Analysguiden: Fortsatt stark intäktstillväxt

Hanza-koncernens intäkter ökade med överraskande starka 13 procent i kv1/2019, varav omkring 5 procent bedöms ha varit organisk tillväxt. Rörelseresultatet dras ned av extraordinära kostnader bland annat kopplat till förvärv. Rensat för detta var rörelseresultatet cirka 22 procent bättre än kv1/2018.

Hanza har vuxit till 1566 anställda per 31 mars 2019 inklusive cirka 50 personer från nyligen förvärvade Toolfac inom skärande bearbetning i Finland. Sedan 2017 finns en struktur med fem tillverkningskluster varav fyra i Europa och ett i Kina. Koncernen adderade under kvartal 2/2018 två ytterligare produktionsteknologier.

Hanza nådde ett rörelseresultat på 17,3 miljoner kronor i kv1/2019. På EBITA-nivå och rensat för extraordinära poster nådde bolaget ett resultat på 25 miljoner kronor i kv1/2019 jämfört med 20 miljoner kronor kv1/2018. Det innebar att EBITA-marginalen justerat för extraordinära poster blev 5,0 procent i kv1/2019 och 4,6 procent i kv1/2018.

Vi kommer fram till ett motiverat värde på Hanza-aktien om 18,8 (18,6) kronor i vårt Bas-scenario. Med en känslighetssimulering om +/-15 procent högre eller lägre långsiktig omsättning och resultatgenomslag på det samt +/-0,25% årlig tillväxt från år 2021 (bas-scenario 2,0% tillväxt) varierar Hanza-aktiens motiverade värde från 12,6 (12,9) kronor i ett Bear-scenario till 25,4 kronor (24,8) i ett Bull-scenario. Vi har då räknat med gradvis förbättrad lönsamhet under prognosperioden. Med detta sagt kommer bolaget uthålligt upp i en rörelsemarginal om 4,5 procent i det mest positiva scenariot. Här finns givetvis en potential i aktien om bolaget skulle lyckas överträffa denna nivå.

Vad gäller räntebärande nettoskuld har vi för jämförbarhetens skull räknat exklusive leasingskulder, vilket inkluderas i balansräkningen som en följd av implementering av IFRS16-redovisningsprinciper.

Läs hela analysen på Analysguiden.

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden. Läs mer här.

Prenumerera