Stadshypoteks delårsrapport januari - mars 2003

- Rörelseresultatet fortsatte att öka och uppgick till 1 234 mkr

- Fortsatt minskande omkostnader

- Kreditförlusterna var fortsatt mycket låga. Återvinningarna översteg nya kreditförluster

- Fortsatt stabil tillväxt av volymerna på privatsidan

- Handelsbanken Hypotek fusionerat med Stadshypotek AB

Resultat och intäkter
Rörelseresultatet i Stadshypotekskoncernen ökade med 68 mkr till 1 234 mkr (1 166). Resultatet före kreditförluster uppgick till 1 169 mkr (1 143), vilket är Stadshypoteks högsta kvartalsresultat någonsin. Ökningen av räntenettot förklaras främst av ökade utlåningsvolymer på privatmarknaden. Den fortsatta förskjutningen mot denna marknad har medfört en förbättrad utlåningsmarginal. Räntenettot påverkades negativt av en försämrad avkastning på eget kapital till följd av ett lägre ränteläge i kombination med ett minskat eget kapital.

 
Kostnader
Koncernens totala omkostnader fortsatte att minska och uppgick till 57 mkr (71), en minskning med 20%. Omkostnaderna innefattar bland annat förmedlingsprovisioner som Handelsbanken Hypotek erlägger till Handelsbanken, vilka till följd av dotterbolagets minskade utlåningsvolymer reducerats med 9 mkr. Exklusive dessa förmedlingsprovisioner har kostnaderna minskat med 5 mkr jämfört med motsvarande period föregående år.

 
 
Kreditförluster
Återvinningarna översteg nya kreditförluster och uppgick netto till 65 mkr (23), vilket motsvarar en kreditförlustnivå på -0,07% (-0,03) av utlåningen.
 
Per den 31 mars 2003 uppgick Stadshypoteks osäkra fordringar före avdrag för reserv för sannolika kreditförluster till 1 737 mkr (2 590). Av de osäkra fordringarna är 301 mkr (420) oreglerade samt 1 436 mkr (2 170) sådana krediter för vilka låntagarna betalar ränta och amorteringar, men som till följd av låntagarnas betalningsförmåga och osäkerhet om säkerhetens värde bedöms som osäkra. Efter avdrag för reserv för sannolika kreditförluster uppgick osäkra fordringar till 1 202 mkr (1 809).
 
 
Utlåning
Utlåningen till allmänheten uppgick den 31 mars 2003 till 371 mdkr ( 354). Av volymökningen med 17 mdkr svarade privatmarknadsutlåningen för en ökning med 18 mdkr medan företagsmarknaden minskade med 1 mdkr.  
 
Fusion
Handelsbanken Hypotek AB har under första kvartalet fusionerats med Stadshypotek AB.Kapitaltäckning
Kapitaltäckningsgraden uppgick den 31 mars 2003 till 9,7% (10,6). Den lägre kapitaltäckningsgraden jämfört med motsvarande period föregående år förklaras huvudsakligen av en ökad utlåningsvolym.
 
Stockholm den 28 april 2003
 
Claes Norlén
Verkställande direktör
 
Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer
 
 
Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk.

Om oss

Handelsbanken

Prenumerera

Dokument & länkar