HANZA förvärvar Metalliset Group och genomför garanterad företrädesemission, tillför HANZA 50 MSEK

HANZA Holding AB (publ) (”HANZA” eller ”Bolaget”) har idag tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i Metalliset Oy (”Metalliset”), en internationell tillverkningskoncern som omsätter ca 375 MSEK med en EBITDA om drygt 45 MSEK. Den totala köpeskillingen uppgår till ca 70 MSEK, varav en betydande del utgörs av aktier i HANZA. Styrelsen avser därför att inom kort kalla till en extra bolagsstämma för att godkänna en nyemission till de nuvarande aktieägarna i Metalliset om motsvarande ca 15 % av aktierna i HANZA. För att finansiera förvärvet och kapitalisera den utvidgade koncernen genomförs även en fullt ut garanterad företrädesemission om 50 MSEK. 

Metalliset erbjuder högkvalitativ mekaniktillverkning och har ca 500 medarbetare i Finland, Estland, Tjeckien och Kina. Kunderna är större, välkända nordiska bolag. Genom förvärvet skapar HANZA en koncern som omsätter ca 1,5 miljarder SEK med en betydligt högre lönsamhet jämfört med nuvarande nivå, i både absoluta och relativa tal. Vidare ökar antalet tillverkningsteknologier som erbjuds under HANZAs unika koncept all-you-need-is-oneTM och MIGTM, samtidigt som HANZAs globala närvaro stärks.

Köpeskillingen uppgår sammanlagt till cirka 70 MSEK och består dels av en kontantdel och en aktiedel, som erläggs vid tillträdet, dels en tilläggsköpeskilling som baseras på Metalliset-koncernens utfall 2015. Tilläggsköpeskillingen kan inte överstiga 1 MEUR. För att finansiera förvärvet och kapitalisera den nya koncernen har styrelsen i HANZA beslutat, under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande, att genomföra en företrädesemission där HANZA tillförs 50 MSEK före emissionskostnader.

Styrelsen i HANZA avser därför att kalla till en extra bolagsstämma för godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission.  Därtill avser styrelsen att föreslå bolagsstämman ett bemyndigande för styrelsen att besluta om en nyemission motsvarande cirka 15 % av de utestående aktierna i HANZA, beräknat efter företrädesemissionen och ovan nämnda nyemission. Nyemissionen ska riktas till Metallisets nuvarande aktieägare som en del av den avtalade köpeskillingen och betalning för de nya aktierna i HANZA ska ske genom kvittning mot fordran på betalning av en del köpeskillingen för aktierna i Metalliset Oy enligt det aktieöverlåtelseavtal som ingåtts mellan Bolaget och de befintliga ägarna av Metalliset Oy. Genomförandet av förvärvet av Metalliset är villkorat av att bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag enligt ovan samt att nödvändiga tillstånd för att genomföra affären erhålls från berörda konkurrensmyndigheter.

”Metalliset är en mycket välskött verksamhet och affären är ett viktigt steg för utvecklingen av HANZA”, säger Erik Stenfors, VD HANZA. ”Vi ser stora synergieffekter och ledningen i Metalliset tillför marknadsledande kompetens inom mekanikområdet. Affären skapar vidare en finansiellt stabil koncern, samtidigt som vi fortsätter att erbjuda marknadens mest moderna tillverkningskoncept.”

”Vi är glada för den här affären som ger en bra fortsättning för Metalliset-koncernen”, säger Matti Hirvonen, VD Metalliset. ”HANZAs utvecklade affärsmodell mot komplett tillverkning och tillverkningslösningar skapar nya möjligheter för Metallisets kunder”

Om företrädesemissionen

Styrelsen i HANZA beslutade den 1 juli 2015, under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande, att genomföra en nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om högst 8 574 411 aktier. Vid full teckning tillförs HANZA ca 50 MSEK före emissionskostnader. Befintliga ägare och externa investerare har genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier garanterat företrädesemissionen till 100 %.

Varje befintlig aktie i HANZA som innehas på avstämningsdagen berättigar till en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger rätten att teckna en (1) ny aktie i HANZA för teckningskursen 5,8 SEK.

För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning ska vid överteckning i första hand ske till de garanter som i sina garantiåtaganden gentemot Bolaget har angett att de önskar ett prioriterat belopp vid fördelningen av aktier som inte tecknats med företrädesrätt varvid ska gälla att fördelningen inbördes mellan dessa garanter ska ske i enlighet med respektive garants prioriterade belopp, eller om full tilldelning inte kan ske, pro rata i förhållande till respektive garants prioriterade belopp; i andra hand till övriga tecknare i förhållande till tecknat belopp, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning; samt i tredje hand till de som lämnat garantiåtaganden för emissionen (inklusive de garanter som önskat ett prioriterat belopp vid tilldelningen enligt ovan) pro rata i förhållande till garanterat belopp (med avräkning för erhållen del av prioriterat belopp, om tillämpligt).

Styrelsen avser att kalla till extra bolagsstämma där styrelsen avser att föreslå att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut om företrädesemission. Styrelsens beslut, där avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter och övriga villkor för företrädesemissionen anges, kommer att framgå i sin helhet av kallelsen till bolagsstämman. Bolaget kommer att upprätta ett prospekt med anledning av företrädesemissionen som beräknas offentliggöras i augusti 2015.

Om nyemissionen för uppfyllande av aktiedelen i förvärvet

Styrelsen avser även att föreslå att aktieägarna vid extra bolagsstämma fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om en nyemission av aktier i Bolaget till Metallisets nuvarande aktieägare om ytterligare sammanlagt högst 3 026 369 aktier till en emissionskurs om 5.8 SEK per aktie, vilket utgör aktiedelen av den avtalade köpeskillingen. Betalning ska ske genom kvittning mot fordran på betalning av en del köpeskillingen för aktierna i Metalliset Oy enligt det aktieöverlåtelseavtal som ingåtts mellan Bolaget och de befintliga ägarna av Metalliset Oy.

Övrigt

Genomförandet av företrädesemissionen samt det ovan beskrivna bemyndigandet kräver beslut i enlighet med styrelsens förslag på bolagsstämma i Bolaget. Styrelsen avser att inom kort kalla till extra bolagsstämma för att behandla ovanstående frågor. I kallelsen till stämman avser styrelsen att även föreslå en ändring av bolagsordningen i syfte att ändra gränserna för antalet aktier och aktiekapitalet samt föreslå att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emissioner i vissa andra fall. Valberedningen har också meddelat att man med anledning av förvärvet av Metalliset avser att föreslå förändringar av styrelsens sammansättning samt förändrade principer för valberedningens sammansättning.

Rådgivare

Legal rådgivare till Bolaget i samband med förvärvet och företrädesemissionen är Advokatfirman Lindahl, Uppsala. Finansiell rådgivare till HANZA i samband med företrädesemissionen är Beringer Finance.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Stenfors, VD och koncernchef, Tel: 0709 50 80 70, mail: erik.stenfors@hanza.com
Lars Åkerblom, CFO, Tel: 070 794 98 78, mail: lars.akerblom@hanza.com
_________________________________________________________________________________________________________ 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som HANZA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 juli 2015 kl. 09.50. Erik Penser Bankaktiebolag är HANZAs Certified Adviser. 

Viktig information 
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar HANZAs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Om oss

HANZA är ett globalt kunskaps- och tillverkningsföretag som moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom rådgivning om leverantörskedjor och med egna fabriker grupperade i regionala tillverkningskluster, skapar vi stabilare leveranser, ökad lönsamhet och en miljövänlig tillverkningsprocess för våra kunder.HANZA grundades år 2008 och omsatte år 2019 över 2 miljarder kronor. Bolaget har egna produktionsenheter i sju länder; Sverige, Finland, Tyskland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina.Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande produktbolag som ABB, Epiroc, GE, Getinge,Oerlikon, SAAB och Siemens.HANZA är noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista (ticker: HANZA). För mer information: www.hanza.com

Prenumerera

Dokument & länkar