTENSSON, bankdirektör, Djursholm
  ANDERS NYRÉN, direktör, Bromma

  Om oss

  Handelsbanken

  Prenumerera

  Dokument & länkar