Handelsbankens delårsrapport januari - juni 2002

Report this content

Sammanfattning


- Resultatet uppgick till 5 360 mkr (6 005)
- Räntenettot steg med 9 % till 7 025 mkr (6 464)
- Kreditförlusterna fortsatt låga, 100 mkr (+ 65)
- Verksamheten i Storbritannien drivs från halvårsskiftet som egen regionbank
- Övervärdena i pensionsstiftelsen/pensionskassan uppgick till mer än 5 mdkr

Resultatet 5,4 mdkr
Resultatet uppgick till 5 360 mkr (6 005), vilket gav en räntabilitet på 15,9 % (20,9).
För helåret 2001 var räntabiliteten 18,4 %. K/I-talet (kostnader/intäkter) före kreditförluster blev 50,4 % (45,2) och efter kreditförluster 51,3 % (44,6). I januari 2002 ombildades Handelsbanken Liv till ett vinstutdelande bolag från att ha varit drivet i ömsesidig form. Därmed konsoliderades bolaget in i koncernens resultat. Detta påverkade koncernens K/I-tal  negativt. K/I-talen var, exklusive effekten av ombildningen, 49,1 % respektive 50,0 %. Resultatet per aktie uppgick till 5,65 kr (6,59), för rullande 12-månadersperiod 11,05 kr (12,91) och för helåret 2001 11,99 kr. Andra kvartalet 2002 var det tredje kvartalet i rad med ökande resultat. Räntabiliteten under andra kvartalet uppgick till 16,5 %.
 
 
Intäkterna fortsatte att öka
Intäkterna ökade med 2 % till 11 002 mkr (10 837). Räntenettot steg med 561 mkr till 7 025 mkr (6 464), en förbättring med 9 %. Utlåningen till allmänheten uppgick till 806 mdkr (762), en uppgång med 6 %. Från årsskiftet ökade utlåningen till allmänheten med drygt 6 mdkr. I årsskiftessiffran ingick utlåning till Riksgäldskontoret, vilket inte var fallet vid halvårsskiftet. Exklusive denna steg utlåningen till allmänheten under första halvåret med drygt 2,5 % eller 20 mdkr. Förbättringen av räntenettot berodde i allt väsentligt på större affärsvolymer.
 
Såväl provisionsnettot som tradingnettot minskade, 1 % respektive 28 %. De aktiemarknads-relaterade provisionerna gick ned med cirka 250 mkr medan betalningsprovisioner och ut- och inlåningsprovisioner växte. Lägre volymer, huvudsakligen i aktiehandeln, låg bakom nedgången i tradingnettot. I tradingnettot redovisas också det finansiella resultatet från Handelsbanken Liv, d v s det över- eller underskott som uppkommer efter det att försäkrings-tagarna fått den garanterade avkastningen. Genom den negativa utvecklingen på framförallt aktiemarknaden uppstod ett underskott på 87 mkr (0).
 

 
Omkostnaderna uppgick till 5 542 mkr (4 897), en ökning med 13 %. Förvärven av SPP och Midtbank samt konsolideringen av Handelsbanken Liv påverkade kostnadsjämförelsen mellan åren. Exkluderas effekterna av dessa samt effekten av en försvagad svensk valuta, var den underliggande kostnadsökningstakten sjunkande och uppgick till 4,8 %. Merparten av denna berodde på högre kostnader för IT och öppnandet av nya kontor utanför Sverige, huvudsak-ligen i de övriga nordiska länderna. IT-kostnaderna uppgick till 1 444 mkr (1 226). Medelantalet anställda uppgick till 9 763 (8 898). Av ökningen svarade Midtbank och Handelsbanken Liv för 486 personer. Antalet anställda i koncernen minskade med 91 personer från årsskiftet till halvårsskiftet.
 
 
Fortsatt mycket låga kreditförluster
Kreditförlusterna var på en fortsatt mycket låg nivå och uppgick till 100 mkr jämfört med nettoåtervinningar på 65 mkr föregående år. Andelen osäkra fordringar i förhållande till utlåningen sjönk till 0,25 % (0,37). Volymen övertagna panter uppgick till 169 mkr (135).
 
 
Kapitaltäckning, återköp och rating
Koncernens kapitaltäckning var 9,4 % (9,3). Primärkapitalrelationen steg och uppgick till 6,3 % (5,9).
 
Handelsbanken fick av bolagsstämman i april 2002 bemyndigande dels att köpa tillbaka högst 20 miljoner aktier fram till bolagsstämman 2003 dels att, om det bedöms lämpligt, sälja redan återköpta aktier i syfte att finansiera förvärv. Handelsbanken har inte köpt tillbaka några aktier under året.
 
Handelsbankens rating var oförändrad hos samtliga tre ratinginstitut. I mitten av april ändrade Standard & Poor's sin s k "outlook" för Handelsbankens rating från "stabil" till "positiv".
 
 
Storbritannien bankens elfte regionbank
Vid halvårsskiftet bröts verksamheten i Storbritannien ut ur Handelsbanken Markets och verksamheten drivs nu som bankens elfte regionbank. Regionbanken har 8 kontor varav 2 öppnades under året.
 
 
Handelsbanken förstärkte SPP:s kapitalbas
Utvecklingen på aktiemarknaden urholkade SPP:s kapitalbas. I slutet av juli emitterade SPP ett evigt förlagslån om totalt en miljard kronor till Handelsbanken. Därefter har aktiemarknaden fortsatt att utvecklas negativt och banken har ställt i utsikt att bevilja SPP ytterligare förlagslån, i den mån detta bedöms lämpligt. Handelsbankens nyckeltal påverkas inte av dessa transaktioner. För Handelsbanken Liv finns i nuläget inte någon anledning att förstärka kapitalbasen. När bolaget omvandlades till ett vinstutdelande bolag kapitaliserades det så att det skulle kunna klara såväl finansiella påfrestningar som att expandera, utan att behöva stärka sin kapitalbas.
 
 
Handelsbankens pensionsstiftelse och pensionskassa
Handelsbankens pensionsstiftelse/pensionskassa hade vid halvårsskiftet tillgångar på totalt 16,3 mdkr. Den totala pensionsskulden var vid samma tidpunkt 11,2 mdkr. Det innebar att övervärdena var mer än 5 mdkr.
 

 
Optioner, bonus och andra förmåner
Belöningssystem inom företag har diskuterats ingående under våren och sommaren. Det finns därför anledning att påminna om hur Handelsbanken ser på olika typer av belöningssystem.
 
Av Handelsbankens totala personalkostnader var 3,8 % (8,9) resultatbaserad ersättning. Resultatbaserad ersättning återfinnes enbart inom Markets, Securities och Kapitalförvalt-ningen. Inom dessa områden följer Handelsbanken den praxis som finns på respektive marknad. Handelsbankens koncernledning har ersättning i form av fast lön och det finns således inga andra inslag av resultatbaserade ersättningar än nedan beskrivna syntetiska optioner.
 
I oktober 1999 erbjöd Handelsbanken ledande befattningshavare, kontorschefer och andra nyckelpersoner att köpa så kallade syntetiska optioner. Drygt 86 % av de personer som erbjöds att köpa optioner tecknade sig för totalt 3,85 miljoner optioner. Eftersom det är syntetiska optioner leder programmet inte till någon utspädning av nuvarande aktieägares innehav. Optionsprogrammet gjordes på marknadsmässiga villkor. Optionspriset fastställdes av en extern fondkommissionär till 11 kronor per option vid lösenpriset 178:50. Varje medarbetare, som tecknade sig för optioner, betalade således kontant 11 kronor per option.  Optionernas löptid är t o m 25 november 2004. Kostnaderna för optionsprogrammet redovisas årligen i årsredovisningen. Kostnaden, som huvudsakligen avser en kurssäkring vilken täcker såväl upp- som nedgång av kursen på Handelsbankens aktie, var vid halvårsskiftet 2,1 mkr (4,2).
 
En väsentlig del i Handelsbankens belöningssystem är stiftelsen Oktogonen. Om Handels-bankens räntabilitet överstiger genomsnittet för övriga börsnoterade banker i Norden och utdelningen till aktieägarna i Handelsbanken inte sänks, kan banken sätta av ett belopp till Oktogonen. Detta sker efter beslut i bankens styrelse. Alla heltidsanställda får samma belopp, d v s tilldelningen är inte relaterad till andra ersättningar eller till vilken befattning respektive anställd har. Utbetalning sker i samband med pensionering. Sedan detta vinstandelssystem skapades i början av 1970-talet har principerna för tilldelning varit oförändrade. I slutet av juni 2002 var värdet av en full andel, d v s den andel som tillkommer någon som varit anställd i banken sedan systemet startade, drygt 3,8 mkr.
 
 
Handelsbanken uppmärksammas av internationell fackpress
Handelsbanken utsågs av tidskrifterna Euromoney och The Banker till bästa bank i Norden inklusive Baltikum respektive bästa bank i Sverige. Det är andra året i rad dessa tidskrifter utser Handelsbanken till den bästa banken. Det är alltid tillfredsställande med denna typ av uppmärksamhet. Det avgörande för banken är emellertid inte att få utmärkelser från tidningar utan att vara banken med de mest nöjda kunderna. Handelsbanken har, sedan oberoende mätningar av kundnöjdhet påbörjades i Sverige, haft mer nöjda kunder än de övriga stor-bankerna i Sverige. Under hösten kommer oberoende mätningar av kundnöjdhet i fyra nordiska länder att genomföras.
 
Stockholm den 20 augusti 2002
 
Lars O Grönstedt
Verkställande direktör och koncernchef
Hela rapporten inklusive tabeller finns att ladda ner från medföljande länk.

Ytterligare information lämnas av: <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> Lars O Grönstedt, koncernchef <!-- hugin-supplied --><br> telefon: 08 - 22 92 20 <!-- hugin-supplied --><br> e-post: lagr03@handelsbanken.se <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> Lennart Francke, chef för Ekonomiavdelningen <!-- hugin-supplied --><br> telefon: 08 - 22 92 20 <!-- hugin-supplied --><br> e-post: lefr01@handelsbanken.se <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> Lars Lindmark, chef för Informationsavdelningen <!-- hugin-supplied --><br> telefon: 08 - 701 10 36 <!-- hugin-supplied --><br> e-post: lali12@handelsbanken.se <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> Bengt Ragnå, chef för Investor Relations <!-- hugin-supplied --><br> telefon: 08 - 701 12 16 <!-- hugin-supplied --><br> e-post: bera02@handelsbanken.se <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> Delårsrapport för tredje kvartalet 2002 publiceras den 22 oktober 2002. <!-- hugin-supplied --><br> Handelsbankens delårsrapporter m m finns tillgängliga på Internet (http://www.handelsbanken.se/ir) <!-- hugin-supplied --><br>