HANZA delårsrapport januari-september 2017

HANZA, noterat på Nasdaq First North Stockholm, uppvisar en hög organisk tillväxt under det tredje kvartalet. Lönsamheten fortsätter att förbättras och nettoskulden minskar betydligt.

HANZA Holding AB (publ), är en strategisk tillverkningspartner som erbjuder rådgivning och komplett tillverkning av kundernas produkter. Affärsmodellen har medfört att HANZA på kort tid vuxit till en av Nordens största aktörer och den organiska tillväxten fortsatte under det tredje kvartalet med 9,6 %. Vidare har ett metodiskt arbete med rörelsekapitalet medfört att bolagets nettoskuld minskat med ca 78 MSEK under 2017 och HANZAs soliditet är nu nära 40 %. Även lönsamheten ökar, efter arbetet med att organisera verksamhetens fabriker i så kallade Tillverkningskluster nu avslutats.

TREDJE KVARTALET (1 juli – 30 september ­2017)

 • Nettoomsättningen ökade med 9,6 % till 324,3 MSEK (295,8)
 • Rörelseresultatet från de operativa affärsområdena uppgick till 7,0 MSEK (4,1)
  Koncernens rörelseresultat uppgick till 6,9 MSEK (3,2)
 • Resultat efter skatt uppgick till 3,8 MSEK (-2,2), vilket motsvarar 0,17 SEK per aktie (-0,11)
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 17,9 MSEK (-9,6)

NIOMÅNADERSPERIODEN (1 januari – 30 september ­2017)

 • Nettoomsättningen ökade med 6,7 % till 1 041,9 MSEK (976,9)
 • Rörelseresultatet från de operativa affärsområdena uppgick till 30,6 MSEK (30,0).
  Koncernens rörelseresultat uppgick till 29,3 MSEK (26,2).
 • Resultat efter skatt uppgick till 15,1 MSEK (6,5), vilket motsvarar 0,69 SEK per aktie (0,32)
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 53,0 MSEK (22,4)

VD Erik Stenfors kommenterar rapporten:

 ”HANZA fortsätter att växa och uppnådde den högsta försäljningen hittills för ett tredje kvartal. Rörelseresultatet är normalt lägre under kvartal 3, på grund av sommarperioden, men lönsamheten fortsätter att förbättras jämfört med föregående år. Andra halvåret belastas med lokalkostnader och stängningskostnader om ca 1,5 MSEK per kvartal från enheten i Vasa, Finland, efter den tillverkning som tidigare omlokaliserats till våra kluster.”

”Under 2017 avslutade vi vårt omfattande arbete att skapa en unik miljö för tillverkning – våra fem Tillverkningskluster. Nu fortsätter vi med att vidareutveckla vår organisation, bland annat genom två nya positioner i koncernledningen – en operativ chef och en strategisk HR chef .”

”Vi har metodiskt och målmedvetet byggt upp HANZA under åtta år och två faser. Vi är idag Nordens tredje största tillverkningsbolag. Uppbyggnadsfaserna har påverkat vår skuldsättning och därför har det varit viktigt att fokusera på balansräkningen. Vi har minskat vår nettoskuld med 78 MSEK under 2017 och HANZAs soliditet är nu nära 40 %. Det betyder att vi har rustat för vår mest spännande tid: Framtiden.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Stenfors, VD, Tel: 0709 50 80 70, mail: erik.stenfors@hanza.com
Lars Åkerblom, CFO, Tel: 070 794 98 78, mail: lars.akerblom@hanza.com
_________________________________________________________________________________________________________ 

Denna information är sådan information som HANZA Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 23 oktober 2017, kl 07.50. Erik Penser Bankaktiebolag är HANZAs Certified Adviser.

Viktig information
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar HANZAs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Om HANZA:

HANZA är en snabbväxande industriell affärspartner inom tillverkning. Företaget erbjuder en unik kombination av rådgivning och skräddarsydda tillverkningslösningar vilket möjliggör en ökad tillväxt och lönsamhet för dess kunder. HANZA grundades 2008 och har vuxit till ett miljardbolag. Bolaget har i dagsläget verksamhet i Sverige, Finland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande bolag som Kone, Konecranes, Atlas Copco, ABB och Saab Defense.

Taggar:

Om oss

HANZA moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom att samla olika tillverkningsteknologier lokalt skapar vi kortare ledtider, mer miljövänliga processer och ökad lönsamhet åt våra kunder. HANZA grundades 2008 och är i dag ett miljardbolag med verksamhet i Sverige, Finland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande bolag som ABB, Atlas Copco, Getinge, Saab Defense och Siemens. Läs mer på www.hanza.com Aktierna i HANZA är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel 08-463 83 00