Stadshypotek: BOKSLUTSMEDDELANDE FÖR 2000

· Rörelseresultatet fortsatte att öka och uppgick till 4.122 mkr,

· Räntenettot ökade till 4.444 mkr

· Omkostnaderna minskade med 129 mkr eller 25%

· Kreditförlusterna var fortsatt mycket låga. Återvinningarna översteg redovisade kreditförluster

· Fortsatt ökning av privatutlåningen. Även totalvolymen steg.

· Flygande start för e-bud -ny tjänst för fastighetsmäklareStadshypotekskoncernens räntenetto ökade med 21 mkr jämfört med 1999. Resultatet före kreditförluster steg till 4.100 mkr (4.055), medan rörelseresultatet uppgick till 4.122 mkr (4.120).

Rörelsens intäkter

Ökningen av koncernens räntenetto med 21 mkr beror på en förbättrad utlåningsmarginal, en ökad privatmarknadsutlåning och en lägre belastning av förtidslösta privatmarknadslån som lämnades under 1993 och första halvåret 1994. Räntenettot har påverkats negativt av ett lägre ränteläge och ett minskat eget kapital, som en följd av lämnat koncernbidrag och utdelning.

Minskningen av posten "Övriga rörelseintäkter" förklaras av en realisationsvinst vid försäljning av en rörelsefastighet 1999 och en lägre garantiprovisionsintäkt från moderbolaget 2000.


Kostnader

Koncernens totala omkostnader uppgick till 377 mkr (506), en minskning med 129 mkr eller 25% jämfört med motsvarande period föregående år. Omkostnaderna innefattar bland annat förmedlingsprovisioner som Handelsbanken Hypotek erlägger till Handelsbanken. Dessa provisioner har, till följd av dotterbolagets volymminskning, reducerats med 76 mkr jämfört med 1999.

Personalkostnaderna har påverkats av en återföring på 18 mkr av pensionsöverskott från SPP. Före avdrag för dessa SPP-medel uppgick personalkostnaderna till 27 mkr, vilket jämfört med 1999 motsvarar en minskning med 6 mkr eller 18%.

Kreditförluster
Kreditförlusterna på lånefordringar uppgick till -22 mkr (-65), vilket motsvarar en kreditför-lustnivå på -0,01% (-0,02). Kreditförlusternas positiva bidrag om 22 mkr till resultatet förklaras av att summan av återförda reserveringar och influtet på tidigare års konstaterade kreditförluster översteg de konstaterade och befarade kreditförlusterna.

Per den 31 december 2000 uppgick Stadshypoteks osäkra fordringar före avdrag för reserv för befarade kreditförluster till 3.672 mkr (4.729). Efter avdrag för reserv för befarade kreditförluster uppgick dessa till 2.599 mkr (3.457).

Av de osäkra fordringarna är 656 mkr (946) oreglerade samt 3.016 mkr (3.783) sådana krediter för vilka låntagarna betalar ränta och amorteringar, men som till följd av låntagarnas betalningsförmåga och osäkerhet om säkerhetens värde bedöms som osäkra.

Härutöver finns oreglerade fordringar på 940 mkr (843), för vilka dock säkerheterna bedöms så goda att ränta intäktsförts.
Utöver osäkra fordringar ingick i problemkrediter även räntenedsatta krediter där räntan satts ned i förhållande till marknadsmässig ränta. Dessa krediter uppgick per 31 december 2000 till 7 mkr (40).

Efter avdrag för reserv för befarade kreditförluster uppgick problemkrediterna per 31 de-cember 2000 till 2.606 mkr (3.497).

Övertagen egendom

Ett övertaget objekt fanns per 31 december. Objektet är en obebyggd tomt bokförd till 0 kr.


Utlåning
Utlåningen till allmänheten uppgick vid årets slut till 326,0 mdkr ( 319,3).
Av Stadshypotekskoncernens totala volymökning 2000 med 6,7 mdkr (-7,2) svarade privatmarknadsutlåningen för en ökning med 11,2 mdkr (5,8) medan utlåningen till företagsmarkna-den minskade med 4,5 mdkr (13,0). Vid utgången av 2000 kunde en månatlig ökning av privat-marknadsutlåningen redovisas för 29:e månaden i rad.


Rating

Stadshypotek innehar hos Moody's samma rating som moderbolaget, Aa2, vilket för de båda bolagen är den högsta förekommande ratingen på respektive marknad i Norden.


Kapitaltäckning

Kapitaltäckningsgraden uppgick per 31 december 2000 till 11,9% (12,0). Den lägre kapitaltäck-ningsgraden förklaras av lämnat koncernbidrag.

Publiceringsdagar för delårsrapporter

Jan-mars: 23 april 2001
Jan-juni: 21 aug 2001
Jan-sep: 23 okt 2001

Hela delårsrapporten inklusive tabeller kan laddas ned från medföljande länk.

Michael Zell <br>Verkställande direktör <br>08-701 54 10 <br> <br>Stockholm den 20 februari 2001 <br>

Om oss

Handelsbanken