HANZA förvärvar KA Elektronik

HANZA Holding AB (publ) har idag förvärvat samtliga aktier i KA Elektronik AB, en elektroniktillverkare som 2013 omsatte 75 MSEK med ett rörelseresultat (EBIT) på 4,9 MSEK.

Bolaget, som tillträds idag, kommer att ingå i HANZAs Elektronikdivision. Förvärvet bedöms ha en positiv påverkan på HANZAs resultat per aktie.

KA Elektronik i Åtvidaberg startades 1990 med affärsidén att producera elektronik i prototyp, förserie, mindre och medelstora volymer på ett kostnadseffektivt sätt. Bolaget är sedan 2004 certifierade för ISO 9001, 14001 och har idag cirka 50 medarbetare i Åtvidaberg.

”KA Elektronik är ett växande, välskött och lönsamt bolag, med en fin kundportfölj”, säger Erik Stenfors, VD och koncernchef HANZA. ”Affären utvecklar HANZAs teknikområde kretskorts­tillverkning och är ett bra tillskott till HANZA-gruppen. Vi välkomnar våra nya medarbetare och aktieägare.”

”HANZA har en modern affärsmodell och har skapat ett nytt, bättre erbjudande för kunder genom att bryta upp gränserna mellan olika tillverknings­teknologier.”, säger Thomas Lundell, styrelseordförande och delägare av KA Elektronik. ”Vi ser att det går att vidareutveckla KA Elektronik snabbare och effektivare genom att ingå i HANZA-koncernen”.

Köpeskillingen består av en kontantdel och en aktiedel. För aktiedelen gör HANZA en apportemission på 400 000 aktier till säljarna av KA Elektronik. Apportemissionen sker med stöd av beslut om bemyndigande från årsstämman och medför att antal aktier i HANZA ökar från 7 243 920 till 7 643 920 aktier. Av det totala antalet aktier ägs 437 630 st. av HANZA via dotterbolag. Aktiekapitalet ökar med 40 000 kr och uppgår efter emissionen till 764 392 kr. HANZA tillförs ca 8,0 MSEK i eget kapital genom nyemissionen. Aktierna berättigar till eventuell utdelning från och med avstämningsdagen, för den utdelning som beslutas närmast efter nyemissionens registrering.

HANZA har egna produktionsenheter inom fem teknikområden; maskinbearbetning, plåtmekanik, kablage, kretskortstillverkning och slutmontering, och skapar tillväxt och lönsamhet åt produktägare genom effektiva tillverkningslösningar. På några år har HANZA vuxit till en internationell koncern genom organisk tillväxt och förvärv av så kallade ”turn-around”-bolag. Efter noteringen på First North Premier i våras är strategin att förvärva vinstdrivande verksamheter.


_________________________________________________________________________________________________________________________________

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Stenfors, VD, Tel: 46 709 50 80 70, mail: erik.stenfors@hanza.com  

Thomas Lundell, styrelseordförande KA Elektronik, telefon: 0708-664 558, e-post: thomas.lundell@polybiz.se


Informationen i detta pressmeddelande är sådan som HANZA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 november 2014 kl. 12.15. Avanza Bank är HANZAs certified adviser.

Viktig information

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar HANZAs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.HANZA är en snabbväxande industriell affärspartner inom tillverkning. Bolaget skapar ökad tillväxt och lönsamhet för kunderna genom att leverera kompletta tillverkningslösningar inom mekanik, elektronik, kablage och slutmontering. HANZA grundades 2008 och har vuxit till ett miljardbolag. Bolaget har i dagsläget verksamhet i Sverige, Finland, Estland, Polen, Slovakien och Kina. Bland kunderna finns ledande industribolag som Atlas Copco, Ericsson, ABB och Saab Defense. www.hanza.com .

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

HANZA har en modern affärsmodell och har skapat ett nytt, bättre erbjudande för kunder genom att bryta upp gränserna mellan olika tillverkningsteknologier
Thomas Lundell, styrelseordförande och delägare av KA Elektronik