HANZA: Valberedningens inför årsstämman 2018 i HANZA Holding AB (publ)

Vid årsstämman 10 maj 2017 beslutades följande principer för sammansättningen i valberedningen för HANZA Holding (publ):

Utöver styrelsens ordförande och de tre ledamöter i valberedningen som ska utses baserat på kontakter med aktieägarna i turordning bestämd utifrån röststyrka. Valberedningen ska därmed bestå av fyra ledamöter (inklusive styrelsens ordförande).

Valberedningen inför årsstämman 2018 i HANZA Holding AB (publ) har nu utsetts och består av följande ledamöter:

  •  Mikael Smedeby, Styrelseordförande i HANZA Holding AB
  •  Gerald Engström
  •  Per Holmberg
  •  Massimo Franzé

Valberedningen ska lägga fram förslag till beslut i följande frågor för årsstämman:

a) Val av ordförande vid stämman,

b) Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter,

c) Fastställande av arvoden och annan ersättning till styrelsen, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter,

d) Fastställande av arvoden till revisorer,

e) Val av styrelseledamöter och styrelseordförande, och

f) Val av revisorer

HANZAs årsstämma kommer att äga rum måndagen den 21 maj 2018 i Stockholm

För ytterligare information, vänligen kontakta:   
Mikael Smedeby, Styrelseordförande HANZA, tel. 0708-16 18 75, e-post: mikael.smedeby@lindahl.se

Denna information är sådan information som HANZA Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 27 oktober 2017, kl 08.00. Erik Penser Bankaktiebolag är HANZAs Certified Adviser.

Viktig information
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar HANZAs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Om HANZA:

HANZA är en snabbväxande industriell affärspartner inom tillverkning. Företaget erbjuder en unik kombination av rådgivning och skräddarsydda tillverkningslösningar vilket möjliggör en ökad tillväxt och lönsamhet för dess kunder. HANZA grundades 2008 och har vuxit till ett miljardbolag. Bolaget har i dagsläget verksamhet i Sverige, Finland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande bolag som Kone, Konecranes, Atlas Copco, ABB och Saab Defense.

Taggar:

Om oss

HANZA moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom att samla olika tillverkningsteknologier lokalt skapar vi kortare ledtider, mer miljövänliga processer och ökad lönsamhet åt våra kunder. HANZA grundades 2008 och är i dag ett miljardbolag med verksamhet i Sverige, Finland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande bolag som ABB, Atlas Copco, Getinge, Saab Defense och Siemens. Läs mer på www.hanza.com Aktierna i HANZA är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel 08-463 83 00