Stadshypoteks delårsrapport 1 januari - 30 september 2000


Stadshypotekskoncernens räntenetto ökade med 14 mkr till 3 416 mkr jämfört med motsvarande period 1999. Resultatet före kreditförluster steg till 3 154 (3 126), medan rörelseresultatet uppgick till 3 172 mkr (3 201). I resultatet för 1999 ingick en realisationsvinst från fastighetsförsäljning. Justerat för detta och en minskad garantiprovisionsintäkt från moderbolaget översteg även rörelseresultatet under de tre första kvartalen 2000 rörelseresultatet för motsvarande period 1999.

Intäkter
Räntenetto har jämfört med 1999 gynnats av en förbättrad räntemarginal, en ökad privatmarknadsutlåning och en lägre belastning av förtidslösta privatmarknadslån som lämnades under 1993 och första halvåret 1994. Räntenettot har påverkats negativt av en försämrad avkastning på eget kapital huvudsakligen till följd av ett lägre ränteläge. Minskningen av posten "Övriga intäkter" förklaras av en realisationsvinst vid försäljning av en rörelsefastighet 1999, en lägre garantiprovisionsintäkt från moderbolaget 2000 och en ökade kostnader för market makers för bolagets upplåning.

Kostnader
Koncernens totala omkostnader uppgick till 282 mkr (390), en minskning med 108 mkr eller 28% jämfört med motsvarande period föregående år. Omkostnaderna innefattar bland annat förmedlingsprovisioner som Handelsbanken Hypotek erlägger till Handelsbanken. Jämfört med motsvarande period föregående år har dessa provisioner till följd av dotterbolagets volymminskning reducerats med 58 mkr. Vidare har omkostnaderna påverkats av en återföring på 16 mkr av pensionsöverskott från SPP. Exklusive dessa poster minskade omkostnaderna med 34 mkr eller 19%. Denna nedgång av omkostnaderna är ett resultat av fortsatta rationaliseringsåtgärder.


Kreditförluster
Kreditförlusterna uppgick netto till -18 mkr (-75), vilket motsvarar en kreditförlustnivå på -0,01% (-0,02) av utlåningen.

Problemkrediter reducerade med avdrag för befarade kreditförluster minskade med 924 mkr till 2 849 mkr. Andelen osäkra fordringar var 0,9% (1,2).

Utlåning
Privatmarknadsutlåningen har fortsatt att öka i större utsträckning än utlåningen till företagsmarknaden minskat. Från årsskiftet har den totala utlåningen ökat med 3 378 mkr.


Kapitaltäckning
Kapitaltäckningsgraden uppgick per 30 september 2000 till 12,6% (14,6). Den lägre kapitaltäckningsgraden förklaras av lämnad utdelning och koncernbidrag.Stockholm den 24 oktober 2000Michael Zell

Verkställande direktör


Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer.

Hela delårsrapporten inklusive tabeller kan laddas ned från medföljande länk.