Stadshypoteks delårsrapport: Januari - Juni 2004

Sammanfattning
 • Rörelseresultatet ökade med 4% till 2 628 mkr
 • Omkostnaderna minskade med 19%
 • Återvinningarna fortsätter att överstiga nya kreditförluster
 • Ökad tillväxttakt av volymerna på privatmarknaden
 • Ökade volymer på företagsmarknaden förstärker Stadshypoteks ställning som ledande aktör på denna marknad
 • Nya produkter som lanserats under våren har mottagits positivt
 • e-bud har kompletterats med funktionalitet för sms och e-mail
 •  
   
  Stadshypoteks delårsrapport januari - juni 2004

  Resultat och intäkter
  Stadshypoteks rörelseresultat ökade med 100 mkr till 2 628 mkr (2 528), Stadshypoteks högsta halvårsresultat någonsin. Resultatförbättringen förklaras av ett förbättrat räntenetto, lägre omkostnader samt att återvinningarna fortsätter att överstiga nya kreditförluster.
   
  Ökningen av räntenettot med 116 mkr eller 5% till 2 632 mkr (2 516) förklaras dels av ökade utlåningsvolymer och en fortsatt förskjutning mot ökad andel privatmarknadsutlåning, dels av positiva effekter på bolagets upplåning som följd av en gynnsam ränteutveckling. Det sjunkande ränteläget i kombination med ett minskat eget kapital har dock påverkat räntenettot negativt.
   
  Kostnader
  Stadshypoteks omkostnader minskade med 19% till 75 mkr (93). I omkostnaderna för 2003 ingick förmedlingsprovisioner som Handelsbanken Hypotek erlade till Handelsbanken före den i mars genomförda fusionen med Stadshypotek. Exklusive dessa förmedlingsprovisioner på totalt 17 mkr har kostnaderna jämfört med föregående år minskat med 1 mkr trots en bibehållen hög ambition avseende fortsatt systemutveckling.
   
  Kreditförluster
  Återvinningarna översteg nya kreditförluster och uppgick netto till 96 mkr (129), vilket motsvarar en kreditförlustnivå på -0,05% (-0,07) av utlåningen.
   
  Per den 30 juni 2004 uppgick Stadshypoteks osäkra fordringar före avdrag för reserv för sannolika kreditförluster till 1 106 mkr (1 630). Av de osäkra fordringarna är 211 mkr (287) oreglerade samt 895 mkr (1 343) sådana krediter för vilka låntagarna betalar ränta och amorteringar, men som till följd av låntagarnas betalningsförmåga och osäkerhet om säkerhetens värde bedöms som osäkra.
   
  Efter avdrag för reserv för sannolika kreditförluster uppgick osäkra fordringar till 813 mkr (1 173).
   
  Utlåning
  Per den 30 juni 2004 uppgick utlåningen till 399,6 mdkr, en ökning jämfört med samma tidpunkt föregående år med 22,6 mdkr.
   
  Privatmarknaden fortsätter att visa en kraftig tillväxt, en tillväxt som tagit ytterligare fart under senare delen av våren. Jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år uppgick ökningen till 17,9 mdkr. Tillväxten på företagsmarknaden är fortsatt god och innebär att Stadshypotek förstärker ställningen som den dominerande långivaren gentemot denna viktiga kundgrupp. Volymökningen jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år uppgick till 4,5 mdkr.

  Nya produkter
  Under våren har ett flertal nya produkter för privatmarknaden lanserats. Efterfrågan av låneprodukter med rörlig ränta eller kortfristig räntebindning är fortsatt stor. För att komplettera Stadshypoteks redan breda utbud av produkter lanserades i mitten av april en ny låneprodukt med 3 månaders räntebindning med en attraktiv räntesättning. Mottagandet har varit mycket positivt och tillväxten har varit god.
   
  I nära samarbete med Handelsbanken ges kunder sedan i slutet av maj möjlighet att teckna Låneskydd utan kostnad om samtliga lån och krediter samlas i Handelsbankskoncernen.
   
  e-bud, som Stadshypotek kostnadsfritt erbjuder mäklarkåren som stöd i den känsliga budgivningsprocessen vid bostadsaffärer, är föremål för en löpande utveckling baserad på önskemål från den ständigt ökande kretsen användare. I slutet av maj lanserades en service för köpare respektive säljare att, förutom att följa budgivningen via Internet, även få ett sms eller e-mail direkt till sin mobiltelefon med information om senast lämnade bud.
   
  Kapitaltäckning och rating
  Kapitaltäckningsgraden uppgick den 30 juni 2004 till 8,7% (9,4). Den lägre kapitaltäckningsgraden jämfört med motsvarande period föregående år förklaras huvudsakligen av en ökad utlåningsvolym.
   
  Stadshypotek erhöll under våren en förbättrad rating till Aa1 från Moody's avseende långfristig upplåning. Den kortfristiga ratingen är oförändrad P1.
   
   
  Stockholm den 17 augusti 2004
   
  Claes Norlén
  Verkställande direktör
   
  Hela rapporten inklusive tabeller  kan laddas ner från medföljande länk:

  Om oss

  Handelsbanken

  Prenumerera