HANZA: Kommuniké från extra bolagsstämma

En extra bolagsstämma i HANZA godkände i dag styrelsens beslut om företrädesemission, samt bemyndigade styrelsen att besluta om vissa ytterligare emissioner kopplade till förvärvet av den internationella mekanikkoncernen Metalliset Oy – en affär som HANZA presenterades i juli 2015. Stämman beslutade även att anta en ny bolagsordning samt att utöka styrelsen med Pauli Pöllänen som kommer från Metallisets styrelse.

HANZA Holding AB (publ), noterat på First North, höll i dag en extra bolagsstämma, vilken godkände styrelsens beslut från den 1 juli 2015 om nyemission av 8 574 711 aktier med företrädesrätt för aktieägarna. Syftet med företrädesemissionen är att finansiera förvärvet av Metalliset Oy, samt den resulterande koncernen. Bolagsstämman beslutade också att anta en ny bolagsordning, innebärande att bolagets lägsta och högsta tillåtna aktiekapital respektive antal aktier ändrades.

Ett prospekt med anledning av företrädesemissionen bedöms kunna offentliggöras måndag den 3 augusti 2015. Avstämningsdag för nyemissionen är måndag den 3 augusti 2015 och teckningstid för de nya aktierna bedöms löpa från den 4 augusti till den 18 augusti 2015.

Vidare beslutade bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om en kvittningsemission till ägarna av Metalliset om 3 026 369 aktier, vilket utgör köpeskillingens aktiedel i förvärvet av Metalliset. Bolagsstämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital med högst 285 000 kronor genom emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, för att möjliggöra kvittning av garantiersättning och säkerställa erforderlig teckningslikvid i samband med företrädesemissionen, samt för att tillgodose framtida finansieringsbehov kopplade till befintliga konvertibla skulder och vissa andra skulder. Bolagsstämman beslutade också att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital med högst 130 000 kronor genom emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt för strategiska emissioner i samband med förvärv av rörelser och i syfte att införskaffa kapital till bolaget.

Bolagsstämman beslutade även enligt valberedningens förslag, om att välja in Pauli Pöllänen i HANZAs styrelse, samt ge rätt till de tidigare ägarna i Metalliset att utse en representant i Bolagets valberedning genom en ändring av de principer för valberedningens sammansättning som antogs vid årsstämman den 4:e maj 2015. Pauli Pöllänen kommer från det förvärvade bolaget Metallisets styrelse.  Bolagsstämman beslutade vidare enligt valberedningens förslag om att bland annat fastställa årsstämmans beslut om att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 300 000 kronor, samt 150 000 kronor till envar av styrelsens övriga ledamöter.

Samtliga beslut fattades i enlighet med styrelsens respektive valberedningens förslag, vilka finnas att läsa i sin helhet på HANZAs hemsida.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Stenfors, VD, 0709-50 80 70, erik.stenfors@hanza.com
Per Tjernberg, Styrelseordförande, 070-344 73 70, per.tjernberg@kullsvik.com
_________________________________________________________________________________________________________ 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som HANZA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 juli 2015 kl. 21.00. Erik Penser Bankaktiebolag är HANZAs Certified Adviser. 

Viktig information 
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar HANZAs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Om oss

HANZA är ett globalt kunskaps- och tillverkningsföretag som moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom rådgivning om leverantörskedjor och med egna fabriker grupperade i regionala tillverkningskluster, skapar vi stabilare leveranser, ökad lönsamhet och en miljövänlig tillverkningsprocess för våra kunder.HANZA grundades år 2008 och omsatte år 2019 över 2 miljarder kronor. Bolaget har egna produktionsenheter i sju länder; Sverige, Finland, Tyskland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina.Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande produktbolag som ABB, Epiroc, GE, Getinge,Oerlikon, SAAB och Siemens.HANZA är noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista (ticker: HANZA). För mer information: www.hanza.com

Prenumerera

Dokument & länkar