Stadshypoteks bokslutsmeddelande för år 2002

Sammanfattning

- Rörelseresultatet ökade till 4 711 mkr

- Räntenettot ökade med 212 mkr till 4 820 mkr 

- Omkostnaderna minskade med 20% beroende på löpande effektivisering

- Återvinningarna översteg nya kreditförluster

- Ökad marknadsandel på företagsmarknaden samt stabil tillväxt av volymerna på privatmarknaden
 
- Ökad kundnytta genom utveckling av nya Internetbaserade tjänster
 
- Inlösen av preferensaktier i Handelsbanken Hypotek
 
- Fusionsarbetet mellan Stadshypotek och Handelsbanken Hypotek fortlöper enligt plan.
 

Fortsatt starkt resultat
Stadshypotekskoncernens rörelseresultat ökade till 4 711 mkr (4 543), Stadshypoteks högsta resultat någonsin. Härigenom har rörelseresultatet förbättrats varje år sedan Handelsbankens förvärv 1997. Resultatförbättringen förklaras huvudsakligen av förbättrat räntenetto och lägre kostnader.

Rörelsens intäkter
Räntenettot förbättrades med 212 mkr och uppgick till 4 820 mkr (4 608). Ökningen förklaras främst av ökade utlåningsvolymer samt en förbättrad utlåningsmarginal som en följd av en fortsatt ökning av privatmarknadsutlåningen. Ett lägre ränteläge under året har, i kombination med ett minskat eget kapital, påverkat räntenettot negativt.
 
Kostnader
Koncernens totala omkostnader fortsätter att minska, främst beroende på en löpande effektivisering. De uppgick till 259 mkr (323), en minskning med 64 mkr eller 20%. I omkostnaderna ingår förmedlingsprovisioner som Handelsbanken Hypotek erlägger till Handelsbanken. Till följd av dotterbolagets minskade utlåningsvolymer har förmedlingsprovisionerna reducerats med 48 mkr.

Kreditförluster
Återvinningarna översteg nya kreditförluster och uppgick netto till 160 mkr (193), vilket motsvarar en kreditförlustnivå på -0,05% (-0,06) av utlåningen.
 
Per den 31 december 2002 uppgick Stadshypoteks osäkra fordringar före avdrag för reserv för sannolika kreditförluster till 1 939 mkr (2 717). Av de osäkra fordringarna var 310 mkr (620) oreglerade samt 1 629 mkr (2 097) krediter för vilka låntagarna betalar ränta och amorteringar, men som till följd av låntagarnas betalningsförmåga och osäkerhet om säkerhetens värde bedöms som osäkra. Efter avdrag för reserv för sannolika kreditförluster uppgick osäkra fordringar till 1 350 mkr (1 887).
 
Utlåning
Utlåningen till allmänheten fortsätter att öka och uppgick den 31 december 2002 till 366,2 mdkr (349,9). Privatmarknadsutlåningen visar en stabil tillväxt med en ökning med 17,4 mdkr (20,5). Marknadsandelen på företagsmarknaden ökade trots att den totala företagsutlåningen minskade med 1,1 mdkr (3,4). 
 
Fokusering på kundnytta
Stadshypotek har under året lanserat två nya Internetbaserade tjänster som mottagits mycket väl av kunderna. Under sommaren introducerades "Räntebindning på Internet", som sedan dess har utnyttjats vid var fjärde räntebindning, som kunden valt att göra.
Under hösten har kunderna givits möjlighet att använda "Villkorsändring på Internet", som förenklar hanteringen och ökar flexibiliteten när ny räntebindningsperiod ska väljas.
Därutöver har anmälningsförfarandet till aviseringstjänsten e-giro under hösten förbättrats och förenklats, vilket resulterat i ett starkt ökat intresse för tjänsten.
 
Kapitaltäckning
Kapitaltäckningsgraden uppgick den 31 december 2002 till 9,8% (10,8). Den lägre kapitaltäckningsgraden jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år förklaras huvudsakligen av den ökade utlåningsvolymen.

Fusion av hypoteksbolagen
Stadshypotek och Handelsbanken Hypotek har hos PRV ansökt om tillstånd  att verkställa den mellan bolagen i oktober 2002 beslutade fusionsplanen som innebär att Handelsbanken Hypotek skall uppgå i Stadshypotek. Fusionen beräknas vara genomförd under våren 2003 varefter kvarvarande krediter i Handelsbanken Hypotek kommer att överföras till Stadshypoteks lånesystem.
 
 
Stockholm den 18 februari 2003
 
 
Claes Norlén
Verkställande direktör
 
 
Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk.

Om oss

Handelsbanken

Prenumerera

Dokument & länkar