HANZA: Delårsrapport januari-juni 2018 samt reviderade finansiella mål

Tillverkningsstrategen HANZA, noterat på Nasdaq First North Stockholm, presenterar i dag en delårsrapport där omsättningen för första gången når över en halv miljard kronor under ett enskilt kvartal, samtidigt som lönsamheten fortsätter att förbättras. Vidare har Styrelsen fastställt en strategi för den förestående expansionsfasen, varvid HANZAs finansiella mål och utdelningspolicy revideras.

HANZA Holding AB (publ) fortsätter sin lönsamma tillväxt. För det andra kvartalet redovisar bolaget ett rörelseresultat om 21,7 MSEK, vilket är en betydande ökning jämfört med motsvarande period föregående år (14,0). Även kassaflödet är starkt och en betydande skuldminskning om 36 MSEK har skett under kvartal två.

ANDRA KVARTALET (1 april – 30 juni 2018)

 • Nettoomsättningen uppgick till 508,0 MSEK (367,6).
 • Rörelseresultatet från de operativa segmenten uppgick till 23,7 MSEK (14,4).
  Koncernens rörelseresultat uppgick till 21,7 MSEK (14,0).
 • Resultat efter skatt uppgick till 11,0 MSEK (8,0), vilket motsvarar 0,38 SEK per aktie (0,33).
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 50,5 MSEK (2,0).

FÖRSTA HALVÅRET (1 januari – 30 juni 2018)

 • Nettoomsättningen uppgick till 946,6 MSEK (717,6).
 • Rörelseresultatet från de operativa affärsområdena uppgick till 44,9 MSEK (23,6).
  Koncernens rörelseresultat uppgick till 40,1 MSEK (22,4).
 • Resultat efter skatt uppgick till 19,8 MSEK (11,3), vilket motsvarar 0,74 SEK per aktie (0,48).
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 59,6 MSEK (35,1).

VD Erik Stenfors kommenterar rapporten:

”Under kvartalet nådde HANZA för första gången en omsättning över en halv miljard SEK och lönsamheten ökade för fjärde året i rad, vilket är följden av ett metodiskt arbete under uppbyggnadsfasen. Vårt Segment Norden redovisar under kvartalet en branschledande rörelsemarginal på 7,5 %. Med ett erbjudande som skapar högre kundvärde än traditionell kontraktstillverkning går det att skapa en lönsam tillverkningsindustri, även i Norden.”

”Som vi aviserade i början av året har HANZA nu inlett en expansionsfas. De omfattande projekten från uppbyggnadsfasen, som att flytta hela fabriker, är därmed avslutade. Nu arbetar vi mot nya kundområden och genomför ett effektiviseringsarbete inom våra Tillverkningskluster utanför Norden för att möta kommande försäljningsvolymer.”

För snabbväxande bolag med globala ambitioner är arbetet med balansräkningen, främst rörelsekapital och nettoskuld, lika viktigt som arbetet med resultaträkningen. HANZA har historiskt presterat starka kassaflöden och så skedde även detta kvartal. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till ca 50 MSEK i kvartalet och nettoskulden minskade med 36 MSEK,
eller nära 11 procent.”

Vidare har HANZAs styrelse i dag fastställt en strategi för expansionsfasen, vilken syftar till lönsam tillväxt genom nya marknadsandelar och en vidareutveckling av koncernens Tillverkningskluster. Målet är att vara en betydande tillverkningsstrateg i Europa senast år 2022. Med anledning av detta har styrelsen beslutat att justera HANZA koncernens finansiella mål enligt följande:

-          Genomsnittlig omsättningstillväxt om lägst 10 % per år över en konjunkturcykel
Oförändrat mål

-          Genomsnittlig rörelsemarginal (EBIT) om lägst 6 % över en konjunkturcykel
Tidigare: Genomsnittlig EBIT överstigande 5 % över en konjunkturcykel.

-          Soliditeten ska minst uppgå till 30 %
Oförändrat mål

-          Utdelning med ca 30 % av resultatet efter skatt
Tidigare policy: 25% av resultatet efter skatt

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Stenfors, VD, Tel: 46 709 50 80 70, mail: erik.stenfors@hanza.com
Lars Åkerblom, CFO, Tel: 46 707 94 98 78, mail: lars.akerblom@hanza.com

Denna information är sådan information som HANZA Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 20 augusti 2018, kl 08.00. Erik Penser Bank AB (publ) är HANZAs Certified Adviser.

Viktig information Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar HANZAs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Om HANZA:

HANZA moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom att samla olika tillverkningsteknologier lokalt skapar vi kortare ledtider, mer miljövänliga processer och ökad lönsamhet åt våra kunder. HANZA grundades 2008 och är i dag ett miljardbolag med verksamhet i Sverige, Finland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande bolag som ABB, Perkin Elmer, Atlas Copco och Kone. Läs mer på www.hanza.com

Aktierna i HANZA är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel 08-463 83 00 

Taggar:

Om oss

HANZA moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom att samla olika tillverkningsteknologier lokalt skapar vi kortare ledtider, mer miljövänliga processer och ökad lönsamhet åt våra kunder. HANZA grundades 2008 och är i dag ett miljardbolag med verksamhet i Sverige, Finland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande bolag som ABB, Atlas Copco, Getinge, Saab Defense och Siemens. Läs mer på www.hanza.com Aktierna i HANZA är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel 08-463 83 00