HANZA delårsrapport januari-mars 2017

HANZA, noterat på First North Premier, offentliggör idag rapporten för årets tre första månader. Bolaget beskriver en god organisk tillväxt, där de volymer som avvecklats under programmet Frontrunner redan ersatts med nya, större volymer. Slutfasen av Frontrunner medför också att lönsamheten förbättrats med 9,4 MSEK jämfört med föregående kvartal. Vidare rapporterar bolaget att ett hyresavtal tecknats rörande fastigheten i Vasa, Finland. Därmed bedöms rekonstruktion av koncernens dotterbolag i Vasa såsom framgångsrik och bör kunna fastställas inom kort.

HANZA Holding AB (publ), är en strategisk tillverkningspartner som erbjuder rådgivning och komplett tillverkning av kundernas produkter. Affärsmodellen har medfört att HANZA på kort tid vuxit till en av Nordens större aktörer med en årsomsättning om 1,3 miljarder SEK. Koncernen befinner sig nu slutskedet av accelerationsprogrammet Frontrunner, vilket organiserat verksamhetens fabriker till fem tillverkningskluster.

FÖRSTA KVARTALET (1 januari – 31 mars 2017)

  • Nettoomsättningen uppgick till 350,0 MSEK (338,6)
  • Rörelseresultatet från de operativa affärsområdena uppgick till 9,2 MSEK (14,5).
    Koncernens rörelseresultat uppgick till 8,4 MSEK (12,5). Rörelseresultatet belastas
    med -4,2 MSEK (2,3) hänförliga till programmet Frontrunner.
  • Resultat efter skatt uppgick till 3,3 MSEK (5,4), vilket motsvarar 0,15 SEK per aktie (0,26)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 33,1 MSEK (5,7)

VD Erik Stenfors kommenterar rapporten:

”Det är tydligt att produktbolag behöver nya tillverkningslösningar. Vi ser en god organisk tillväxt och har tecknat flera viktiga tillverkningsavtal under kvartalet. Även arbetet med kassaflödet har varit framgångsrikt och vi har minskat vår skuldsättning betydligt, trots fabriksomställningar och nya volymer. På ett år har vår nettoskuld minskat med nära en tredjedel, från 251 MSEK till 175 MSEK.”

”De aktiviteter vi genomförde inom Elektroniksegmentet år 2015 har gett en bra resultateffekt från och med år 2016. Idag har vi en branschledande marginal inom elektroniken om 7,8 %. Motsvarande aktiviteter inom Mekaniksegmentet är nu i sin avslutande fas, varför marginalen ökar även där. Sammanlagt redovisar vi en resultatförbättring i kvartalet om 9,4 MSEK jämfört med kvartal 4, 2016.”

”Vi fick en oväntad utmaning med vår tunnplåtsfabrik i Vasa, Finland, som är under omvandling till ett logistikcenter. I början av 2017 kunde vi inte teckna ett nytt, anpassat hyresavtal, varför vi försatte vårt dotterbolag i rekonstruktion. Nya förhandlingar med hyresvärden ledde dock fram till ett avtal och rekonstruktionen bedöms därför fastställas inom kort. Förseningen förde dock med sig svårigheter för mekaniksegmentet under kvartalet.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Stenfors, VD, Tel: 46 709 50 80 70, mail: erik.stenfors@hanza.com
Lars Åkerblom, CFO, Tel: 46 707 94 98 78, mail: lars.akerblom@hanza.com

_________________________________________________________________________________________________________ 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som HANZA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 maj 2017 kl. 08.00. Erik Penser Bankaktiebolag är HANZAs Certified Adviser. 

Viktig information 
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar HANZAs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Om HANZA:

HANZA är en snabbväxande industriell affärspartner inom tillverkning. Företaget erbjuder en unik kombination av rådgivning och skräddarsydda tillverkningslösningar vilket möjliggör en ökad tillväxt och lönsamhet för dess kunder. HANZA grundades 2008 och har vuxit till ett miljardbolag. Bolaget har i dagsläget verksamhet i Sverige, Finland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande bolag som Kone, Konecranes, Atlas Copco, ABB och Saab Defense.


Om oss

HANZA moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom att samla olika tillverkningsteknologier lokalt skapar vi kortare ledtider, mer miljövänliga processer och ökad lönsamhet åt våra kunder. HANZA grundades 2008 och är i dag ett miljardbolag med verksamhet i Sverige, Finland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande bolag som ABB, Atlas Copco, Getinge, Saab Defense och Siemens. Läs mer på www.hanza.com Aktierna i HANZA är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel 08-463 83 00

Prenumerera

Dokument & länkar