HANZA vald till tillverkningspartner av marknadsledande Silva

Tillverkningsstrategen HANZA Holding AB (publ) har i dag tecknat avtal om att ta över Silvas tillverkning i Shenzhen, Kina. Affären bedöms överstiga 100 MSEK över en femårsperiod.

Efter att HANZA analyserat Silvas tillverkningsstrategi genomförs en effektivisering av tillverkningen genom att den flyttas till HANZAs tillverkningskluster. Detta sker redan andra kvartalet 2018 och innebär att verksamheten i HANZAs kluster i Suzhou, Kina expanderar.

"Vi flyttar Silvas tillverkning till vårt kluster och skapar genast synergieffekter och ökad konkurrenskraft.", säger Thomas Lindström, Senior Vice President, Head of Business Solutions på HANZA.

Affären, som bedöms överstiga 100 MSEK under en kommande femårsperiod, är ett resultat av en så kallad MIG-analys som HANZA gjort för att utvärdera Silvas tillverkningsstrategi.

Silva är en av marknadsledarna inom utrustning för utomhussport. Produkterna, bland annat pannlampor och kompasser, säljs för både civilt och militärt bruk.

Silvas mål är att utveckla nya innovativa produkter och på så sätt säkra positionen som marknadsledare. För att lyckas med detta på ett strategiskt, långsiktigt sätt läggs den egna tillverkningen ut på HANZA.

"Vi har med denna affär skapat mycket bra förutsättningar för lönsam tillväxt", Säger Richard Jägrud, VD Silva, “Vi vill fokusera på utveckling av produkter, stärka vårt varumärke och vår distribution på nyckelmarknader, HANZA är experter på tillverkning.“

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Thomas Lindström, Senior Vice President, Head of Business Solutions, Tel: 0702 98 39 39, e-post: thomas.lindstrom@hanza.com

_________________________________________________________________________________________________________ 

Denna information är sådan information som HANZA Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 15 februari 2018, kl 13.05. Erik Penser Bankaktiebolag är HANZAs Certified Adviser.

Viktig information Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar HANZAs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Om HANZA:

HANZA moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom att samla olika tillverkningsteknologier lokalt skapar vi kortare ledtider, mer miljövänliga processer och ökad lönsamhet åt våra kunder. HANZA grundades 2008 och är i dag ett miljardbolag med verksamhet i Sverige, Finland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande bolag som ABB, Perkin Elmer, Atlas Copco och Kone. Läs mer på www.hanza.com 

Om SILVA:

SILVA SWEDEN AB är ett svenskt varumärke som sedan 1933 utvecklar och säljer tillbehör till sport- och outdooraktiviteter. Fokusområden är löpning, skidåkning, cykling, orientering och friluftsliv. SILVAs produkter kännetecknas av hög teknisk funktionalitet och innovativ design. Produkterna utvecklas i Sverige med en design och konstruktion som är anpassad för att klara de tuffa påfrestningar som det nordiska vädret och klimatet innebär. Sedan 2011 ägs Silva av Karnell. Läs mer på www.silva.se  

Taggar:

Om oss

HANZA moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom att samla olika tillverkningsteknologier lokalt skapar vi kortare ledtider, mer miljövänliga processer och ökad lönsamhet åt våra kunder. HANZA grundades 2008 och är i dag ett miljardbolag med verksamhet i Sverige, Finland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande bolag som ABB, Atlas Copco, Getinge, Saab Defense och Siemens. Läs mer på www.hanza.com Aktierna i HANZA är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel 08-463 83 00