Handelsbankens delårsrapport - Januari - September 2003

Sammanfattning
 
- Rörelseresultatet ökade med 17% till 8,7 mdkr (7,5)
- Räntabiliteten blev 15,2% (14,3)
- Intäkterna steg med 4% till 16,7 mdkr (16,0)
- Kostnaderna minskade med 6% till 7,7 mdkr (8,2)
- Rörelseresultatet tredje kvartalet, 2,8 mdkr, var 33% högre än motsvarande period föregående år
- Kreditförlustnivån var 0,04% (0,04)
- Resultatet efter skatt blev 6,1 mdkr (5,3)
- Vinsten per aktie var 8,86 kronor (7,66)
- Svenskt Kvalitetsindex mäter hur nöjda svenska bankkunder är - Handelsbanken bäst bland de rikstäckande bankerna
 

Koncernen

Resultatet ökade med 17% till 8,7 mdkr
Rörelseresultatet ökade med 17% till 8 726 mkr (7 460).
Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till 2 789 mkr (2 100), en ökning med 33% i förhållande till motsvarande kvartal föregående år. Exklusive den nedskrivning av finansiella tillgångar med 199 mkr som banken gjorde under tredje kvartalet 2002 var förbättringen mellan kvartalen 21%. Räntabiliteten för perioden blev 15,2% (14,3). För tredje kvartalet var räntabiliteten 14,3% (11,1). K/I-talet fortsatte att förbättras och var före kreditförluster 46,0% (50,9) och efter kreditförluster 47,7% (52,3). För kvartalet var K/I-relationen 45,7% (52,0). Vinsten per aktie uppgick till 8,86 kronor (7,66) och för rullande tolvmånadersperiod var vinsten per aktie 11,70 kronor.
 
Intäkterna ökade med 4%
Intäkterna fortsatte att öka och uppgick till 16 699 mkr (16 044), en ökning med 4%. Successivt under året har intäktsökningen, i förhållande till motsvarande perioder föregående år, accelererat. Från att ha legat still under första kvartalet ökade intäkterna i andra kvartalet med 4% och i tredje kvartalet med 9% till 5 496 mkr (5 042). Trots lägre inlåningsmarginaler steg räntenettot under perioden med 3% till 10 936 mkr (10 611). Räntenettot påverkades positivt av såväl högre affärsvolymer som bättre utlåningsmarginaler. Medelvolymen utlåning ökade totalt med knappt 4% till 830 mdkr medan medelvolymerna utlåning i Norden,
inklusive Sverige, ökade med knappt 5%.
 
Provisionsnettot var oförändrat 3 794 mkr (3 782). I för-hållande till andra kvartalet ökade provisionsnettot med 7% till 1 313 mkr (1 230). De provisionsslag som steg mest under perioden var betalnings- samt in- och utlåningsprovisioner. I förhållande till förra kvartalet gick samtliga provisionsslag upp utom försäkringsprovisioner, vilka var oförändrade. Trading-nettot uppgick till 1 601 mkr (1 248), en ökning med 28%. Tradingnettot genererades huvudsakligen inom ränte- och valutarelaterad handel.
 
Kostnaderna på samma nivå som i början av år 2001
Kostnadsnivån sjönk med 6% och uppgick till 7 676 mkr (8 163). Personalkostnaderna minskade med 3% och övriga omkostnader med 10%. Tredje kvartalets kostnader var 3% lägre än föregående kvartal och uppgick till 2 512 mkr (2 585).

Personalkostnaderna var oförändrade medan övriga administrativa omkostnader minskade med 7% till 984 mkr (1 056). Antalet anställda minskade med 530 personer i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick vid kvartalsslutet till 9 252. Kostnaderna var under tredje kvartalet de lägsta sedan första kvartalet 2001.

Låga kreditförluster
Kreditförlusterna uppgick till 297 mkr (222). Kreditförlustnivån var 0,04% (0,04) och andelen osäkra fordringar i förhållande till utlåningen var 0,25% (0,22).
 
Kapitaltäckning, återköp och rating
Bolagsstämman i april bemyndigade styrelsen att återköpa egna aktier. Under perioden har inga återköp gjorts. Kapitaltäckningen uppgick till 9,8% (9,4) och primärkapitalrelationen till 6,9% (6,3). Handelsbankens rating var oförändrad hos samtliga ratinginstitut.
 
Svenskt Kvalitetsindex undersökning av kundnöjdhet 2003 - Handelsbanken bäst bland de rikstäckande bankerna
Hur nöjda de svenska bankkunderna är mäts årligen av Svenskt Kvalitetsindex, SKI. SKI drivs inom ramen för ett konsortium där bland annat Handelshögskolan i Stockholm ingår. De första mätningarna gjordes år 1989 och metoden har i huvudsak varit oförändrad sedan mätningarna påbörjades.
 
Resultatet av årets undersökning publicerades i början av oktober. Av de rikstäckande bankerna hade Handelsbanken de mest nöjda kunderna, både bland privat- och företagskunder. Handelsbanken har haft de mest nöjda privatkunderna varje år mätningen genomförts och bland företagskunder har det varit fallet tretton av de fjorton år mätningen genomförts.
 
I övriga Norden kommer liknande undersökningar att presenteras under fjärde kvartalet.
 
Nytt sätt att redovisa ersättningar till anställda
År 2004 träder Redovisningsrådets rekommendation 29 (IAS 19) i kraft, vilken innebär en förändring av hur och när olika typer av ersättningar till anställda ska redovisas. Effekten på koncernens nettoresultat blir i stort sett oförändrat jämfört med dagens situation. Balansräkningen påverkas genom att eventuella övervärden i bankens pensionskassa och pensionsstiftelse ska nettoredovisas i bankens egna kapital. Bedömningen är att det egna kapitalet, vid oförändrade aktiekurser, kommer att öka med knappt 2 mdkr.
 
 
Lars O Grönstedt
Verkställande direktör och koncernchef
 
 
Ytterligare information lämnas av:
 

Lars O Grönstedt, koncernchef
telefon: 08 - 22 92 20, e-post: lagr03@handelsbanken.se
 
Lennart Francke, chef Ekonomiavdelningen
telefon: 08 - 22 92 20, e-post: lefr01@handelsbanken.se

Lars Lindmark, chef Informationsavdelningen         
telefon: 08 - 701 10 36, e-post: lali12@handelsbanken.se
 
Bengt Ragnå, chef Investor Relations     
telefon: 08 - 701 12 16, e-post: bera02@handelsbanken.se  

 
Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk:

Om oss

Handelsbanken