Handelsbankens delårsrapport januari - september 2002

Report this content

Sammanfattning

- Resultatet uppgick till 7 460 mkr (8 556)

- Bankens kontorsrörelse visade sitt högsta resultat någonsin

- Räntenettot steg med 8 % till 10 611 mkr (9 856)

- Kostnadsökningen för jämförbara enheter var 2,7 %

- Fortsatt låga kreditförluster, 222 mkr (+51)

- Inga behov av kapitalförstärkning i livförsäkringsbolagen

- Fortsatta övervärden i pensionsstiftelsen/pensionskassan

Resultatet 7,5 mdkr
Resultat uppgick till 7 460 mkr (8 556), vilket var en minskning med 13 %. För kvartalet blev resultatet 2 100 mkr (2 551). Resultatet påverkades av en nedskrivning av bankens aktieportfölj med 199 mkr. Räntabiliteten blev 14,3 % (19,1). För helåret 2001 uppgick den till 18,4 %. K/I-talet (kostnader/intäkter) före kreditförluster var 50,9 % (46,9) och efter kreditförluster 52,3 % (46,6), i bägge fallen exklusive nedskrivningen av bankens aktieportfölj. Vinsten per aktie blev 7,66 kr (9,18), för rullande tolvmånadersperiod 10,47 kr och för helåret 2001 var den 11,99 kr.
 
 
Intäkter svagt ökande - underliggande kostnadsökning låg
Handelsbankens intäkter steg med 35 mkr till 16 044 mkr (16 009). Räntenettot gick upp med 755 mkr eller 8 % till 10 611 mkr (9 856). Utlåningen till allmän-heten uppgick till 819 mdkr (785), en uppgång med drygt 4 %. Under innevarande år steg utlåningen till allmänheten med 33 mdkr, vilket motsvarade en årstakt på över 5 %. Provisionsnettot uppgick till 3 782 mkr (3 729), en uppgång med drygt 1 %. De aktiemarknadsrelaterade provisionsintäkterna fortsatte att minska, vilket dock kompenserades av ökade provisioner avseende ut- och inlåning, betalningar och försäkringar. Tradingnettot minskade med 746 mkr eller 37 % till 1 248 mkr (1 994). Minskningen av tradingnettot berodde på en fortsatt nedgång av aktie-relaterade tradingintäkter och väsentligt lägre intäkter inom valuta- och ränte-handeln. I tradingnettot redovisas också det över- eller underskott som uppkommer efter det att försäkringstagarna i Handelsbanken Liv fått den garanterade avkast-ningen. Detta underskott minskade tradingnettot med 142 mkr (0).

Omkostnaderna uppgick till totalt 8 163 mkr (7 504), en ökning med knappt 9 %. Justerat för förvärv och Handelsbanken Livs kostnader, som från årsskiftet ingår i koncernens kostnader, samt valutakursförändringar uppgick den underliggande kostnadsökningen till 2,7 %. Det var främst ökade IT-kostnader och etablering av nya kontor utanför Sverige som bidrog till kostnadsökningen. Kostnaderna under kvartalet sjönk i förhållande till tidigare kvartal och var i nivå med kostnaderna under tredje kvartalet 2001. Antalet anställda, för jämförbara delar av koncernen, minskade med 191 personer från årsskiftet till utgången av tredje kvartalet. IT-kostnaderna var 2 105 mkr (1 889).
 
 
Kreditförluster på fortsatt låg nivå
Kreditförlusterna uppgick till 222 mkr jämfört med nettoåtervinningar på 51 mkr föregående år. Andelen osäkra fordringar i förhållande till utlåningen sjönk och uppgick till 0,22 % (0,31).
 
 
Kapitaltäckning, återköp och rating
Koncernens kapitaltäckning var 9,4 % (9,5). Primärkapitalrelationen steg och uppgick till 6,3 % (5,9). De angivna nyckeltalen inkluderar under tredje kvartalet upparbetade vinstmedel. Handelsbanken fick på bolagsstämman i april 2002 bemyndigande att köpa tillbaka högst 20 miljoner aktier. Bemyndigandet har inte utnyttjats under året.
 
Bankens rating var oförändrad hos samtliga tre ratinginstitut.
 
 
Utvecklingen på aktiemarknaden påverkade livförsäkringsbolagen
Handelsbanken äger två livförsäkringsbolag, Handelsbanken Liv och SPP Liv. Handelsbanken Liv ombildades vid årsskiftet från att ha drivits enligt ömsesidiga principer till att vara ett vinstutdelande bolag. SPP Liv drivs enligt ömsesidiga principer. Den negativa utvecklingen på aktiemarknaden påverkade bolagen men konsekvenserna för Handelsbankskoncernen var olika beroende på driftsform. I Handelsbanken Liv påverkar under- eller överskott koncernresultatet eftersom bolaget är vinstutdelande. I SPP, däremot, påverkas inte koncernens resultat av under- eller överskott då SPP drivs enligt ömsesidiga principer.
 
 
Handelsbanken Liv
Rörelsegrenen Pension och Försäkring, vilken i allt väsentligt motsvarar Handels-banken Liv, redovisade en förlust på 139 mkr (+31).
 
För att reducera effekterna av fortsatt fallande aktiekurser på försäkringstagarnas tillgångar och bolagets resultat minskades andelen aktier av bolagets totala placeringstillgångar.
 
Begreppet "kollektiv konsolidering" har ingen innebörd för ett vinstutdelande livförsäkringsbolag. Handelsbanken Livs aktiekapital fyller den funktion som det kollektiva riskkapitalet har i ett ömsesidigt bolag. Vid ombildningen av Handels-banken Liv sköt Handelsbanken till aktiekapital så att livbolaget skulle kunna klara såväl finansiella påfrestningar som att expandera sina affärsvolymer. Solvens mäts i Handelsbanken Liv på samma sätt som i ömsesidiga bolag. Solvenskvoten för Handelsbanken Liv var cirka 1,3 och skillnaden mellan solvensmarginalen och kapitalbasen var drygt 300 mkr. Solvenskvoten påverkas inte bara av marknadens utveckling och bolagets åtgärder utan också av administrativa beslut, t ex den av Finansinspektionen fastställda så kallade "högsta räntan", som får användas för beräkning av bolagets livförsäkringsavsättningar. Handelsbanken Livs kapitalbas är tillfredsställande.
 
Tidigare bedömningar om ett årligt tillskott till koncernresultatet från Handels-banken Liv på 150-200 mkr under normala marknadsomständigheter kvarstår.
 
 
SPP
SPPs tekniska resultat, d v s det resultat som i ett ömsesidigt bolag hänförs till försäkringstagarna, var negativt. Detta påverkade inte Handelsbankens resultat eller balansräkning. SPPs kapitalbas överskred solvensmarginalen med 695 mkr och solvenskvoten var 1,2.
 
SPP vidtog under tredje kvartalet en rad åtgärder i syfte att stärka kapitalbasen, bland annat emitterades två eviga förlagslån på totalt 1,6 mdkr till Handelsbanken. En frysning av utbetalningarna av de innestående så kallade företagsmedlen beslutades den 2 oktober 2002 i samband med att Alecta fattade motsvarande beslut. Med nu kända förutsättningar kommer SPP att ombildas till vinstutdelande bolag år 2005.
 
Handelsbanken är övertygad om att livförsäkringsverksamhet bedrivs effektivare i vinstutdelande bolag än i bolag som drivs enligt ömsesidiga principer. SPPs kapitalbas är tillfredsställande.
 
 
Handelsbanken har de mest nöjda kunderna av de större bankerna enligt Svenskt Kvalitetsindex
I början av oktober presenterade Svenskt Kvalitetsindex (SKI) sin årliga mätning av kundnöjdhet bland de svenska bankerna. Handelsbanken låg fortsatt i topp bland bankerna med rikstäckande kontorsnät, både vad avser företagskunder och privatkunder. Handelsbanken fäster stor vikt vid SKIs mätning av kundnöjdhet, framförallt därför att den görs årligen och på ett konsistent sätt. Under de knappt 15 år som SKI gjort mätningarna har Handelsbanken alltid varit den storbank som legat i topp vad avser privatmarknad och alla år utom ett vad gäller företags-marknad.
Under kvartalet redovisade SchroderSalomonSmithBarney, en amerikansk investmentbank, en studie av europeiska bankkunders inställning till sin bank.
 
Över 30 000 privatpersoner intervjuades i 12 olika länder för att få svar på frågor som rörde kundlojalitet. Undersökningen anknyter väl till det som SKI löpande mäter men använde en annan metod. Också i denna undersökning låg Handels-banken i topp, d v s "kundlojaliteten" bland Handelsbankens kunder var större än i någon annan - och mer än dubbelt så hög som hos den näst bästa banken - av de cirka 30 europeiska banker som särredovisades i undersökningen.
 
Handelsbankens pensionsstiftelse och pensionskassa
Handelsbankens pensionsstiftelse/pensionskassa hade vid utgången av perioden ett sammanlagt övervärde på knappt 3 mdkr.
 
 
Stockholm den 22 oktober 2002
 
 
Lars O Grönstedt
Verkställande direktör och koncernchef
 
 
 
Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk.

Ytterligare information lämnas av: <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> Lars O Grönstedt, koncernchef <!-- hugin-supplied --><br> telefon: 08 - 22 92 20 <!-- hugin-supplied --><br> e-post: lagr03@handelsbanken.se <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> Lennart Francke, chef för Ekonomiavdelningen <!-- hugin-supplied --><br> telefon: 08 - 22 92 20 <!-- hugin-supplied --><br> e-post: lefr01@handelsbanken.se <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> Lars Lindmark, chef för Informationsavdelningen <!-- hugin-supplied --><br> telefon: 08 - 701 10 36 <!-- hugin-supplied --><br> e-post: lali12@handelsbanken.se <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> Bengt Ragnå, chef för Investor Relations <!-- hugin-supplied --><br> telefon: 08 - 701 12 16 <!-- hugin-supplied --><br> e-post: bera02@handelsbanken.se <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> Denna delårsrapport har inte granskats av revisorerna. <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> Bokslutsmeddelande för 2002 publiceras den 18 februari 2003. <!-- hugin-supplied --><br> Handelsbankens delårsrapporter m m finns tillgängliga på Internet (http://www.handelsbanken.se/ir)