Stadshypoteks delårsrapport januari - september 2002

Report this content

 • Rörelseresultatet ökade till 3 472 mkr
 • Lägre omkostnader beroende på löpande effektivisering
 • Återvinningarna översteg nya kreditförluster
 • Fortsatt stabil tillväxt av volymerna på privatsidan
 • Räntebindning via Internet har mottagits positivt
 • Villkorsändring via Internet lanserades i september
 • Fusionsplan antagen av styrelserna för Stadshypotek och Handelsbanken Hypotek innebärande att Stadshypotek övertar det helägda dotterbolaget Handelsbanken Hypotek.

  Resultat
  Stadshypotekskoncernens rörelseresultat ökade med 191 mkr till 3 472 mkr (3 281). Räntenettot förbättrades med 216 mkr och uppgick till 3 596 mkr (3 380).


  Rörelsens intäkter
  Ökningen av koncernens räntenetto med 216 mkr beror främst på ökade utlåningsvolymer. Den fortsatta ökningen av privatmarknadsutlåningen påverkar utlåningsmarginalen positivt. Räntenettot
  påverkades negativt dels av ett minskat eget kapital, dels av ett lägre ränteläge.
   
   
  Kostnader
  Koncernens totala omkostnader fortsätter att minska och uppgick till 199 mkr (249), en minskning med 50 mkr eller 20%. I omkostnaderna ingår bland annat förmedlingsprovisioner som Handelsbanken Hypotek erlägger till Handelsbanken, vilka till följd av dotterbolagets minskade utlåningsvolymer reducerats med 39 mkr.

   
  Kreditförluster
  Återvinningarna översteg nya kreditförluster och uppgick netto till 81 mkr (96), vilket motsvarar en kreditförlustnivå på -0,03% (-0,04) av utlåningen.
   
  Per den 30 september 2002 uppgick Stadshypoteks osäkra fordringar före avdrag för reserv för befarade kreditförluster till 2 381 mkr (3 153). Av de osäkra fordringarna är 534 mkr (734) oreglerade samt 1 847 mkr (2 419) sådana krediter för vilka låntagarna betalar ränta och amorteringar, men som till följd av låntagarnas betalningsförmåga och osäkerhet om säkerhetens värde bedöms som osäkra.
  Efter avdrag för reserv för befarade kreditförluster uppgick osäkra fordringar till 1 660 mkr (2 201).
   
   
  Utlåning
  Utlåningen till allmänheten fortsätter att öka och uppgick den 30 september 2002 till 361 mdkr ( 343). Privatmarknadsutlåningen visar en stabil tillväxt och ökade med 19 mdkr medan utlåningen till företagsmarknaden minskade med 1 mdkr. 
   
   
  Internettjänster
  Räntebindning av rörliga lån via Internet, en tjänst som lanserades i juni, har utnyttjats av ett stort antal kunder under tredje kvartalet. Enkelheten och tillgängligheten i kombination med en svårbedömd ränteutveckling har inneburit ett högt utnyttjande av tjänsten.
   
  Sedan början av september ges kunderna även möjlighet att genomföra villkorsändringar, som sker i samband med val av ny ränteperiod, via Internet. Även denna tjänst kommer att ge kunderna ökad flexibilitet och enkelhet.
   
   
  Kapitaltäckning
  Kapitaltäckningsgraden uppgick den 30 september  2002 till 10,3% (10,8). Den lägre kapitaltäckningsgraden förklaras huvudsakligen av den ökade utlåningsvolymen.
   
  Fusion av hypoteksbolagen
  Styrelserna i Stadshypotek AB och Handelsbanken Hypotek AB antog vid ett extra sammanträde den 22 oktober 2002 en fusionsplan som innebär att Stadshypotek övertar det helägda dotterbolaget Handelsbanken Hypotek .
   
  Handelsbanken Hypotek AB skall upplösas när PRV registrerat beslut om tillstånd att verkställa fusionsplanen vilket beräknas ske under juni månad 2003.
   
  Handelsbanken Hypoteks räntebärande skulder består numera endast till viss del av skulder till finansiärer utanför Handelsbankskoncernen. Dessa skulder består i huvudsak av emitterade obligationer. Förfallostrukturen framgår av bolagets årsredovisning. Stadshypotek AB övertar genom fusionen det fulla ansvaret för denna externa finansiering och även ansvaret för leverantörsskulder och övriga skulder. Stadshypotek AB sköter redan idag all ekonomisk administration av Handelsbanken Hypotek. Obligationsinnehavarna kommer att underrättas om fusionsplanen genom VPC.
   
  Genom fusionen kan Handelsbankens hypoteksverksamhet sammanföras i ett bolag med minskade kostnader som följd. Den pågående avvecklingen av lånestockarna i Handelsbanken Hypotek AB genom överföring till Stadshypotek AB är ett uttryck för att det inte finns behov av två hypoteksbolag inom Handelsbankskoncernen.
   
  Den fullständiga fusionsplanen kan beställas från Stadshypoteks huvudkontor.
   
   
  Stockholm den 22 oktober 2002
   
   
   
  Claes Norlén
  Verkställande direktör
   
  Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer
   
   
  Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk.