Handelsbankens delårsrapport Januari - Mars 2003

Sammanfattning

 • Resultatet ökade med 7% till 2,9 mdkr (2,7)
 • Räntabiliteten blev 15,1% (15,3) - helår 2002 var den 14,6%
 • Kostnaderna minskade med 6% och uppgick till 2,6 mdkr (2,8)
 • Kostnads/intäktsrelationen blev 47,7% (51,6) efter kreditförluster
 • Kreditförlusterna var fortsatt låga, 31 mkr (79)

  Resultatet ökade till 2,9 mdkr
  Resultatet ökade till 2 857 mkr (2 659), en ökning med 7% jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Räntabiliteten blev 15,1% (15,3). Kostnads/intäktsrelationen förbättrades och var före kreditförluster 47,2% (50,1) och efter kreditförluster 47,7% (51,6). Vinst per aktie var 2,89 kronor (2,69). För rullande tolvmånadersperiod var resultatet 10,70 kronor (11,31).
   
  Kostnaderna nere på 2001 års nivå
  Kostnaderna fortsatte att minska och låg på samma nivå som under andra kvartalet 2001. Kostnaderna var 2 579 mkr (2 755), en minskning med 6%. Efter årets lönerevision ökade personalkostnaderna något i förhållande till föregående år. Antalet anställda minskade med 475 personer till 9 298, en minskning med knappt 5% över en tolvmånadersperiod. Jämfört med förra kvartalet minskade antalet anställda med 160 personer. Övriga omkostnader, exklusive avskrivningar, var 19% lägre och uppgick till 737 mkr (905). Så gott som samtliga kostnadsslag minskade.
   
  Utlåningen fortsatte att öka
  Räntenettot ökade med 6% till 3 658 mkr (3 463). En ökning av utlåningsvolymerna och fortsatt bättre utlåningsmarginal låg bakom det högre räntenettot. Inlåningsvolymerna var oför-
  ändrade.
  Utlåningsvolymerna i Sverige och på övriga hemma-
  marknader fortsatte att öka och var oförändrade i övriga världen.
  Medelvolymen utlåning till allmänheten uppgick till 824 mdkr (796). Den påverkades av att viss utlåning, som tidigare rubricerades som utlåning till allmänheten, ändrades till utlåning till kreditinstitut. Denna ändring påverkade jämförelsen med 14 mdkr. Motsvarande effekt på ultimosiffrorna var 13 mdkr. Justerat för ändringen och utlåning till Riksgälden steg medel-volymen utlåning till allmänheten med 5%. Hypoteksutlåning till hushåll i Sverige ökade med 9%.
   
  Provisionsnettot ökade med 1% till 1 251 mkr (1 238).
  Generellt fortsatte de aktierelaterade provisionerna att minska. Betalningsprovisionerna ökade med 10% till 351 mkr (320) men minskade något i förhållande till fjärde kvartalets nivå, bland annat till följd av en normal säsongsmässig variation i kortprovisioner. Tradingnettot var 454 mkr (625), en minskning med 27%. I förhållande till fjärde kvartalet var tradingnettot oförändrat. Den helt dominerande delen av tradingnettot genererades i bankens valuta- och räntehandel.
   
  Låga kreditförluster
   Kreditförlusterna var fortsatt mycket låga och uppgick till 31 mkr (79), en minskning med 48 mkr. Kreditförlustnivån var 0,01% (0,04). Andelen osäkra fordringar i förhållande till utlåningen var 0,25% (0,23).
   
  Kapitaltäckning och återköp
  Kapitaltäckningen var 9,6% (9,5) och primärkapitalrelationen var 6,5% (6,2). De nyckeltalen inkluderar under kvartalet upparbetade vinstmedel.
  Banken vare sig återköpte eller sålde tidigare återköpta
  aktier. Bolagsstämman den 29 april 2003 kommer att ta ställning till ett förslag om återköp av aktier som är identiskt med det nuvarande mandatet.
   
   
  Lars O Grönstedt
  Verkställande direktör och koncernchef

  Ytterligare information lämnas av:
   
  Lars O Grönstedt, koncernchef
  telefon: 08 - 22 92 20, e-post: lagr03@handelsbanken.se
   
  Lennart Francke, chef Ekonomiavdelningen
  telefon: 08 - 22 92 20, e-post: lefr01@handelsbanken.se
   
  Lars Lindmark, chef Informationsavdelningen  
  telefon: 08 - 701 10 36, e-post: lali12@handelsbanken.se
   
  Bengt Ragnå, chef Investor Relations            
  telefon: 08 - 701 12 16, e-post: bera02@handelsbanken.se
   
   
  Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk.
 • Om oss

  Handelsbanken

  Prenumerera