Handelsbankens delårsrapport JANUARI - JUNI 2004

Sammanfattning
 • Rörelseresultatet ökade med 11% till 6,6 mdkr (5,9)
 • Resultatet efter skatt ökade med 13% till 4,7 mdkr (4,2)
 • Räntabiliteten blev 15,9% (15,7)
 • Intäkterna ökade med 6% till 12,0 mdkr (11,3) medan kostnaderna, exklusive resultatbaserade ersättningar, var oförändrade
 • Kreditförlusterna var mycket låga - återvinningarna översteg kreditförlusterna i andra kvartalet
 • Vinsten per aktie ökade till 6,90 kronor (6,04)
 • Banken beslöt att ansöka om banklicens i Shanghai
 • SPPs försäkringstagare röstade med överväldigande majoritet för en ombildning av bolaget till att bli vinstutdelande
 •  
   
  Koncernen
   
  Rörelseresultatet ökade med 11%
  Handelsbankens resultat uppgick till 6 609 mkr (5 937), en ökning med 11%. Intäkterna ökade med 6%. Avkastningen på eget kapital blev 15,9% (15,7). Vid beräkning av räntabiliteten för året har 2,0 mdkr lagts till det egna kapitalet som en följd av nya redovisningsföreskrifter. Enligt dessa ska övervärdet i bankens pensionsstiftelse, efter uppskjuten skatt, läggas till det egna kapitalet. För helåret 2003 var räntabiliteten 14,9%. K/I-talet före kreditförluster uppgick till 44,7% (46,5) och efter kreditförluster 44,8% (47,4). Vinsten per aktie uppgick till 6,90 kronor (6,04) och för rullande 12-månadersperiod var den 12,55 kronor (10,90).
   
  Resultatet för andra kvartalet enskilt var 3 162 mkr jämfört med 3 080 mkr för motsvarande period föregående år.
   
  Intäkterna ökade med 6% - kostnaderna, exklusive resultatbaserade ersättningar, oförändrade
  Intäkterna ökade med 6% till 11 976 mkr (11 284). Räntenettot minskade något men det kompenserades av förbättrade provisions- och tradingnetton, vilka ökade med 23% respektive 18%. Tradingnettot drevs framförallt av bättre resultat inom den aktierelaterade handeln. Bland provisionerna steg aktiemarknadsrelaterade-, utlånings- och försäkringsprovisioner mest. Kostnaderna ökade med 2% till 5 349 mkr (5 245), vilket praktiskt taget i sin helhet berodde på högre resultatbaserade ersättningar. Antalet anställda var 9 086 (9 192). I förhållande till årsskiftet ökade antalet anställda med 29 personer.
   
  Affärsvolymerna ökade
  Utlåningen till allmänheten ökade till 854 mdkr (831). Från årsskiftet ökade utlåningen med 31 mdkr, vilket motsvarar en årstakt på drygt 7%. Medelvolymen gick upp och var 845 mdkr (826).
   
  Utlåningsvolymerna i kontorsrörelsen utanför Sverige ökade snabbare än i Sverige. Medelutlåningen ökade i de fyra utomsvenska hemmamarknaderna med 13% till 146 mdkr (129), varav utlåning till hushåll med 18% och till företag med 10%.
   
  Inlåningen från allmänheten ökade med 5% till 305 mdkr (291). Ökningstakten var högre utanför Sverige. Inlåning från hushåll utanför Sverige ökade med 36%, till 24 mdkr (18).
   
  I Sverige ökade inlåningen med 5%.
   
  Bankens andel av nysparandet på den svenska fondmarknaden uppgick till 16,2% (14,9), vilket var väsentligt mer än bankens andel av den totala stocken av fondsparande i Sverige.
   
  Kreditförluster ytterligare ner
   
  För perioden uppgick kreditförlusterna till 18 mkr (102). Kreditförlustnivån var 0,00% (0,02). Andelen osäkra fordringar i förhållande till utlåningen var 0,23 (0,28).
   
  För andra kvartalet visade banken nettoåtervinningar, det vill säga att återvinningarna var större än periodens kreditförluster.
   
  Kapitaltäckning, återköp, indragning av aktier och rating
  Kapitaltäckningen var 9,9% (9,6) och primärkapitalrelationen var 7,1% (6,6).
   
  På bolagsstämman 2004 bemyndigades bankens styrelse att återköpa maximalt 40 miljoner aktier under tiden fram till nästa bolagsstämma. Styrelsen beslöt att 5 mdkr är det maximala belopp för vilket aktier får återköpas. Banken återköpte under första halvåret 23,7 miljoner aktier för totalt 3,4 mdkr. Av de återköpta aktierna köptes 7,2 miljoner aktier med stöd av det bemyndigande som bolagsstämman 2003 gav bankens styrelse och 16,5 miljoner aktier med stöd av bemyndigandet från bolagsstämman i april 2004.
   
  Bolagsstämman 2004 beslutade att de 21,4 miljoner aktier som återköpts under 2000 och 2001, skulle dras in genom nedsättning av aktiekapitalet. I samband med indragningen genomfördes en fondemission varvid aktiens nominella värde ökade från 4,00 kronor till 4,15 kronor. Dessa förändringar registrerades den 5 juli 2004. Antalet aktier i banken uppgår därefter till 693,4 miljoner. Antalet utestående aktier, efter återköpen enligt beskrivningen ovan, uppgår till 669,6 miljoner.
   
  Handelsbankens rating var oförändrad under andra kvartalet från alla de institut som bedömer banken, Moody's, Standard & Poor's och Fitch.
   
  Överväldigande majoritet för ombildning av SPP till ett vinstutdelande livförsäkringsbolag
  SPP genomförde under maj och juni en omröstning bland försäkringstagarna huruvida SPP skulle ombildas från att drivas enligt ömsesidiga principer till att bli ett vinstutdelande livförsäkringsbolag. Totalt deltog knappt 62% av de röstberättigade i omröstningen. Av dessa var det en överväldigande majoritet - 89% - som röstade "ja" till ombildningen. Enligt tidplanen ska SPP ombildas 1 januari 2006.
   
  Banken ansöker om banklicens i Shanghai
  Handelsbanken har varit representerad i Kina sedan 1983 med ett representantkontor i Beijing. För två år sedan öppnades ett representantkontor i Shanghai och det är där banken har ansökt om banklicens för att driva en filial. Kontoret kommer att vända sig till företag med anknytning till Norden och Storbritannien. När filialen i Shanghai är etablerad kommer banken att driva bankverksamhet på tre platser i Asien, förutom i Shanghai också i Singapore och Hongkong. Dessutom driver banken representantkontor i Taipei och Beijing. Handelsbanken har därmed, med god marginal, den bredaste närvaron i Asien av alla nordiska banker.
   
  Handelsbanken Liv förvärvade SPP Liv Fondförsäkring AB
   
  Handelsbanken Liv förvärvade den 1 juli 2004 SPPs fondförsäkringsbolag. Köpeskillingen var 1,1 mdkr. Eftersom bolaget ägdes av det ömsesidigt bedrivna SPP kom köpeskillingen försäkrings-tagarna i SPP till godo. Köpeskillingen baserades på oberoende värderingar. För att finansiera förvärvet emitterade Handelsbanken Liv ett förlagslån om 900 mkr till Handelsbanken. Dessutom erhöll Handelsbanken Liv ett aktieägartillskott på 300 mkr.
   
  Handelsbanken Fonder förvärvade XACT Fonder
  I mitten av juni slöts ett avtal om att banken förvärvar XACT Fonder AB från OMHEX. Överlåtelsen skedde per 30 juni. XACT är det enda fondbolaget i Sverige som ger ut börsnoterade fonder, så kallade ETFs (Exchange Traded Funds). Dessa kan, i motsats till vanliga fonder, handlas i realtid. XACT Fonder har ensamrätt att ge ut ETFs baserade på OM/HEX-index. Banken ser stora möjligheter att utveckla marknaden dels för ETFs som sådana dels för produkter där en ETF är en viktig ingrediens.
   
  Lars O Grönstedt
  Verkställande direktör och koncernchef
   
  Ytterligare information lämnas av:

  Lars O Grönstedt, koncernchef
  telefon: 08 - 22 92 20, e-post: lagr03@handelsbanken.se
   
  Lennart Francke, chef Ekonomiavdelningen
  telefon: 08 - 22 92 20, e-post: lefr01@handelsbanken.se
   
  Lars Lindmark, chef Informationsavdelningen         
  telefon: 08 - 701 10 36, e-post: lali12@handelsbanken.se
   
  Bengt Ragnå, chef Investor Relations     
  telefon: 08 - 701 12 16, e-post: bera02@handelsbanken.se
   
   
  Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk:

  Om oss

  Handelsbanken

  Prenumerera