Handelsbankens delårsrapport januari - september 2000

Report this content

Sammanfattning

· Resultatet uppgick till 8,9 miljarder kronor, en ökning med 41 %

· Räntabiliteten blev 22,6 %. För helåret 1999 uppgick räntabiliteten till 18,4 %

· Intäkterna ökade med 24 %

· Räntenettot i kontorsrörelsen ökade med 13 %

· Provisionsnettot ökade med 52 %

· Kostnaderna, för jämförbara enheter och exklusive reservering för resultatbaserade ersättningar, var oförändrade

· Internetanvändandet bland bankens företagskunder var cirka 40 %

· Handelsbanken fortfarande i topp när Svenskt Kvalitetsindex mätte servicekvalitet till företagskunder

· Processen att ombilda Handelsbankens ömsesidiga livförsäkringsbolag till vinstutdelande påbörjad

· Stadshypotek presenterade e-bud - en ny Internetbaserad tjänst för fastighetsmarknadenResultatet uppgick till 8 873 mkr (6 295), en ökning med 41 %. Räntabiliteten uppgick till 22,6 % (16,9). För helåret 1999 var räntabiliteten 18,4 %. K/I-talet (kostnader i förhållande till intäkter) minskade till 44 % (50). K/I-talet efter kreditförluster sjönk till 43 % (50). Resultatet per aktie ökade till 9,63 kr (6,31). För rullande tolvmånadsperiod blev resultatet per aktie 12,63 kr (7,88).

Under andra kvartalet påverkades rörelseresultatet positivt med 343 mkr när banken sålde sina aktier i Svensk Exportkredit AB. Exklusive denna effekt ökade resultatet med 36 % till 8 530 mkr.


Intäkter och kostnader
Räntenettot ökade med 9 % till 8 781 mkr (8 067). Räntenettot i kontorsrörelsen ökade med 13 % till 7 867 mkr (6 988). Ökningen berodde i huvudsak på högre volymer medan marginalerna i stort sett var oförändrade. Räntenettot belastades med 246 mkr (231) i avgift till staten för insättargarantin.

Provisionsnettot ökade till 4 167 mkr (2 744), en ökning med 52 %. De värdepappersbaserade provisionerna dominerade fortfarande. Ökningstakten under det tredje kvartalet minskade något i samband med att aktiviteten på Stockholmsbörsen gick ned.

Tradingnettot fortsatte att öka och uppgick till 1 968 mkr (1 245), en ökning med 58 %. I tradingnettot ingår tradingrelaterade utdelningar och räntenetto samt nettoresultatet av finansiella transaktioner. Bankens trading för egen räkning utgör en mycket liten del av tradingnettot.

Kostnaderna för jämförbara delar av koncernen, exklusive reservering för resultatbaserade personalkostnader, var i det närmaste oförändrade och uppgick till 6 186 mkr (6 147). De totala kostnaderna, inklusive kostnaderna i Bergensbanken och reservering för resultatbaserade personalkostnader, ökade med 8 % och uppgick till 6 796 mkr (6 304).

Antalet anställda fortsatte att minska. Exklusive Bergensbanken minskade medelantalet anställda i koncernen med 201 personer. Den svenska kontorsrörelsen minskade antalet med 225 personer eller 5 %.


Fortsatta återvinningar
Kreditförlusterna var fortfarande mycket låga - för sjätte kvartalet i rad översteg återvinningarna periodens kreditförluster. Återvinningarna, inklusive värdeförändringar på övertagen egendom, översteg kreditförlusterna med 109 mkr (74). Andelen osäkra fordringar sjönk ytterligare till 0,24 % (0,30). Volymen övertagna panter sjönk till 141 mkr (278).


Kapitaltäckning, återköp av aktier och rating
Koncernens kapitaltäckning var 9,5 %. Primärkapitalrelationen var 6,4 %. Denna delårsrapport har inte granskats av bankens revisorer varför upparbetade vinstmedel
- enligt Finansinspektionens regler - inte inkluderats i kapitalmåtten. Hade dessa inkluderats skulle koncernens kapitaltäckning uppgå till 9,8 % (9,6) och primärkapitalrelationen skulle ha varit 6,6 % (6,6).

Banken återköpte totalt 12 652 200 aktier, varav 10 987 800 B-aktier, till ett totalt belopp om 1 557 mkr. Genomsnittspriset per aktie blev 123,09 kronor.

Handelsbanken hade oförändrat den högsta ratingen av samtliga nordiska banker. Endast två börsnoterade europeiska universalbanker hade högre rating hos Moody´s än Handelsbanken.


Handelsbanken i topp i Svenskt Kvalitetsindex
Handelsbankens företagsmål sedan tre decennier är att ha högre räntabilitet på eget kapital än jämförbara banker. Detta ska åstadkommas genom att Handelsbanken ger en bättre service till sina kunder än andra banker samtidigt som bankens kostnader är lägre. Därför följer banken aktivt olika mått vad gäller servicenivån inom banksektorn. Svenskt Kvalitetsindex mäter varje år kvaliteten på den service svenska banker levererar till såväl privatpersoner som företag, det så kallade Nöjd Kund Index. Mätningen avseende företagssektorn blev nyligen färdig. Handelsbanken hade fortfarande mest nöjda kunder bland storbankerna. Detta har varit fallet alla år utom ett sedan Nöjd Kund-mätningarna startade 1989.


Handelsbanken Liv ombildas från ömsesidigt bolag till vinstutdelande
Inom ramen för Handelsbanken Livs verksamhet finns ett livförsäkringsbolag som drivs enligt ömsesidiga principer, Handelsbanken Liv Försäkrings AB. Med början denna vecka går ett informationsmaterial ut till bolagets kunder för att informera om fördelarna med att ombilda bolaget till ett vanligt vinstutdelande bolag. I ett ömsesidigt bedrivet bolag måste kunderna hålla ett kollektivt riskkapital. I samband med ombildningen fördelas det befintliga riskkapitalet ut till kunderna och i stället skjuter Handelsbanken till nytt riskkapital. Att driva bolag i vinstsyfte är effektivare och bättre både för kunder och för samhälle. Man kan därför på goda grunder säga att en ombildning är positiv för alla parter. Det är i första hand kunderna som genom röstning avgör om bolaget ska ombildas. Därefter ska ärendet överlämnas till Finansinspektionen för slutgiltigt beslut.


40 % av bankens företagskunder Internetanslutna
Anslutningen till bankens Internettjänst för företag låg på en fortsatt hög nivå. Totalt var cirka 40 % av företagskunderna anslutna. Tjänsten är uppskattad på grund av dess flexibilitet och funktionalitet. Internet är en viktig förklaring till den starka produktivitetstillväxten i banken. Det gäller i minst lika hög grad Internet för företag som Internet för privatpersoner.

Den stora tillströmningen av kunder till Internettjänsten för privatpersoner fortsatte, omkring 10 000 kunder per månad. Handelsbanken hade, enligt en undersökning i våras av en amerikansk investmentbank, den högsta andelen privatkunder anslutna till Internet bland de nordiska bankerna. I en Sifoundersökning visade det sig att Handelsbankens Internetanslutna privatkunder i högre utsträckning än övriga svenska storbankers kunder också regelbundet använde tjänsten.


Stadshypotek lanserar e-bud
Under hösten lanserar Stadshypotek en ny Internetbaserad tjänst, e-bud. Med e-bud förenklas och förtydligas budgivningsprocessen i samband med köp och försäljning av villor, fritidshus och bostadsrätter. Transparensen i budgivningsprocessen ökar och tid frigörs för mäklarkåren. E-bud är en neutral marknadsplats som bygger på samarbete med fastighetsmäklarna och där samtliga mäklare kan deltaga. Genom e-bud får bankens kontor möjlighet att på ett tidigt stadium komma in i de viktiga fastighetsaffärerna, något som gagnar såväl köpare och säljare som mäklare.


Handelsbanken Finans förvärvade Spartacus A/S
Handelsbanken Finans, som redan i dag är det enda heltäckande nordiska finansbolaget, förvärvade efter periodens utgång det danska säljfinansieringsbolaget Spartacus A/S.
I Sverige är Handelsbanken Finans ledande inom säljfinansiering. Genom förvärvet av Spartacus A/S i Danmark får Handelsbanken Finans ett starkt fäste på den danska marknaden.Stockholm den 24 oktober 2000Arne Mårtensson
Verkställande direktör och koncernchef

Hela delårsrapporten inklusive tabeller kan laddas ned från medföljande länk.

Ytterligare information lämnas av: <br> <br>Arne Mårtensson, koncernchef <br>telefon 08 - 22 92 20 <br>e-post arma01@handelsbanken.se <br> <br>Sven Grevelius, chef för Ekonomiavdelningen <br>telefon 08 - 22 92 20 <br>e-post svgr01@handelsbanken.se <br> <br>Lars Lindmark, chef för Informationsavdelningen <br>telefon 08 - 701 10 36 <br>e-post lali12@handelsbanken.se <br> <br>Bengt Ragnå, chef för Investor Relations <br>telefon 08 - 701 12 16 <br>e-post bera02@handelsbanken.se <br> <br>Denna delårsrapport har inte granskats av revisorerna. <br> <br>Bokslutsmeddelande för helår 2000 publiceras den 20 februari 2001. <br>Handelsbankens delårsrapporter m m finns även tillgängliga på Internet (www.handelsbanken.se)